Introducció a la publicitat Codi:  16.523    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Què és la publicitat? La resposta a aquesta pregunta es troba en aquesta assignatura.

La publicitat no és casual, ni fruit d'un instint, sinó que forma part d'un procés d'estratègia on també intervenen models teòrics, tendències, habilitats i l'experiència de l'aprenentatge propi, entre d'altres.

L'assignatura ofereix una anàlisi àmplia i integradora de la publicitat com a procés de comunicació que les empreses i institucions fan servir per fer arribar el seu missatge a les potencials persones consumidores.

Pretén oferir un contingut ampli i detallat dels conceptes bàsics de la publicitat, basat en una contextualització teòrica i històrica de la publicitat necessària perquè després es pugui aplicar a la nostra realitat més quotidiana i immediata.


  

Amunt

L'assignatura Introducció a la Publicitat s'integra en el Pla d'Estudis del Grau en Comunicació com una assignatura obligatòria amb una càrrega docent equivalent a 6 crèdits ECTS.

Els conceptes introduïts en l'assignatura s'aprofundeixen i es treballen més endavant en altres assignatures obligatòries vinculades amb l'àmbit de la publicitat com Sistemes i processos de la publicitat, Pensament creatiu i Planificació de mitjans.

Amunt

 

L'assignatura forma i informa sobre el procés de comunicació publicitari, així com de les seves àrees i/o departaments implicats.

Els conceptes que es treballen a la Introducció a la Publicitat, a més d'oferir un ampli "background" de referència, que ajuda a identificar, executar, interpretar i valorar amb èxit qualsevol tasca relacionada amb la comunicació, també us introdueix en les diferents àrees associades al procés de la comunicació publicitària i als departaments i figures implicades.

Aquesta primera presa de contacte us possibilita poder començar a decidir, si és que ja no ho teniu clar, en quina part del procés us agradaria intervenir professionalment.

 

Amunt

 

La curiositat i el sentit crític per les comunicacions publicitàries del nostre entorn són un bon punt de partida.

No es requereix cap coneixement previ per a la realització d'aquesta assignatura, ja que aquesta neix amb la intenció d'introduir i estructurar molts dels conceptes que posteriorment es treballaran amb més profunditat.

Una breu consideració: la curiositat del perquè de moltes comunicacions publicitàries que ens envolten i l'observació i reflexió de les mateixes són aspectes que predisposen a gaudir i enriquir els coneixements que s'adquireixen en l'assignatura.

 

Amunt

L'assignatura Introducció a la Publicitat es configura com una matèria obligatòria en el marc del pla d'estudis de Grau en Comunicació. El seu objectiu és facilitar a l'estudiantat una aproximació general al procés de comunicació publicitària.

Competències bàsiques

 • Que els i les estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i que sol trobar-se a un nivell, que si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements que provenen de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

Competències transversals

 • Capacitat de treball en equip
 • Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn
 • Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment
 • Capacitat de pensar estratègicament

Competències específiques

 • Recerca, gestió i ús de la informació
 • Coneixement del mercat i de l'entorn professional
 • Coneixement del món empresarial i institucional (processos i funcions de les organitzacions)
 • Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives
 • Capacitat d'identificar possibilitats d'aplicació d'eines i tecnologies en productes, serveis i projectes de comunicació
 • Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de recerca d'informació
 • Capacitat d'interpretar plans de màrqueting i comunicació

Amunt

El contingut de l'assignatura s'estructura en base als següents blocs temàtics:

 1. Conceptes clau de la publicitat
 2. Objectius de la publicitat
 3. Organització: l'anunciant, la marca i l'estratègia.
 4. El context de la publicitat en els plans de màrqueting i comunicació
 5. Documentació estratègica: El brifing i el contrabrifing
 6. Fonaments històrics de la publicitat
 7. Publicitat convencional i no convencional
 8. El procés de conceptualització d'un anunci

Amunt

Introducció a la publicitat XML
Introducció a la publicitat DAISY
Introducció a la publicitat EPUB 2.0
Introducció a la publicitat MOBIPOCKET
Introducció a la publicitat KARAOKE
Introducció a la publicitat HTML5
Introducció a la publicitat PDF
Fitxa del Design Toolkit: Storyboard Web
Història de la publicitat XML
Història de la publicitat DAISY
Història de la publicitat EPUB 2.0
Història de la publicitat MOBIPOCKET
Història de la publicitat HTML5
Història de la publicitat PDF
Les FAQ de la publicitat. Preguntes i repostes per a publicitaris novells i publicitàries novelles XML
Les FAQ de la publicitat. Preguntes i repostes per a publicitaris novells i publicitàries novelles DAISY
Les FAQ de la publicitat. Preguntes i repostes per a publicitaris novells i publicitàries novelles EPUB 2.0
Les FAQ de la publicitat. Preguntes i repostes per a publicitaris novells i publicitàries novelles MOBIPOCKET
Les FAQ de la publicitat. Preguntes i repostes per a publicitaris novells i publicitàries novelles HTML5
Les FAQ de la publicitat. Preguntes i repostes per a publicitaris novells i publicitàries novelles PDF
La publicitat. Per què és important? Audiovisual
Cortefiel TV Programari en línia
Cortefiel Programari en línia
Danone Programari en línia
Cepsa Programari en línia

Amunt

 

Material bàsic:

Els recursos d'aprenentatge dels NIU associats a les 4 proves d'avaluació contínua (PACs).

Eines de suport a l'aprenentatge:

A més del contingut bàsic, es recomana consultar la bibliografía formada per els textes que aprofundeixen en alguns aspectes del temari. Es una bona forma d'obtenir informació ampliada més específica.

També, cal destacar que a l'aula virtual s'hi poden trobar eines com el fòrum, tauler i el debat, facilitant així la interacció entre estudiants i consultor/a. Això no tan sols serà útil en el procés d'aprenentatge sinó que també permetrà reflexionar i intercanviar opinions sobre campanyes publicitàries actuals, noves tendències publicitàries i altres informacions vinculades amb l'activitat publicitària que puguin ser d'interès per a complementar els continguts de l'assignatura.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt