Teories de la comunicació Codi:  16.521    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

 

 "És essencial conèixer no tan sols com la teoria influeix sobre la pràctica i la pràctica sobre la teoria, sinó també com les teories de les persones es contradiuen en la pràctica i com les seves pràctiques es contradiuen amb les seves teories."

Stephen Kemmis

  

Aquesta assignatura  de sis crèdits ECTS obligatoris pretén ser una introducció a la investigació científica al voltant del fenomen de la comunicació. D'una banda, es presenten les diferents perspectives teòriques que s'han desenvolupat en aquest àmbit de coneixement. D'una altra banda, es proposa una aproximació pràctica al món de la producció de textos científics i de la gestió bilbliogràfica.

Al final del semestre els i les estudiants de l'assignatura hauran de saber identificar els diversos corrents teòrics que s'han ocupat d'explicar la comunicació com a fenomen inherent a la configuració dels models de societat. Concretament, els continguts s'organitzen al voltant de les bases conceptuals del procés de comunicació, incidint especialment en la comunicació mediada (mitjans de comunicació analògics o digitals). D'una altra banda, les i els estudiants hauran adquirit coneixements bàsics sobre la cerca, emmagatzematge i gestió de fonts bibliogràfiques i s'hauran familiaritzat amb els textos acadèmics.

Aquesta assignatura també forma part del pla d'Estudis del Grau en Ciències Socials. 

Amunt

Dins el pla d'estudis, aquesta assignatura manté una estreta relació amb altres assignatures de formació bàsica com la de Sociologia de la comunicació o Psicologia de la comunicació.

En el context del Grau de Ciències Socials aquesta assignatura preten dotar als estudiants dels coneixements necessaris per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat. 

Amunt

Els conceptes que s'aprenen i es treballen en aquesta assignatura constitueixen una base important per entendre i, sobretot, reflexionar sobre moltes de les qüestions que afecten els processos comunicatius i, per tant, esdevenen centrals per a qualsevol professional implicat en l'àmbit de la comunicació.

Amunt

Pel seu caràcter introductori en el camp d'estudi de la comunicació, no requereix coneixements previs específics més enllà d'un cert bagatge en la metodologia pròpia d'estudi i de treball del nivell d'ensenyament superior.

Amunt

Pel seu caràcter introductori i l'enfocament metòdic dels continguts, s'aconsella la matrícula d'aquesta assignatura abans -o al mateix temps- de cursar l'assignatura de Sociologia de la comunicació, amb la qual es comparteixen alguns conceptes, idees, metodologies.

Amunt

OBJECTIUS GENERALS

Proporcionar una aproximació científica a l'objecte i camp d'estudi de les teories de la comunicació i als seus fonaments metodològics.

Oferir una visió crítica de les principals perspectives de les teories de la comunicació i de la seva aplicació en l'actualitat.

Iniciar als estudiants en la terminologia i en els coneixements bàsics de les teories de la comunicació.

Entrenar l'alumnat en la metodologia i el rigor del treball acadèmic.

 

 

 

COMPETÈNCIES I RESULTATS D'APRENENTATGE PER ACTIVITATS


PAC1: 

Competència a desenvolupar: Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les industries culturals i comunicatives

 

Resultats d'aprenentatge:

1. Identificar els elements distintius de la comunicació avui dia

2. Exercitar la capacitat de síntesi sobre els fenòmens comunicatius actuals

3. Prendre una postura en relació al paper de la comunicació a la societat contemporània i argumentar-la

4. Identificar perspectives teòriques, autors i paraules clau

 

PAC2: 

Competències a desenvolupar:

1. Cerca, ús i gestió de la informació

2. Capacitat de treball en equip

3. Capacitat d'anàlisi crítica del context social i d'interpretació de l'entorn

 

Resultats d'aprenentatge:

1: Aplicar estratègies per a la cerca de la informació necessària
2: Definir i aplicar criteris per a seleccionar la informació rellevant.
3: Organitzar la informació seleccionada.
4: Col·laborar i utilitzar adequadament l'espai de Debat de l'aula com a recurs per a l'aprenentatge i construcció col·lectiva del coneixement.
5: Analitzar des d'una visió crítica les principals teories de la comunicació i prendre consciència de l'evolució de la recerca en comunicació i la seva aplicació a la vida real.
6: Aplicar la terminologia i els coneixements bàsics de les teories de la comunicació.
7: Entrenar la metodologia del treball acadèmic.

 

 

PAC3: 

Competències a desenvolupar:

 1. Cerca, ús i gestió de la informació
 2. Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn.
 3. Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment
 4. Coneixement del món empresarial i institucional (processos i funcions de les organitzacions)
 5. Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives

Resultats d'aprenentatge:

1.Trobar lectures d'interès més enllà dels materials i fonts d'informació suggerits a l'enunciat de la PAC

2. Correcta citació dins d'unl text

3. Correcta construcció d'un llistat bibliogràfic

4. Identificació dels temes que configuren l'agenda política actual a casa nostra, segons el discurs dels mitjans

5. Identificació dels aspectes concrets  que ens apropen (o ens allunyen) del concepte de post-veritat que s'ha estès arran de la política mediàtica de l'Administració Trump.

6. Adequació dels conceptes teòrics (mòdul 2) utilitzats

7. Actualització a través de les lectures realitzades

8. Coneixement dels processos dels mitjans de comunicació en relació a les declaracions dels polítics (funcionament del periodisme de declaracions).

9. Coneixement del paper dels gabinets de premsa de les institucions gubernamentals

10. Domini de les eines de l'argumentació (en la defensa o refutació dels conceptes teòrics del mòdul 2 en relació a l'anàlisi dels casos exposats a l'assaig)

 

 PAC4:

Competències a desenvolupar:

C1: Capacitat d'anàlisi crítica i d'interpretació de l'entorno
C2: Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les industries culturals y comunicatives
C3: Capacitat d'idear, planificar i executar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de cerca d'informació

 

Resultats d'aprenentatge:

1: Situar de forma contextualitzada el paper de la comunicació a la societat, així com de las perspectives teòriques crítiques que l'estudien.
2: Identificar els elements distintius de la comunicació avui dia en relació a l'ús de dispositius mòbils
3: Exercitar la capacitat de síntesi sobre els fenòmens comunicatius globals
4: Identificar els límits i potencialitats de l'aplicació de conceptes teòrics a una realitat concreta
5: Trobar bibliografia que reforci la postura defensada en un text orientat a la seva comunicació pública
6: Redactar una comunicación seguint els requeriments del rigor acadèmic i de la divulgació a un públic ampli

Amunt

INTRODUCCIÓ: Una entrevista. Tres Experts.

Material audiovisual plantejat des d'una perspectiva transdisciplinar, que consta d'una entrevista a tres "experts" que no són teòrics de la comunicació però que apliquen les teories de la comunicació en les seves respectives dedicacions professionals (acadèmiques o no).

 

MÒDUL 1. L'ESTUDI DE LES TEORIES DE LA COMUNICACIÓ I LA INFORMACIÓ

 1. L'objecte d'estudi de les teories de la comunicació i la informació
 2. Inicis i història de la investigació en comunicació
 3. El camp d'estudi de les teories de la comunicació i la informació
 4. Els fonaments metodològics de les teories de la comunicació i la informació

           

MÒDUL 2. LA PERSPECTIVA INTERPRETATIVA DE LES TEORIES DE LA COMUNICACIÓ 

 1. L 'escola de Palo Alto
 2. L'interaccionisme simbòlic
 3. Erving Goffman: aportacions a les teories de la comunicació i la informació
 4. El construccionisme
 5. L'etnometodologia

 

MÒDUL 3. LA PERSPECTIVA FUNCIONALISTA DE LES TEORIES DE LA COMUNICACIÓ 

 1. Orígens del funcionalisme
 2. Els principis del funcionalisme
 3. Les funcions de la comunicació de masses
 4. Usos i efectes socials de la comunicació
 5. Els avantatges i les limitacions del funcionalisme

           

MÒDUL 4. LA PERSPECTIVA CRÍTICA DE LES TEORIES DE LA COMUNICACIÓ 

 1. L'Escola de Frankfurt
 2. L'Economia Política
 3. Els Estudis Culturals

           

MÒDUL 5. LES TEORIES DE LA COMUNICACIÓ A LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

 1. L'Escola de Toronto
 2. Els canvis a la societat de la informació
 3. La comunicació a la societat de la informació

           

MÒDUL 6. LES TEORIES CRÍTIQUES DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 

 1. Els escenaris de les TIC
 2. El poder a la societat de la informació
 3. El paper de les teories de la comunicació

Amunt

Video entrevistes Audiovisual

Amunt

Llistat dels materials didàctics utilitzats

Teories de la Comunicació. Material docent de la UOC (versió web, amb enllaços i recursos audivisuals actius) i corresponent versió impresa en format paper, que rep l'estudiant a casa seva. 

 

Característiques específiques del material didàctic

Al llarg de cada mòdul els autors del material didàctic suggereixen bibliografia complementària. Aquesta bibliografia pot ser una bona guia per aquells alumnes interessats a aprofundir en els continguts tractats en cadascun dels apartats, però no és de lectura obligatòria, si no és que, per a l'avaluació continuada, el/la professor/a consultor/a així ho especifiqui.

Al material, s'ofereixen en cada mòdul propostes de reflexió que, de manera progressiva, fan possible que l'estudiant s'interrogui sobre qüestions de fons dels continguts. Així, també, els exemples -alguns de caràcter audiovisual, d'acord amb l'idiosincràsia dels estudis- i els exercicis que hi ha al material han d'ajudar l'estudiant no només a assolir el contingut de la matèria sinó també a examinar-ne els diferents aspectes que s'hi desenvolupen.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt