Règim jurídic de la comunicació Codi:  16.505    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)


L'assignatura Règim Jurídic de la Comunicació es configura com una matèria bàsica i obligatòria en el marc del pla d'estudis del Grau en Comunicació. El seu objectiu general és facilitar als estudiants, futurs professional d'alguna de les disciplines de la comunicació, el marc jurídic en el que hauran de desenvolupar la seva activitat.

El contingut de l'assignatura integra, per tant, els principis fonamentals de les disciplines jurídiques que més incideixen en les activitats pròpies de periodistes, publicitaris, relacions públiques i comunicadors audiovisuals. L'activitat de tots aquests professionals troba la seva darrera justificació jurídica en el respecte als drets fonamentals a la llibertat d'expressió i d'informació. No obstant això, aquests drets entren sovint en col·lisió amb altres drets dels ciutadans com, per exemple, els drets a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, el dret dels consumidors i usuaris o el régim de protecció de la propietat intel·lectual.

Per tal de configurar el marc jurídic de les activitats de comunicació, aquesta assignatura aprofundeix en el dret de la informació i ofereix una aproximació introductòria al dret de la publicitat, al règim de la propietat intel·lectual i al de la protecció de dades de caràcter personal. 

Amunt


Com ja hem esmentat, l'assignatura Règim jurídic de la Comunicació s'integra en el pla d'estudis del Grau en Comunicació(adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior) com una assignatura obligatòria, de caràcter transversal i amb una càrrega docent equivalent a 6 crèdits ECTS.

El contingut de l'assignatura ofereix a l'estudiant el coneixement bàsic del marc legal en el que haurà de desenvolupar la seva activitat professional. 

Donat el seu caràcter més específic, l'assignatura aborda amb un caràcter introductori la regulació de l'activitat publicitària i dels règims de propietat intel·lectual i protecció de dades de caràcter personal. Cal esmentar, però, que els estudiants del Grau poden optar per cursar l'assignatura optativa sobre Dret de la publicitat(3 ECTS), que aprofundeix en aquesta disciplina. Tanmateix, els estudiants que ho vulguin podran cursar l'assignatura optativa que aprofundeix en el règim de Propietat intel·lectual (3 ECTS) del sector audiovisual.

Amunt


Donat el seu caràcter transversal, l'assignatura es projecte en els camps professionals vinculats a l'àmbit de la comunicació i més concretament els del periodisme, la comunicació audiovisual la publicitat i la comunicació corporativa i les relacions públiques. 

Hem de tenir en compte que, sovint, al llarg d'una trajectòria professional les línies divisòries entre aquestes activitats poden ser tan properes que, per exemple, molts periodistes acaben exercint de relacions públiques en gabinets de premsa especialitzats, un publicitari pot decidir reorientar els seus interessos i realitzar peces audiovisuals d'entreteniment o, fins i tot passar-se al món del cinema, etc. Per tant, el caràcter obligatori i transversal d'aquesta assignatura garanteix el coneixement del marc jurídic de caràcter general aplicable a qualsevol activitat de l'àmbit de la comunicació. 


Amunt


Donat que aquesta assignatura s'insereix en una titulació de l'àmbit de la comunicació i en coherència amb el seu objectiu general, no és necessari tenir coneixements jurídics previs per tal de cursar aquesta assignatura. 

En aquest sentit cal avançar que els materials didàctics de l'assignatura han estat elaborats amb un llenguatge planer, allunyat de tecnicismes innecessaris, i que aquesta consideració es tindrà també en compte pels consultors a l'hora d'implementar la docència a l'aula.

 

Amunt

A continuació detallarem les competències que es treballaran en l'assignatura i els resultats d'aprenentatge a assolir mitjançant el treball de cadascuna de les competències plantejades. 

Competències i resultats d'aprenentatge generals

Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn.

 • Identificar els elements essencials de la informació objecte d'anàlisi.
 • Aplicar els procediments adequats per l'anàlisi de la informació.
 • Extreure conclusions del procediments d'anàlisi de la informació.
 • Prendre una decisió argumentada sobre la qüestió analitzada.

Capacitat d'aprendre i d'actualització permanent.

 • Saber construir coneixement a través de diferents fonts, tenint en compte els coneixements previs i la pròpia experiència.
 • Comprendre l'àmbit d'estudi, qüestionar-lo i explorar noves àrees de coneixement per completar-lo.
 • Integrar el nou coneixement per tal d'adaptar-lo a les necessitats plantejades.

 

Competències i resultats d'aprenentatge específics

Capacitat d'identificar, conèixer i comprendre la legislació que regula les activitats de comunicació.

 • Identificar les diferents normes jurídiques que regulen l'exercici del periodisme.
 • Comprendre els drets a la llibertat d'expressió i d'informació en l'exercici de l'activitat periodística i els seus límits principals.
 • Conèixer els drets i deures específics de la professió periodística i les conseqüències jurídiques en cas d'incompliment.
 • Identificar les diferents normes jurídiques que regulen l'exercici de la publicitat.
 • Conèixer els principis bàsics de la contractació publicitària, els diferents supòsits de publicitat il·lícita i les conseqüències jurídiques en cas d'incomplir la normativa.
 • Conèixer com es configura i com funciona el sistema d'autoregulació publicitària.
 • Identificar les diferents normes jurídiques que regulen la protecció de l'obra audiovisual.
 • Conèixer i comprendre com s'articula el règim de protecció dels drets de propietat intel·lectual de l'obra audiovisual­ i quins són els seus límits principals.
 • Conèixer i comprendre el principis bàsics en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
 • Conèixer i utilitzar correctament el vocabulari jurídic bàsic.

Capacitat per adequar qualsevol activitat professional de l'àmbit de la comunicació als principis essencials del seu marc jurídic.

 • Analitzar una acció comunicativa i la seva adequació amb els límits jurídics.
 • Ponderar quins drets han de prevaldre en cas de conflicte.
 • Elaborar i defensar arguments que permetin adequar l'activitat professional al marc jurídic vigent.
 • Valorar les conseqüències jurídiques derivades d'una acció comunicativa que infringeix els principis recollits en la normativa.

 

Amunt

Introducció a la protecció de dades de caràcter personal Drets d'autor i comunicación: últimes novedats i perspectives de futur Política y regulación de la cinematografía Polítiques i regulació dels mitjans audiovisuals Llibertats i drets en l'exercici de l'activitat comunicativa Règim jurídic del periodisme Introducció al règim jurídic de la publicitat Introducció al règim jurídic de la comunicació

Amunt

Dret d’autor i comunicació: últimes novetats i perspectives de futur XML
Dret d’autor i comunicació: últimes novetats i perspectives de futur DAISY
Dret d’autor i comunicació: últimes novetats i perspectives de futur EPUB 2.0
Dret d’autor i comunicació: últimes novetats i perspectives de futur MOBIPOCKET
Dret d’autor i comunicació: últimes novetats i perspectives de futur KARAOKE
Dret d’autor i comunicació: últimes novetats i perspectives de futur HTML5
Dret d’autor i comunicació: últimes novetats i perspectives de futur PDF
Llibertats i drets en l'exercici pràctic de l'activitat comunicativa XML
Llibertats i drets en l'exercici pràctic de l'activitat comunicativa DAISY
Llibertats i drets en l'exercici pràctic de l'activitat comunicativa EPUB 2.0
Llibertats i drets en l'exercici pràctic de l'activitat comunicativa MOBIPOCKET
Llibertats i drets en l'exercici pràctic de l'activitat comunicativa KARAOKE
Llibertats i drets en l'exercici pràctic de l'activitat comunicativa HTML5
Llibertats i drets en l'exercici pràctic de l'activitat comunicativa PDF
Entrevista Perspectiva de gènere Audiovisual
Polítiques i regulació de mitjans audiovisuals XML
Polítiques i regulació de mitjans audiovisuals DAISY
Polítiques i regulació de mitjans audiovisuals EPUB 2.0
Polítiques i regulació de mitjans audiovisuals MOBIPOCKET
Polítiques i regulació de mitjans audiovisuals HTML5
Polítiques i regulació de mitjans audiovisuals PDF
Política i regulació de la cinematografia XML
Política i regulació de la cinematografia DAISY
Política i regulació de la cinematografia EPUB 2.0
Política i regulació de la cinematografia MOBIPOCKET
Política i regulació de la cinematografia KARAOKE
Política i regulació de la cinematografia HTML5
Política i regulació de la cinematografia PDF
Entrevista sobre el Consell de la Informació de Catalunya: ètica i autoregulació Audiovisual
Introducció al règim jurídic de la publicitat XML
Introducció al règim jurídic de la publicitat DAISY
Introducció al règim jurídic de la publicitat EPUB 2.0
Introducció al règim jurídic de la publicitat MOBIPOCKET
Introducció al règim jurídic de la publicitat KARAOKE
Introducció al règim jurídic de la publicitat HTML5
Introducció al règim jurídic de la publicitat PDF
Entrevista sobre el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, ètica i autoregulació Audiovisual
Entrevista sobre el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, ètica i autoregulació Audiovisual
Introducció al règim jurídic de la comunicació XML
Introducció al règim jurídic de la comunicació DAISY
Introducció al règim jurídic de la comunicació EPUB 2.0
Introducció al règim jurídic de la comunicació MOBIPOCKET
Introducció al règim jurídic de la comunicació KARAOKE
Introducció al règim jurídic de la comunicació HTML5
Introducció al règim jurídic de la comunicació PDF
Introducció a la protecció de dades de caràcter personal XML

Amunt

El material bàsic per a l'estudi i seguiment de l'assignatura són els mòduls didàctics consultables en format web mitjançant l'espai de recursos de l'aula.


De manera paral·lela a l'estudi dels mòduls, si es escau, el consultor facilitarà als estudiants material complementari com poden ser textos d'interès, possibles actualitzacions de la legislació i qualsevol altre tipus d'eina que faciliti el procés d'aprenentatge dels estudiants.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt