Introducció a l'estudi de la literatura Codi:  07.559    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L'assignatura orienta la reflexió a l'entorn del fenomen literari des d'una perspectiva abstracta i al marge de la circumstància històrica de les obres comentades; tot i que això justifica la seva naturalesa teòrica, els continguts del curs tenen, tanmateix, un marcat caràcter instrumental, ja que tota noció teòrica és considerada en funció de la seva aplicabilitat i a la pràctica d'anàlisi i comentari de textos literaris.
 
L'assignatura proposa una aproximació a l'estudi de la literatura a partir dels seus principis teòrics fonamentals, així com a partir de l'anàlisi d'algunes obres del cànon occidental per tal de familiaritzar els estudiants amb la tradició literària europea i, alhora, amb els instruments imprescindibles per a la seva comprensió, anàlisi i crítica.

Amunt

Introducció a l'estudi de la literatura és matèria de formació bàsica del Grau de Llengua i Literatura Catalanes. El seu principal objectiu és proporcionar el bagatge teòric i metodològic necessari per afrontar l'anàlisi i la interpretació de textos literaris.

Amunt

Moltes professions han estat des de sempre relacionades amb la literatura. Més enllà de la recerca i de les professions estrictament educatives, basades en la transmissió i la pedagogia de la literatura, s'obren nous camins en els mons editorial (des de la coordinació, elaboració, estructuració i revisió de textos fins a la seva correcció o traducció), periodístic (col·laboracions literàries, crítiques, pàgines culturals, etc.), administratiu (organització de certàmens culturals, organització i comissariat d'exposicions), publicitari, etc.

 

Tenint en compte que els principals actius necessaris per a la inserció laboral d'un graduat en Llengua i literatura catalanes són una sòlida formació teòrica en llengua i literatura, la capacitació per treballar amb eines informàtiques, un alt nivell de competència en la construcció de textos, la facilitat per treballar en equip i la capacitat d'aprenentatge continu i d'adaptació a les noves situacions i necessitats [vegeu el web de la Jornada "Les noves professions lingüístiques i literàries" (Barcelona, 11 de febrer de 2003], aquesta assignatura en particular i els estudis de Filologia en general ajuda a fornir els estudiants de molts d'aquests recursos tan valuosos.

 

A aquests coneixements i habilitats, a més, cal sumar-los també el bagatge cultural que donen l'hàbit i el gust per la lectura, l'aptitud per al pensament abstracte, la capacitat de comprensió i d'expressió oral i escrita, la capacitat analítica i crítica, etc. que són necessàries en moltes professions dels nostres dies.

Amunt

Introducció a l'estudi de la literatura és una assignatura introductòria i no requereix coneixements previs.

Amunt

Introducció a l'estudi de la literatura és requisit indispensable per cursar Teoria de la literatura i Literatura comparada.

Amunt

Objectius

- Aplicar el pensament crític a la lectura, descripció i anàlisi dels textos.

- Analitzar textos a partir d'una comprensió de les convencions dels diferents gèneres literaris.

- Reconèixer i analitzar les característiques ideològiques dels textos.

- Entendre com els diferents contextos històrics, culturals, institucionals o socials influeixen sobre la producció i interpretació dels textos.

- Entendre com els textos participen en els processos de construcció d'identitat en la cultura catalana.

- Conèixer les principals tendències de la teoria de la literatura i la literatura comparada des de l'inici de la disciplina.

- Conèixer i aplicar les teories i els mètodes de l'estudi de la literatura.

- Saber reflexionar teòrica i críticament sobre la literatura.

- Comprendre com els diferents contextos socials i culturals afecten la naturalesa del llenguatge i el significat.

- Comprendre com les diferents normes i perspectives culturals influeixen en les qüestions de judici i valoració.

 

Competències

Específiques

3. Aplicació del pensament crític als objectes d'estudi de la disciplina, i replantejament de les idees i els judicis, tant propis com aliens, sobre aquests objectes.

 

7. Coneixement de la història, els moviments literaris, les obres i els autors principals de la literatura catalana.

7.3. Tenir consciència crítica de la historiografia de la literatura.

 

8. Anàlisi i comentari crític d'obres literàries.

8.4. Analitzar textos a partir d'una comprensió de les convencions dels diferents gèneres literaris.

8.5. Conèixer la retòrica i la mètrica i la seva aplicació en l'anàlisi de les obres literàries.

 

9. Relació dels textos literaris amb la seva realitat social i cultural.

9.2. Entendre com els diferents contextos històrics, culturals, institucionals o socials influeixen en la producció i interpretació dels textos.

9.3. Entendre com els textos participen en els processos de construcció d'identitat en la cultura catalana.

 

10. Anàlisi de textos, discursos i fenòmens des d'una perspectiva teòrica i comparada.

10.1. Conèixer les tendències principals de la teoria de la literatura i la literatura comparada des de l'inici de la disciplina.

10.2. Conèixer i aplicar les teories i els mètodes d'estudi de la literatura.

 

14. Comprensió i anàlisi del paper de la cultura en la dinàmica de la societat catalana.

14.1. Comprendre com els diferents contextos socials i culturals afecten la naturalesa del llenguatge i el significat.

 

15. Anàlisi crítica de textos, productes i pràctiques culturals.

15.1. Comprendre com els diferents contextos socials i culturals afecten la naturalesa del llenguatge i el significat.

15.2. Comprendre com les diferents normes i perspectives culturals influeixen en aspectes de judici i valoració.

 

16. Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.

16.5. Conèixer la terminologia relativa a la disciplina i utilitzar-la de manera adient.

16.6. Utilitzar correctament la bibliografia pertinent, citar adequadament les fonts mitjançant l'ús coherent de les convencions bibliogràfiques establertes i integrar les citacions a la pròpia argumentació.

 

Transversals

2. Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

2.3. Treballar de manera productiva dintre un equip en xarxa o en un entorn virtual.

 

6. Treball individual i en equip.

6.2. Treballar i aprendre de manera autònoma, i decidir amb criteri propi les estratègies per assolir els objectius previstos.

6.3. Treball en equip per a demostrar la capacitat d'escoltar els altres, fer aportacions a les discussions i si cal exercir el lideratge de manera efectiva.

 

8. Actualització permanent i adaptació a noves situacions.

8.1. Adaptar-se a noves situacions i entorns acadèmics i professionals.

 

Amunt

Mòdul 1. La literatura i els estudis literaris
Es tracta de veure el lloc que ocupa la teoria literària en el context de les altres disciplines que estudien la literatura per passar seguidament a estudiar la naturalesa i la funció de la literatura, quines propietats té. Es repassa també la concepció de "gènere literari" i "estil".

Mòdul 2. Convencions del discurs literari
La retòrica i la mètrica formen els temes d'aquest mòdul. Conté, doncs, nocions sobre els usos figuratius del llenguatge i sobre mètrica.

Mòdul 3. La poesia
Aquest mòdul està enterament dedicat a la poesia. Tracta de la naturalesa i les convencions de la poesia lírica i de les estratègies de lectura.

Mòdul 4. La narrativa
Aquest mòdul està dedicat a la narrativa. Examina què és, en què consisteix i quins són els elements que constitueixen la narració: temps, espai, personatges, etc.

Mòdul 5. El drama
El cinquè mòdul examina el teatre, des del text dramàtic fins als personatges passant pel temps i l'espai teatrals.

Amunt

Rotger, Neus (coord). L'ABC dels Estudis Literaris. Termes crítics per a l'estudi de la literatura. Barcelona: Oberta Publishing, 2016. Audiovisual

Amunt

El material didàctic disponible a l'aula consta del manual de l'assignatura, Introducció a l'estudi de la literatura.

L'estudiant disposa també d'un dossier de lectures complementàries. Aquest material és a disposició en format digital i es pot descarregar des de la mateixa aula a l'apartat de Recursos/ Materials i fonts/ Fonts d'informació.

Cal advertir que el dossier de lectures és un complement a la lectura de les obres originals i que caldrà seguir en tot moment la programació i les orientacions didàctiques de la consultora i/o la professora responsable.

 

Lectures obligatòries, que l'estudiant haurà de buscar amb l'antelació suficient:

Maria-Mercè Marçal, Llengua abolida. Barcelona: La butxaca, 2017.

Pere Calders, Tots els contes. Barcelona: Labutxaca, 2016.

William Shakespeare, Hamlet. Barcelona: Quaderns Crema, 2008.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt