Multilingüisme i educació Codi:  07.541    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura se centra en un seguit de reflexions i temes, especialment en:

  • la reflexió sobre les característiques de la societat de la informació, el multilingüisme i el paper del plurilingüisme en el desenvolupament de les persones,
  • en la constatació del multilingüisme social i la necessitat d'adoptar polítiques lingüístiques als sistemes educatius que promoguin el plurilingüisme individual,
  • en l'estudi i l'anàlisi dels models psicolingüístics que expliquen el funcionament plurilingüe individual,
  • en la descripció i anàlisi de les diferents propostes organitzatives escolars que promouen el coneixement de llengües,
  • en l'exposició i discussió de diferents propostes per promoure la competència plurilingüe amb un èmfasi especial en les polítiques lingüístiques i educatives al voltant de la promoció de les llengües minoritàries i minoritzades.

Al llarg de l'assignatura analitzarem les recomanacions dels organismes internacionals i de diferents grups d'experts sobre la importància del plurilingüisme individual i la seva concreció als sistemes educatius amb una especial rellevància pel que fa al cas de Catalunya.

Al mateix temps que aprendreu aquests continguts, anireu treballant competències relacionades amb l'exercici professional tant pel que fa al disseny de polítiques lingüístiques a l'educació formal i no-formal com pel que fa a la intervenció en programes i dissenys lingüístics educatius específics.

Amunt

L'assignatura Multilingüisme i educació és una assignatura optativa i forma part del mòdul temàtic de professions de la llengua del grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC. Té assignats 6 crèdits ECTS, equivalents a una càrrega lectiva d'unes 150 hores.

Forma part de la matèria de Política i Planificació Lingüístiques, juntament amb assignatures optatives com Política i planificació lingüístiques, i Assessorament lingüístic. Hi ha també l'assignatura obligatòria d'Adquisició i aprenentatge de la llengua catalana que complementa els continguts estudiats en aquesta assignatura. 

Amunt

Aquesta assignatura es relaciona amb les professions associades amb la docència i la pedagogia, sobretot les referides al nivells preescolar i primària. Al llarg de l'assignatura, tanmateix, hi haurà moltes connexions amb la recerca que s'ha fet i es fa en el camp de les ciències cognitives. En el present, calen persones amb una bona formació lingüística que siguin capaces d'orientar adequadament polítiques, programes i propostes a l'educació formal i no-formal per a promoure el plurilingüisme individual.

Amunt

L'assignatura Multilingüisme i Educació és una assignatura optativa que no requereix coneixements teòrics previs. Cal, no obstant això, actituds positives referides a la gran importància de l'educació a la nostra societat i, més en concret, pel que fa a l'aprenentatge lingüístic.

Amunt

Competències específiques:

2. Establiment de relacions entre coneixements i models teòrics dintre i fora de la disciplina.

2.2. Relacionar els coneixements de la disciplina amb altres camps del saber.

4. Identificació, en un estudi o treball sobre la llengua, del seu marc, els seus antecedents teòrics i les seves aportacions originals.

4.1. Conèixer els principals corrents teòrics i metodològics de l'estudi de la llengua.

5. Identificació de les relacions de la lingüística amb les altres ciències, humanes, socials o experimentals, i, al mateix temps, caracterització del que la distingeix i singularitza com a ciència.

5.3. Saber com es relacionen l'estudi del llenguatge i l'estudi del cervell i la ment i les aplicacions que es deriven d'aquesta relació (adquisició del llenguatge, ensenyament de llengües, trastorns del llenguatge i logopèdia, neurolingüística...).

5.4. Saber concebre la llengua en la seva dimensió social, conèixer els estudis propis d'aquest àmbit i les seves aplicacions.

11. Coneixement de les relacions que estableixen amb les llengües els diferents grups socials: funcions socials i funcions comunicatives.

11.2. Conèixer la variació que el llenguatge experimenta d'acord amb les diferents funcions i els àmbits d'ús, comunicatius, socials i professionals, amb els seus gèneres i registres corresponents.

11.9. Conèixer les relacions entre extracció social i capital lingüístic.

11.11. Conèixer els diversos debats que hi ha en la societat sobre la llengua catalana i saber-los relacionar amb els estudis sociolingüístics.

11.12. Saber relacionar gèneres i moviments literaris i artístics amb qüestions sociolingüístiques i amb els usos del català.

13. Comprensió i anàlisi de la relació entre cultura i identitat.

13.3. Comprendre i analitzar els processos de construcció de les identitats mitjançant la cultura, i els contenciosos simbòlics que impliquen aquests processos.

13.4. Comprendre i analitzar la relació entre discurs, cultura i identitat.

15. Anàlisi crítica de textos, productes i pràctiques culturals.

15.2. Comprendre com les diferents normes i perspectives culturals influeixen en aspectes de judici i valoració.

17. Disseny i execució d'activitats de formació i planificació lingüística.

17.1. Disseny de programes i accions formatives en llengua i literatura en programes per a adults, estrangers i col·lectius desfavorits.

Competències transversals:

3. Exercici de l'anàlisi i la síntesi.

3.1. Anàlisi i interpretació de material (dades o textos) de naturalesa complexa i de vegades ambigua.

8. Actualització permanent i adaptació a noves situacions.

8.1. Adaptar-se a noves situacions i entorns acadèmics i professionals.

9. Compromís ètic, respecte envers els altres i reconeixement de la diversitat.

9.2. Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat cultural i lingüística, i promoure la igualtat entre els gèneres i entre les orientacions sexuals.

9.3. Relacionar-se amb altres persones de manera respectuosa, mitjançant una escolta empàtica i l'expressió clara i assertiva del que es creu o se sent.

Amunt

Mòdul 1: Societat de la informació i multilingüisme

El mòdul 1 introdueix l'assignatura "Multilingüisme i educació" en tres blocs de continguts. Al primer es mostren les implicacions de la mobilitat geogràfica implicada en la globalització i les necessitats lingüístiques de les persones. Al segon es discuteixen alguns aspectes relacionats amb la competència plurilingüe i pluricultural de les persones. Finalment, al tercer es discuteixen les decisions adoptades tant als organismes europeus -Unió Europea i Consell d'Europa- com a les distintes autonomies de l'Estat Espanyol que tenen dues llengües oficials.

Mòdul 2: L'educació bilingüe i l'adquisició i desenvolupament de la competència lingüística

El mòdul 2 aborda els aspectes centrals de l'educació bilingüe: les concepcions escolars de l'educació bilingüe, les relacions entre la llengua inicial de l'alumnat i la segona llengua, els fonaments psicopedagògics de l'educació bilingüe i les dades més importants obtingudes a l'avaluació de l'educació bilingüe. A més a més, s'ofereix una perspectiva interpretativa i un model teòric per a comprendre l'educació multilingüe.

Mòdul 3: Organització escolar, pràctica educativa i competència plurilingüe

En aquest mòdul ens introduïm en qüestions relacionades amb la pràctica educativa, l'organització escolar i l'educació multilingüe al segle XXI; per això, s'analitzen qüestions referides a la cohesió social, l'escola inclusiva i el tractament escolar de les llengües, s'estudien les relacions entre el desenvolupament de la competència plurilingüe i la pràctica educativa i s'analitzen els aspectes teòrics i metodològics relacionats amb l'aprenentatge de llengües estrangeres.

Amunt

Amunt

A part dels mòduls didàctics, l'assignatura consta d'altres recuros complementàris: bibliografia especialitzada així com documents polítics etc, que s'aniran indicant per a cada una de les PAC. Tots aquests materials podeu trobar-los a l'apartat de Recursos de l'aula.   

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt