Lobbisme i grups d'influència Codi:  16.545    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L'assignatura Lobbisme i grups d'influència aporta els coneixements i les competències requerits per dissenyar i implantar una estratègia de lobbisme, incloent l'elaboració d'una argumentació convincent i eficaç per influir a la presa de decisions dels poders públics. Per a això, aborda una part essencial de les relacions institucionals (sector especialitzat, alhora, de les relacions públiques) consistent en l'establiment, manteniment i/o modificació de les relacions entre les organitzacions i els poders públics d'acord amb els pertinents preceptes ètics.

El nom de l'assignatura al·ludeix a dos fenòmens indefectiblement units: el procés del lobbisme (lobbying, en anglès), com a estratègia comunicativa, i els grups d'influència, com a promotors-emissors d'aquest procés. Grups d'influència i lobbisme són, per tant, les dues cares d'una mateixa moneda: la moneda amb què costegem participació de la societat civil a la presa de decisions o, dit d'una altra manera, la democràcia participativa.

Amunt

Lobbisme i grups d'influència és una assignatura optativa del grau de Comunicació i forma part de la menció en Comunicació Corporativa i Relacions Públiques. S'adreça a tots aquells futurs professionals de les relacions públiques que tinguin un interès en els afers públics i els processos polítics a diversos nivells. En aquesta assignatura l'estudiant adquirirà els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a l'aplicació de les diferents estratègies i accions que conformen el lobbisme i l'activitat dels grups d'influència.

Amunt

L'assignatura es projecta a la pràctica professional del lobbisme, tant en grups d'influència com en empreses, en organitzacions no governamentals o en negocis de consultoria. El professional de les relacions públiques pot optar per dedicar-se a les relacions institucionals i especialitzar-se en lobbisme. Li convé una bona base teòrica i pràctica i una visió general d'aquest sector als àmbits espanyol, europeu i internacional.

Amunt

Cursar aquesta assignatura requereix la comprensió de l'anglès ja que s'emprarà com a documentació addicional algun text o material audiovisual en llengua anglesa.

Amunt

Els objectius que l'alumnat ha d'assolir amb aquesta assignatura són:
 
1. Descriure i analitzar la funció dels grups d'influència en la construcció europea, així com les diferents formes d'accés als poders públics de la Unió Europea.
2. Reconèixer el fenomen del lobbisme com una estratègia de les relacions institucionals, així com la seva legitimitat i dimensió ètica.
3. Dominar i aplicar les diferents tècniques del lobbisme.
 
I les competències que l'alumnat ha d'haver adquirit al completar-la són:

- Capacitat de pensar estratègicament.
- Coneixement del món empresarial i institucional (processos i funcions de les organitzacions).
- Capacitat per traduir el missatge a comunicar en un missatge persuasiu.
- Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de recerca d'informació.
- Capacitat d'aplicar les normatives legals que afecten el sector de la comunicació.

Amunt

Mòdul 1: Grups d'influència
1. Delimitació conceptual i terminològica
2. Elements i tipologia
3. Dimensió comunicativa i legitimitat: grups d'influència i relacions públiques
4. Els think tanks i els advocacy tanks

Mòdul 2: Grups d'influència i construcció europea
1. El context: el procés de presa de decisions en la Unió Europea
2. Els grups d'influència en la construcció europea
3. L'accés a les institucions

Mòdul 3: Lobbisme
1. Conceptualització
2. Estructura de la pràctica professional
3. Legitimitat, regulació i límits del lobbisme

Mòdul 4: Relacions estratègiques amb els poders públics
1. Investigació
2. Planificació
3. Execució
4. Avaluació

Amunt

Amunt

Els materials complementaris i la informació sobre eines de suport es transmetran a través de les seccions de Recursos i Tauler.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt