Iniciativa emprenedora Codi:  07.561    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Cada dia apareixen noves oportunitats de negoci per donar resposta a necessitats fins ara inexistents o insatisfetes o bé per millorar l'oferta existent. A més a més,  les organitzacions valoren cada vegada més tenir una cultura organitzativa emprenedora i estimulen que les persones que hi treballen  actuin com a emprenedores en la mateixa organització. I és que s'ha demostrat que existeix una relació positiva entre la iniciativa emprenedora i el desenvolupament d'un país o regió. Entre altres característiques, contribueix al creixement econòmic, és una font d'innovació, afavoreix la creació d'ocupació i contribueix a la cohesió i dinamisme social. Així doncs, l'assignatura Iniciativa Emprenedora pretén fomentar l'esperit emprenedor de l'estudiantat a partir de la introducció als principals elements que configuren el procés emprenedor des d'un enfocament aplicat i pràctic.  Ens endinsarem en la ideació,  validació  i presentació d'un projecte emprenedor.

Amunt

Iniciativa emprenedora és una assignatura transversal que s'ofereix als graus de Turisme (bàsica), Relacions Laborals i Ocupació (bàsica), Comunicació (bàsica),  Informació i Documentació (bàsica), Llengua i Literatura Catalanes (bàsica), Enginyeria Informàtica (optativa), Multimèdia (optativa),   Gestió i administració pública (optativa)

Amunt

L'assignatura està especialment indicada per a aquells estudiants interessats en el fenomen emprenedor o amb interès per esdevenir persones emprenedores o intramemprenedores en el futur.

Amunt

Per a poder cursar aquesta assignatura no es necessiten coneixements previs excepte per als estudiants del Grau en Enginyeria Informàtica als que es recomana haver cursat Administració i gestió d'organitzacions i gestió de projectes.   

Amunt

A l'assignatura d'iniciativa emprenedora es treballen i avaluen les següents competències i que a l'assignatura les sintetitzem de la següent forma:

C1: Emprendre i innovar:
Grau de Turisme: Emprendre i innovar
Grau de RLO: Emprendre en l'àmbit professional
Grau de comunicació: creativitat i innovació; emprenedoria
Grau de multimèdia: Innovar i generar noves idees
Grau d'informació i documentació: Iniciativa emprenedora
Grau d'enginyeria informàtica: Innovar i generar noves idees
Grau en gestió i administració pública: Iniciativa i esperit emprenedor; Disseny i gestió de projectes
Grau de llengua i literatura catalanes: Iniciativa emprenedora

C2: Treball en equip
Grau de Turisme: Treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris
Grau de RLO:Treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris
Grau de comunicació: Treball en equip interdisciplinari
Grau de multimèdia: Treball en equip
Grau d'informació i documentació: Treball en equip interdisciplinari
Grau d'enginyeria informàtica:Treball en equip
Grau en gestió i administració pública: Lideratge i capacitat de treball en equip
Grau de llengua i literatura catalanes: Treball individual i en equip


Les competències anteriors es materialitzen en els resultats d'aprenentatge següents: 

 • Identificar les principals característiques dels projectes emprenedors en l'actualitat.
 • Reconèixer les característiques de les persones emprenedores, els factors diferencials respecte al gènere i els factors clau dels equips fundacionals d'un projecte emprenedor.
 • Aplicar les tècniques adequades per a identificar potencials problemes de la societat.
 • Idear solucions innovadores a problemes reals.
 • Dissenyar un model de negoci.
 • Tenir nocions de com garantir que un projecte sigui econòmicament viable i sostenible socialment.
 • Presentar una projecte de manera breu, concisa i convincent d'acord amb un públic determinat.

Amunt

1.  Emprenedoria i empresa

1.1. Conceptes clau

1.2 Persona emprenedora i equips fundacionals

1.3 Gènere i emprenedoria

1.4 L'emprenedoria en altres cultures

1.5 Aprendre a emprendre

1.6 Innovar i emprendre. Mètode focus

2. El problema inspirador

2.1 Tendències, sectors i tecnologies

2.2 Conèixer l'àmbit que ens motiva

2.3 Problema inspirador

2.4 Validació. Entrevista de problema

3. La solució innovadora

3.1 Ideació. Pensament lateral i creativitat

3.2 Producte minim viable i prototipatge

3.3 Validació. Entrevista de la solució

4. El model de negoci 

4.1 El model de negoci SCOPE

4.2 Aplicacions del model de negoci

4.3 Altres eines per treballar el model de negoci

5. Aspectes numèrics del projecte emprenedor

5.1 Marketing i vendes. Estimació de la demanda

5.2 Tracció. Analítica i indicadors a l'hora d'emprendre

5.3 Aspectes economico-financers

5.4 Pla economico-financer. Agilitat i viabilitat

5.5 Finançament de la iniciativa

6. La comunicació del projecte

6.1 Objectiu de la comunicació

6.2 Públic objectiu

6.3 Presentacions eficaces 

 

Amunt

Iniciativa emprenedora. Vídeo Audiovisual

Amunt

En aquesta assignatura els materials i eines de suport s'estructuren en: mòduls didàctics, vídeos docents, informes i altres lectures/enllaços que es facilitaran a  cada activitat. 

A continuació enumerem els recursos d'aprenentatge més destacats:

 • Emprenedoria i empresa (mòdul)
 • El problema inspirador (mòdul)
 • La solució innovadora (mòdul)
 • El model de negoci (mòdul)
 • Aspectes numèrics (mòdul)
 • Com comunicar la teva idea de negoci (vídeo)

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura.La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- Si l'AC i la Pr superen el mínim, la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul.
- Si no se supera el mínim de l'AC, la qualificació final serà la de l'AC.
- Si no es presenta l'AC, la qualificació final serà No presentat.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no, la qualificació final serà la nota de la Pr.
- Si l'AC supera el mínim i la Pr no es presenta, la qualificació final serà Suspès (2,5).

 
 

Amunt