Tècniques de relacions públiques Codi:  16.528    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Tècniques de relacions públiques vol ser la caixa d'eines del professional de la comunicació, particularment -però no únicament- del professional de la comunicació corporativa. Hi trobareu, per tant, un inventari (i el manual d'ús corresponent) dels recursos que tenim a l'abast per a comunicar-nos amb els altres: d'un llibre a un podcast, passant per un discurs, una conferència de premsa o una piulada (tweet).

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria per a tot l'alumnat del grau de Comunicació a la UOC ja que aporta competències clau per al desenvolupament d'una activitat professional com a comunicador/a, sigui quin sigui el suport emprat i la finalitat perseguida.

Amunt

Es projecta en tots els camps de l'activitat comunicativa però, especialment, en els més vinculats a l'àmbit de les relacions públiques i la comunicació corporativa.

Amunt

Es recomana fermament haver superat l'assignatura Introducció a les relacions públiques abans de cursar aquesta.

Amunt

Es recomana fermament haver superat aquesta assignatura abans de matricular les assignatures optatives de la menció dedicada a la Comunicació Corporativai Relacions Públiques: Comunicació de crisi, Comunicació del patrimoni cultural, Comunicació política i institucional, Lobbisme i grups d'influència, Organització d'esdeveniments i protocol i Redacció periodística.

Amunt

 

Els principals resultats d'aprenentatge que es deriven d'aquesta assignatura són els següents:

 • Aplicar els procediments i habilitats per elaborar i executar un projecte de relacions públiques.
 • Emprar estratègicament les tècniques de relacions públiques per planificar i implementar projectes comunicatius en general i l'organització d'esdeveniments en particular.
 • Descriure i analitzar la profunda transformació funcional i conceptual que Internet, en general, i els mitjans socials, en particular, han provocat en l'ecosistema de les relacions públiques.
 • Conèixer les tècniques i rutines del periodisme i capacitar-se així per treballar en sintonia amb els seus requeriments.

 

Pel que fa a les competències que s'hi vinculen, podem destacar-ne les següents:

 • Capacitat de pensar estratègicament.
 • Capacitat de comunicació interpersonal.
 • Coneixement del món empresarial i institucional (processos i funcions de les organitzacions).
 • Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).
 • Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.
 • Capacitat per a traduir el missatge a comunicar en un missatge persuasiu.
 • Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectiu.
 • Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de recerca d'informació.
 • Capacitat d'interpretar plans de màrqueting i de comunicació.

Amunt

Mòdul 1. Tècniques dirigides a públics específics

1. Tècniques per a públics interns

1.1. El procediment d'acollida

1.2. El butlletí intern

1.3. El tauler d'anuncis

1.4. La comunicació telefònica

1.5. Els missatges del president

1.6. Reunions i seminaris

1.7. El projecte d'empresa

1.8. La bústia de suggeriments

1.9. Interfuncionalitat amb la gestió de recursos humans

2. Tècniques per a públics externs (I): públics objectiu externs

2.1. Els inversors

2.2. Els clients

2.3. Els proveïdors

3. Tècniques per a públics externs (II): mitjans de comunicació social

3.1. Orígens i pautes d'actuació

3.2. Les relacions amb els mitjans en situacions i àmbits específics

3.3. Les tècniques de les relacions amb els mitjans de comunicació social

3.4. L'avaluació de les relacions amb la premsa

4. La coorientació

 

Mòdul 2. Tècniques transversals

1. L'al·locució: del que és escrit al que és parlat

1.1. Oportunitat

1.2. Preparació d'un dossier informatiu

1.3. Definició de l'objectiu

1.4. Argumentació

1.5. Redacció

1.6. Mètodes de redacció

1.7. Qualitats i reptes professionals

1.8. Regles formals

1.9. Els materials de suport

1.10. Retransmissió per videoconferència

1.11. L'expressió oral

2. Documents de l'organització

2.1. El fullet

2.2. La revista d'empresa

2.3. El llibre

3. La identificació visual de les organitzacions

3.1. Tècniques de transmissió de la identitat visual

3.2. El marc de l'organització com a tècnica de relacions públiques

3.3. L'acollida dels públics externs

4. La comunicació audiovisual corporativa

5. L'organització d'esdeveniments especials

 

Mòdul 3: Relacions públiques a Internet

1. Nou escenari (i nou guió)

1.1. Socialització dels mitjans de comunicació

1.2. Democratització del sistema de les relacions públiques

1.3. Protagonisme de la identitat en línia en el constructe de la reputació

1.4. Convergència de les disciplines de la comunicació persuasiva

2. Tècniques en línia

2.1. Sala de premsa en línia

2.2. Web corporatiu

2.3. Tècniques amb mitjans socials

Amunt

Tècniques de les relacions públiques XML
Tècniques de les relacions públiques DAISY
Tècniques de les relacions públiques EPUB 2.0
Tècniques de les relacions públiques MOBIPOCKET
Tècniques de les relacions públiques HTML5
Tècniques de les relacions públiques PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt