Narrativa catalana contemporània Codi:  07.583    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'alumne que cursi l'assignatura Narrativa catalana actual obtindrà una visió suficientment significativa de la producció del gènere narratiu més rellevant d´arreu del domini lingüístic publicat des dels anys noranta del segle passat fins avui. Al llarg del semestre l'alumne adquirirà estratègies i eines interpretatives per tal d'interpretar les obres proposades del període, desenvoluparà la capacitat d´elaborar discursos hermenèutics sobre textos i qüestions relacionades amb la teoria i la crítica narratives, i compartirà amb els companys de l´aula experiències lectores que li permetran enriquir la multiplicitat de perspectives que possibilita o reclama la lectura.

L´assignatura s´organitza en tres unitats:

Unitat 1. « El marc de la tradició literària catalana»

Unitat 2. «Relació de la literatura catalana amb altres realitats culturals»

Unitat 3. «Anàlisi d'un text literari»

És important fer constar que aquesta assignatura pertany al Grau de Llengua i Literatura catalanes (6 crèdits ECTS).

Amunt

Aquesta és una assignatura del Grau en Llengua i Literatura Catalanes dedicada exclusivament a la producció narrativa més recent i rellevant de les últimes dècades. L'estudiant que cursi l'assignatura, per tant, aprofundirà en el coneixement del gènere a través de la lectura de textos crítics recents i de les obres narratives proposades.

Amunt

Moltes professions han estat des de sempre relacionades amb la literatura. Més enllà de les estrictament educatives, basades en la transmissió i la pedagogia de la literatura, s´obren nous camins en els móns editorial (des de la coordinació, elaboració, estructuració i revisió de textos fins a la seva correcció o traducció), periodístic (col·laboracions literàries, crítiques, pàgines culturals, etc.), publicitari o de les arts plàstiques (exposicions, etc.).

A aquests coneixements i habilitats, a més, cal sumar també el bagatge cultural que donen l'hàbit i el gust per la lectura, la capacitat de comprensió i d´expressió oral i escrita i l´aptitud per al pensament abstracte.

Amunt

Per a aquesta assignatura és imprescindible tenir coneixements de literatura catalana contemporània i domini de l'escriptura acadèmica.Amunt

Aquesta assignatura pertany al mòdul de Literatura i Teoria literària del Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC, dins la matèria Literatura catalana. És una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS.Amunt

 • Conèixer els processos de recepció de textos i discursos vinculats a la tradició literària/narrativa catalana.
 • Situar i relacionar obres i autors en el marc de la tradició literària i cultural catalana. 
 • Posar en relació la producció literària en llengua catalana amb altres realitats culturals. 
 • Aplicar el pensament crític a la lectura, descripció i anàlisi dels textos. 
 • Conèixer els mecanismes pels quals la institució literària estableix un procés dinàmic de formació i reelaboració d´un repertori canònic. 
 • Reflexionar de manera teòrica i metacrítica en relació amb la literatura. 
 • Analitzar com els textos literaris i audiovisuals i altres productes culturals reflecteixen, influeixen i participen en els processos de construcció de la subjectivitat i la identitat, especialment pel que fa al gènere, la sexualitat, la nació o la classe. 
 • Argumentar idees complexes de manera clara, coherent i persuasiva per escrit sobre textos, discursos i fenòmens lingüístics i culturals, fent servir els diversos gèneres que hi ha en la disciplina. 
 • Analitzar i interpretar textos de naturalesa complexa. 
 • Formular preguntes de recerca adequades als objectes estudiats, i aplicar de manera crítica mètodes, marcs conceptuals i recursos apropiats per a explorar i respondre les preguntes.

Competències

 • Conèixer la història, els moviments literaris, les obres i els autors principals de la literatura catalana. 
 • Analitzar i comentar críticament obres literàries. 
 • Analitzar textos, discursos i fenòmens des d'una perspectiva teòrica i comparada. 
 • Analitzar críticament textos, productes i pràctiques culturals. 
 • Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi. 
 • Perfeccionar l´expressió escrita per a la vida acadèmica i professional.

 

Amunt

L'assignatura té com a objecte l´estudi de la narrativa catalana produïda arreu del domini lingüístic des de mitjan decenni dels setanta, que coincideix amb la fi del franquisme, fins als nostres dies. En aquell moment es produeix una desclosa d'obres de primer ordre al si de la narrativa catalana. S'estudiaran autors significatius i les qüestions relacionades amb la llengua literària, el cànon, la tradició, i les relacions interartístiques.

Amunt

Rotger, Neus (coord). L'ABC dels Estudis Literaris. Termes crítics per a l'estudi de la literatura. Barcelona: Oberta Publishing, 2016. Audiovisual
Narrativa catalana actual XML
Narrativa catalana actual DAISY
Narrativa catalana actual EPUB 2.0
Narrativa catalana actual MOBIPOCKET
Narrativa catalana actual KARAOKE
Narrativa catalana actual HTML5
Narrativa catalana actual PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt