Introducció a les relacions públiques Codi:  16.522    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Introducció a les relacions públiques constitueix el primer contacte de l'estudiant amb el món de les relacions públiques. Atenent a aquest caràcter iniciàtic, d'entrada es defineixen les relacions públiques, destacant els seus elements principals i els models de la seva pràctica, es repassen les principals etapes de la seva evolució històrica i es destaca la dimensió ètica del seu exercici professional.

Tot seguit, la nostra aproximació al fenomen de les relacions públiques es realitza des de la perspectiva estratègica per introduir l'estudiant en el disseny, l'establiment i el desenvolupament de les estratègies i aplicacions de les polítiques de relacions públiques en les institucions i empreses públiques i privades, analitzant la planificació estratègica de projectes de relacions públiques.

Amunt

En ser la primera presa de contacte amb els continguts de relacions públiques del Grau en Comunicació, el pes i importància de l'assignatura són cabdals, ja que l'estudiant adquirirà els coneixements necessaris per a l'aplicació pràctica de les diferents estratègies i accions que conformen l'activitat de les relacions públiques.

Addicionalment, aquesta assignatura també serveix d'anivelladora per a l'alumnat del Màster de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments de la UOC que no té coneixements previs de l'àmbit. 

Amunt

Les relacions públiques és una funció estratègica de les organitzacions, l'objecte de la qual es la gestió de la comunicació entre aquestes organitzacions i els públics que constitueixen el seu entorn. L'assignatura, per tant, ofereix una visió introductòria de rol, les estratègies, les eines i els camps d'aplicació de les relacions públiques. Així, els camps professionals on es projecta són principalment: la consultoria externa en relacions públiques, la direcció de la comunicació al si d'una empresa o institució, el community management, la gestió de la reputació, les relacions institucionals i els gabinets de premsa independents o integrats.

Amunt

Aquesta assignatura obligatòria del grau de Comunicació a la UOC ens introdueix a una de les disciplines bàsiques que estructuren aquest grau: la disciplina de les relacions públiques. En conseqüència, no es requereixen coneixements previs per cursar-la, però sí que es recomana haver superat alguna de les assignatures bàsiques incloses en la titulació (particularment Llengua i comunicació, Règim jurídic de la comunicació i Competències TIC en comunicació).

Amunt

Atès el seu caràcter introductori, es recomana haver superat aquesta assignatura abans de cursar altres assignatures obligatòries de l'àmbit com ara Sistemes i processos de les relacions públiques i Tècniques de relacions públiques. Igualment es recomana fermament haver superat totes aquestes assignatures obligatòries abans d'abordar les assignatures optatives que configuren la menció de Comunicació Corporativa i Relacions Públiques.

Amunt

Objectius

1. Aprofundir en el valor estratègic de les relacions públiques com a element essencial per establir relacions amb els diversos públics d'una organització.

2. Constatar l'evolució experimentada per les relacions públiques.

3. Comprendre el valor essencial de l'ètica en l'exercici de la professió de relacions públiques.

4. Conèixer i saber aplicar els procediments i habilitats per a elaborar i executar un projecte de relacions públiques.

 

Competències

  • Possessió i comprensió de coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
  • Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
  • Desenvolupament d'habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
  • Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn.
  • Capacitat de pensar estratègicament.
  • Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives.
  • Capacitat per traduir el missatge a comunicar en un missatge persuasiu.
  • Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de cerca d'informació.
  • Capacitat d'interpretar plans de màrqueting i comunicació.
  • Capacitat d'exercir la professió d'acord amb els principis ètics i els codi deontològics de referència.

 

Resultats d'aprenentatge

Descriure i analitzar el concepte de relacions públiques.

Analitzar el valor estratègic de les relacions públiques com a element essencial per establir relacions amb els diversos públics d'una organització.

Diagnosticar problemes i oportunitats de relacions públiques.

Fixar metes i objectius d'impacte eficaços en projectes de relacions públiques d'acord amb el diagnòstic de la recerca, aplicant les tècniques adequades per al seu assoliment i avaluació.

Amunt

1.- CONCEPTE I HISTÒRIA DE LES RELACIONS PÚBLIQUES

2.- LES RELACIONS PÚBLIQUES COM A TEORIA I COM A PROFESSIÓ

3.- EL PROCÉS DE LES RELACIONS PÚBLIQUES (1): INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC

4.- EL PROCÉS DE LES RELACIONS PÚBLIQUES (2): METES I OBJECTIUS

5.- EL PROCÉS DE LES RELACIONS PÚBLIQUES (3): ESTRATÈGIA I TÈCNIQUES

6.- EL PROCÉS DE LES RELACIONS PÚBLIQUES (4): AVALUACIÓ I CONTROL

Amunt

En deu preguntes: guia d'aprenentatge per submergir-se en l'assignatura XML
En deu preguntes: guia d'aprenentatge per submergir-se en l'assignatura DAISY
En deu preguntes: guia d'aprenentatge per submergir-se en l'assignatura EPUB 2.0
En deu preguntes: guia d'aprenentatge per submergir-se en l'assignatura MOBIPOCKET
En deu preguntes: guia d'aprenentatge per submergir-se en l'assignatura HTML5
En deu preguntes: guia d'aprenentatge per submergir-se en l'assignatura PDF

Amunt

J. Xifra (2017). Manual de relaciones públicas e institucionales. Madrid: Tecnos. 3a ed.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt