Introducció a les ciències del llenguatge Codi:  07.560    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura "Introducció a les ciències del llenguatge" és el punt d'entrada a tots els estudis sobre la llengua que es desenvoluparan al llarg del Grau. Els materials docents tracten de manera amena, didàctica i rigorosa els temes fonamentals que cal conèixer per a endisar-se en l'estudi de les llengües i de la facultat del llenguatge, en general: els orígens del llenguatge, la comunicació i els signes, aspectes de sociolingüística, psicolingüística i adquisició de llengües, la variació i el canvi lingüístic, i una breu història de les ciències del llenguatge. També està disponible una ampliació que actualitza alguns dels temes tractats (orígens del llenguatge, distribució i classificació de llengües), i n'hi incorpora altres que han aparegut recentment en la Lingüística: les llengües de signes, els enfocaments cognitius, etc. Aquests materials es complementen amb la distribució del llibre: "Una història de l'escriptura"[1] i diversos materials publicats per la Generalitat de Catalunya sobre diferents llengües, a l´abast a través de la Xarxa.  

NB[1]: Aquest llibre es distribueix en llengua castellana atès que l'edició en català està exhaurida i l'editorial no preveu reeditar-la.

Amunt

Es tracta d'una assignatura bàsica per a la resta de matèries lingüístiques, ja que planteja els fonaments comuns a l'estudi de totes les llengües.

Amunt

Com a assignatura bàsica, és indispensable per a la formació del Graduat en Llengua i Literatura Catalanes en qualsevol de les seves branques d'actuació.

Amunt

Atès el caràcter introductori, l'assignatura no requereix coneixements previs, més enllà del domini de la normativa lingüística de la llengua catalana en el nivell bàsic d'usuari independent del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (nivell B1).

Amunt

 • Conèixer els principals corrents teòrics i metodològics de l'estudi de la llengua.
 • Emmarcar els estudis sobre els orígens del llenguatge en els estudis biològics sobre l'evolució.
 • Relacionar l'estudi del llenguatge amb la semiòtica i l'estudi de la comunicació.
 • Saber com es relacionen l'estudi del llenguatge i l'estudi del cervell i la ment i les aplicacions que té aquesta relació (adquisició del llenguatge, ensenyament de llengües, transtorns del llenguatge i logopèdia, neurolingüística...).
 • Saber concebre la llengua en la seva dimensió social, quins estudis són propis d'aquest àmbit i les seves aplicacions.
 • Comprendre la dimensió històrica de les llengües i saber analitzar quins factors incideixen en el seu naixement, evolució i mort.
 • Conèixer els mètodes de l'estudi diacrònic de les llengües i saber analitzar un text del català des d'una perspectiva diacrònica, i per tant situar-lo en el temps d'acord amb els seus trets formals.
 • Entendre les funcions socials i comunicatives de l'estàndard.
 • Sintetitzar idees i argumentacions relacionades amb els objectes d'estudi de la disciplina, i comunicar-les de forma clara i acurada.
 • Conèixer la terminologia relativa a la disciplina i usar-la de forma adequada.
 • Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat cultural i lingüística, i promoure la igualtat entre els gèneres i entre les orientacions sexuals.

  Tots els objectius suara enumerats es tracten en aquesta assignatura a un nivell introductori.  Les competències que s'hi treballen són les següents:

ESPECÍFIQUES

 • Identificar, en un estudi o treball sobre la llengua, el seu marc i antecedents teòrics i en conseqüència quines són les seves aportacions originals.
 • Relacionar l'estudi del llenguatge amb les altres ciències, humanes, socials o experimentals, i, alhora, saber identificar i caracteritzar allò que li és específic i per tant el singularitza com a ciència.
 • Conèixer el procés de formació de les llengües literàries i dels estàndards moderns.

 TRANSVERSALS

 • Expressió escrita per a la vida acadèmica i professional.
 • Compromís ètic i reconeixement de la diversitat.
 • Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi.

Amunt

La escritura:una introducción a la cultura alfabética Llibre-manual
Introducció a les ciències del llenguatge XML
Introducció a les ciències del llenguatge DAISY
Introducció a les ciències del llenguatge EPUB 2.0
Introducció a les ciències del llenguatge MOBIPOCKET
Introducció a les ciències del llenguatge KARAOKE
Introducció a les ciències del llenguatge XML
Introducció a les ciències del llenguatge HTML5
Introducció a les ciències del llenguatge PDF
Introducció a les ciències del llenguatge OAI-MPH
Introducció a les ciències del llenguatge. Ampliació PDF

Amunt

El material principal de l'assignatura és Introducció a les ciències del llenguatge, manual escrit per a la UOC pel professor Jesús Tuson. Aquest manual s'ha ampliat amb Introducció a les ciències del llenguatge. Ampliació, del professor Cecili Garriga Escribano, i amb Psicolingüística, adquisició, aprenentatge i neurolingüística, del professor Faustino Diéguez-Vide. A més, es distribueix el llibre La escritura: una introducción a la cultura alfabética, de Jesús Tuson.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt