Poesia catalana contemporània Codi:  07.582    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'alumne que cursi l'assignatura Poesia catalana contemporània obtindrà un bon coneixement de la producció lírica més rellevant d'arreu del domini lingüístic publicada durant els darrers cinquanta o seixanta anys. Al llarg del semestre l'alumne adquirirà estratègies i eines interpretatives per tal de llegir poemaris fonamentals del període, desenvoluparà la capacitat d'elaborar discursos hermenèutics sobre textos i qüestions de naturalesa poètica, i compartirà amb els companys de l'aula experiències lectores que li permetran enriquir la multiplicitat de perspectives que possibilita (o reclama) l'exercici interpretatiu.

 

L'assignatura s'organitza en tres unitats:

Unitat 1. «L'articulació de la institució poètica»

Unitat 2.  «La tradició»

Unitat 3. «Els autors: subjectivitat i estètica»

 

Amunt

Aquesta és l'única assignatura del Grau en Llengua i Literatura Catalanes dedicada exclusivament a la producció poètica -si bé en d'altres assignatures, com és lògic, també s'estudien poetes catalans. L'estudiant que cursi l'assignatura, per tant, aprofundirà molt més en el coneixement del gènere i de la creació poètica catalana contemporània, més concretament, del darrer mig segle.

Amunt

Moltes professions han estat des de sempre relacionades amb la literatura. Més enllà de les estrictament educatives, basades en la transmissió i la pedagogia de la literatura,  s'obren nous camins en els mons editorial (des de la coordinació, elaboració, estructuració i revisió de textos fins a la seva correcció o traducció), periodístic (col·laboracions literàries, crítiques, pàgines culturals, etc.), publicitari o de les arts plàstiques (exposicions, etc.).

A aquests coneixements i habilitats, a més, cal sumar també el bagatge cultural que donen l'hàbit i el gust per la lectura, la capacitat de comprensió i d'expressió oral i escrita i l'aptitud per al pensament abstracte.

Amunt

Per a aquesta assignatura és útil, però no imprescindible, haver cursat abans Literatura catalana del segle XX i Teoria de la literatura.

Amunt

Aquesta assignatura pertany al mòdul de Literatura i Teoria literària del Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC, dins la matèria Literatura catalana. És una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS. Pertany al perfil d'optativitat literari.

Amunt

Objectius

 • Conèixer els processos de recepció de textos i discursos vinculats a la tradició literària catalana.
 • Situar i relacionar obres i autors en el marc de la tradició literària i cultural catalana.
 • Posar en relació la producció literària en llengua catalana amb altres realitats culturals.
 • Aplicar el pensament crític a la lectura, descripció i anàlisi dels textos.
 • Conèixer la retòrica i la mètrica i la seva aplicació en l'anàlisi de les obres literàries.
 • Conèixer els mecanismes pels quals la institució literària estableix un procés dinàmic de formació i reelaboració d'un repertori canònic.
 • Reflexió teòrica i metacrítica en relació amb la literatura.
 • Analitzar com els textos literaris i audiovisuals i altres productes culturals reflecteixen, influeixen i participen en els processos de construcció de la subjectivitat i la identitat, especialment pel que fa al gènere, la sexualitat, la nació o la classe.
 • Argumentar idees complexes de manera clara, coherent i persuasiva per escrit sobre textos, discursos i fenòmens lingüístics i culturals, fent servir els diversos gèneres que hi ha en la disciplina.
 • Anàlisi i interpretació de textos de naturalesa complexa i de vegades ambigua.
 • Formular preguntes de recerca adequades als objectes estudiats, i aplicar de manera crítica mètodes, marcs conceptuals i recursos apropiats per a explorar i respondre les preguntes.

 

Competències

 • Conèixer la història, els moviments literaris, les obres i els autors principals de la literatura catalana
 • Analitzar i comentar críticament obres literàries
 • Analitzar textos, discursos i fenòmens des d'una perspectiva teòrica i comparada
 • Analitzar críticament textos, productes i pràctiques culturals
 • Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi
 • Perfeccionar l'expressió escrita per a la vida acadèmica i professional

Amunt

L'assignatura té com a objecte l'estudi de la poesia catalana produïda arreu del domini lingüístic d'ençà de la mort de Carles Riba (1959) i fins a l'actualitat. D'entre la nòmina d'autors que podem estudiar destaquen Vicent Andrés Estellés, Blai Bonet, Joan Vinyoli, Gabriel Ferrater, Maria Mercè Marçal, Pere Gimferrer, Joan Brossa, Miquel Martí i Pol, Narcís Comadira i Francesc Parcerisas; això és, alguns dels poetes fonamentals del període. Així mateix, s'estudiaran altres qüestions relacionades amb el gènere, com ara la institució poètica, el cànon, la tradició, i les relacions interartístiques.

Amunt

Introducció lectures Poesia catalana actual PDF
Ús no sexista de la llengua Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt