Llengua catalana: fonètica, fonologia i morfologia Codi:  07.537    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En l'assignatura Fonètica, fonologia i morfologia s'estudia, d'una banda, la diversitat fonètica i fonològica que conforma el mosaic dialectal català i, d'altra banda, s'estudia l'estructura interna de les paraules del català i els processos morfològics que donen compte dels mots catalans. 

En aquesta assignatura es combina l'activitat teòrica amb l'activitat pràctica. L'assignatura conté una part de contingut teòric, especialment dedicat a la definició de conceptes i procediments, però sense oblidar la part més pràctica. En concret, pel que fa a l'estudi de la fonètica i la fonologia, en el web del Laboratori Virtual de Pràctiques hi trobareu multitud de recursos i experiments. Quant a l'estudi de la morfologia, els mòduls inclouen activitats i exercicis d'autoavaluació amb les solucions corresponents. És convenient que feu aquestes activitats i exercicis, que vosaltres mateixos us podreu corregir, per veure si seguiu correctament la matèria i perquè és a l'hora de fer els exercicis quan es plantegen els problemes i sorgeixen els dubtes. 

Recomanem de forma especial que seguiu l'avaluació contínua, ja que els continguts procedimentals d'aquesta assignatura difícilment es poden aprendre treballant intensament només les dues o tres darreres setmanes del curs.

Amunt

En aquesta assignatura s'amplien els conceptes de fonètica, fonologia i morfologia generals introduïts a l'assignatura Llengua catalana: estructura i ús i a l'assignatura L'estructura de les llengües, amb una atenció especial a la llengua catalana. Igualment, els coneixements de fonètica, fonologia i morfologia del català són importants en altres assignatures de llengua del pla d'estudis com la dialectologia, la sintaxi, la semàntica, la lexicologia, les gramàtiques històriques o la sociolingüística.

Amunt

L'assignatura té una aplicació directa en totes les activitats professionals relacionades amb la llengua, especialment la llengua catalana. Es tracta d'una assignatura especialment adequada tant per a persones interessades en la lingüística com per a professionals dels mitjans de comunicació, assessors lingüístics, actors, logopedes i tècnics en síntesi i reconeixement de veu.

Amunt

És convenient tenir nocions bàsiques de transcripció fonètica.

Amunt

Recomanacions
És recomanable haver superat l'assignatura L'estructura de les llengües.

Domini de la llengua escrita
El grau de domini de la llengua escrita (tant pel que fa a la competència gramatical com pel que fa a la producció textual) es tindrà en compte en aquesta matèria, com en totes, des del primer moment. En cas d'estudiants amb dèficits importants se n'informarà el tutor de l'estudiant i el professor responsable de l'assignatura, a fi que li recomanin formacions complementàries en aquest terreny i l'adverteixin que la persistència dels dèficits al final del semestre pot comportar que no se superi l'avaluació contínua o, en darrera instància, la no superació de la prova de síntesi, ja que únicament en una prova escrita presencial -sense suports externs de correctors o amics- es pot detectar el nivell real de llengua escrita de l'estudiant.

Plagi i còpia
El plagi acadèmic es produeix de dues maneres bàsiques:

  1. De fonts en paper (llibres, articles, mòduls UOC) o de documentació present a la xarxa (avui dia tan fàcil de copiar i enganxar), sense citar-ne la procedència i fent-les passar per pròpies.
  2. De treballs d'altres estudiants o d'altres semestres (en aquest cas hi ha dos responsables, el qui presta el seu treball i el qui el manlleva i l'aprofita).

Des de la nostra titulació, treballem per prevenir aquesta pràctica fraudulenta de dues maneres:
D'una banda, informant i formant més bé els nostres estudiants sobre la correcta citació de les fonts i sobre el que s'ha de considerar plagi i el que no. Aquesta és una competència inclosa en diverses matèries, que es treballa i s'avalua específicament al llarg del grau. Aquí teniu els enllaços a alguns materials sobre el tema que us poden ajudar a evitar el plagi i a citar correctament:

- Un breu vídeo elaborat per la Biblioteca de la UOC sobre com citar correctament: Com he de citar en els treballs?

- Un document elaborat des de la nostra titulació que recull alguns exemples útils per a evitar de caure en el plagi: Com evitar el plagi?

- El document sobre com s'elabora el treball final de grau, que conté un capítol sobre com s'ha de citar i referenciar adequadament un fragment de text: Material docent sobre citació i plagi elaborat per al TFG.

D'altra banda, deixant clar que aquesta conducta, si és detectada, comporta conseqüències en l'avaluació de l'estudiant i també en el seu expedient atès que el fet queda registrat i la reincidència es considera un agreujant, tal i com recull l'apartat "Indicacions sobre l'avaluació a la UOC" d'aquest pla docent.

Finalment, cal tenir molt en compte que en el cas que dos treballs d'estudiants diferents, en una mateixa assignatura i semestre, presentin coincidències suficients per deduir que l'un és còpia de l'altre, es consideren els dos com a plagiats, independentment de quin pugui ser-ne l'original. Per tant, és indispensable que els estudiants que vulguin elaborar conjuntament algun treball o pràctica, obtinguin prèviament el consentiment del consultor.

Amunt

Els objectius principals d'aquesta assignatura són els següents.

1. Conèixer les característiques dels sons de la llengua catalana i els processos fonològics que caracteritzen les principals varietats dialectals del català.

2. Explicar com s'organitzen els paradigmes flexius del català. Distingir els afixos que integren les terminacions flexives en noms, adjectius i verbs. Comprendre quins són els valors en què s'organitzen les nocions de gènere, nombre, temps, aspecte, mode i persona.

3. Descriure els principals mecanismes de formació de mots en català. Saber descriure la forma dels pronoms febles i els processos morfofonològics que intervenen en la cliticització.  

Les competències específiques de l'assignatura són les següents:

1. Conèixer els principals corrents teòrics i metodològics de l'estudi de la llengua.

2. Saber quins són els nivells d'anàlisi interna d'una llengua, quins en són els objectius i les aplicacions, i quines categories i mètodes d'anàlisi es fan servir.

3. Saber com s'estudien i s'analitzen la comprensió i la producció dels sons del llenguatge i saber-ho fer per al català.

4. Saber com s'analitza l'estructura formal i significativa de les paraules d'un text i els processos de creació lèxica i saber-ho fer per al català.

Les competències transversals de l'assignatura són les següents:
Resoldre problemes rellevants de la disciplina amb criteri i de manera efectiva, identificant, analitzant i definint els elements significatius.

Amunt

Aquesta assignatura es divideix en tres parts fonamentals:

- El mòdul 1 (Fonètica i fonologia catalanes): Presenta una caracterització fonètica dels sons del català, així com una descripció dels principals processos fonològics (vocàlics i consonàntics) que caracteritzen el català central i els altres dialectes.

- El mòdul 2 (Morfologia: Flexió). Explica com s'organitzen els paradigmes flexius en català. Comença amb les categories nominals (noms i adjectius) i acaba amb la flexió verbal.

- El mòdul 3 (Morfologia: Formació de mots i cliticització): Presenta els diferents processos morfològics de formació de nous mots, destacant de manera especial la derivació, ja que es tracta del mecanisme més productiu per a l'obtenció de noves unitats lèxiques. En aquest darrer mòdul també revisarem les diferents variacions formals a què estan sotmesos els pronoms clítics catalans.

Amunt

Llengua catalana: fonètica, fonologia i morfologia PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt