Llengua i comunicació Codi:  16.501    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Llengua i comunicació prepara els estudiants perquè facin el millor ús del codi lingüístic. Els professionals de la comunicació construeixen els seus discursos (textuals, orals o visuals) sobre els coneixements normatius de la llengua. Aquesta assignatura orienta, prepara i entrena els futurs professionals perquè coneguin les claus de la llengua i perquè l'utilitzin amb correcció. L'assignatura també presenta les claus de la comunicació escrita i oral.

En aquesta assignatura, el català no és només llengua vehicular sinó també en objecte d'estudi. Les activitats avaluables s'hauran de realitzar en català. Tota comunicació en l'assignatura tant per part del professor com de l'alumne, es farà només en aquesta llengua.

 

Amunt

L'assignatura és instrumental i serveix per introduir l'alumnat als usos propis de la comunitat universitària i dels mitjans de comunicació. Aquest plantejament permet vincular-la amb altres assignatures del grau, i a diversos camps professionals, ja que dota l'alumnat d'eines per produir, comprendre i interpretar textos dels àmbits acadèmic i professional en llengua catalana.

Amunt

Es pressuposa que l'alumnat ha de tenir un domini estàndard de la normativa i l'expressió correcta en llengua catalana.Aquesta assignatura servirà per garantir-lo.

Amunt

L'assignatura requereix l'ús de la llengua catalana en tots els exercicis, comunicacions i intervencions corresponents a la matèria.

Amunt

Objectius

Aquesta assignatura es planteja cinc objectius bàsics:

  • que els estudiants usin amb correcció i eficàcia la llengua amb què vehiculen el seu treball comunicatiu oral i escrit;
  • que els estudiants tinguin un coneixement avançat de la seva llengua;
  • que els estudiants comprenguin les claus bàsiques de la comunicació;
  • que els estudiants coneguin i valorin les eines de suport que tenen a l'abast;
  • que els estudiants aprenguin a adaptar-se a les condicions formals i temporals dels encàrrecs acadèmics i professionals.

Amunt

En aquesta assignatura, a través d'activitats pràctiques, es treballaran els aspectes següents:


- normes ortogràfiques

- normes morfològiques, sintàctiques i lèxiques

- ortotipografia i convencions gràfiques

- claus de la comunicació i d'estil

- redacció de textos per a mitjans escrits i per a la ràdio

- locució de textos

Amunt

Amunt

Els alumnes disposen de diversos materials específics accessibles des de l'apartat Recursos d'aprenentatge de cada activitat a l'aula i també més genèrics a Fonts d'informació dins de l'apartat Recursos de l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt