Expressió oral i escrita Codi:  16.515    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Expressió oral i escrita apropa els secrets de la retòrica clàssica i els adapta perquè siguin útils als comunicadors del segle XXI. Els estudiants hi coneixeran els conceptes teòrics que ajuden a millorar l'escriptura i la comunicació pública oral, i tindran l'oportunitat de posar-los en pràctica en activitats inspirades en la comunicació professional.

Amunt

Qualsevol forma professional de comunicació oral i escrita.

Amunt

Aquesta assignatura està pensada per a persones que vulguin ser comunicadors professionals en català. Per tant, es pressuposa un bon nivell de correcció en l'ús oral i escrit de la llengua en el registre formal de la varietat geogràfica pròpia de l'alumne.

Amunt

En aquesta assignatura, la llengua catalana no és només llengua vehicular sinó que també en constitueix l'objecte d'estudi. Les activitats avaluables, doncs, s'hauran de realitzar en català. Totes les activitats són obligatòries per a poder fer la Prova de síntesi. Les activitats amb contingut oral (PAC3 i PAC6) són obligatòries també per als alumnes que es presentin a l'Examen final.

Amunt

Competències 

Capacitat de comunicació interpersonal.
Capacitat de comunicar-se de manera oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).
Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.
Capacitat de traduir el missatge que cal comunicar en un missatge persuasiu.
Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans, suports i públics objectius.

Amunt

I. RETÒRICA CLÀSSICA

1. La retòrica dels sofistes (Protàgores, Gòrgies, Isòcrates i Antifont)

2. Plató contra els sofistes

3. La retòrica aristotélica

 

II. LA RETÒRICA COM A PROCÉS

1. El procés IDEF

2. Les fases de la retòrica

3. Invenció

4. Disposició

5. Elocució

 

III. ORATÒRIA

1. Memòria

2. Pronunciació

3. Principis de comunicació no verbal

Amunt

Amunt

Juste, J. Com s'escriu un text persuasiu; EDITORIAL UOC, Barcelona 

Pastor,  L. Escriptura sexi; EDITORIAL UOC, Barcelona
Pastor, L. Retòrica Exprés; EDITORIAL UOC, Barcelona

Patterson, M.L. Més que paraules; EDITORIAL UOC, Barcelona

Pérez Colomé, J. Com escriure clar; EDITORIAL UOC, Barcelona

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt