Producció i distribució multiplataforma Codi:  16.583    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Producció i distribució multiplataforma és una assignatura que us proposa observar l'escenari actual de producció de continguts dissenyats per a ser experimentats en diferents plataformes comunicatives. Es pot dir que la producció multiplataforma és un tret fonamental de la comunicació digital i és també profundament transversal. Els àmbits del periodisme, la publicitat o l'audiovisual s'han vist profundament transformats per noves formes de consum, intercanvi, valoració i creació de continguts a través de plataformes que encarnen formes d'expressió i intercanvi molt diferents entre sí. Això queda ben palés en les xarxes socials que aglutinen gran part de la producció i la distribució de continguts multiplataforma.

Com indica el seu nom, 'multiplataforma' fa referència a la multiplicitat de plataformes implicades en un mateix projecte comunicatiu, de manera que els seus continguts estan disponibles en diferents plataformes mediàtiques. Així, a partir de la integració de redaccions, una corporació o un mitjà de comunicació adapta la seva activitat informativa de forma coordinada a ràdio, paper o televisió, però també a la Web, Youtube, Twitter, Facebook, Instagram o una app per a tauletes o mòbils. I cada plataforma ens demanarà una atenció específica al tipus de contingut i de forma de relacionar-nos amb el nostre públic, que fa més complexa però molt més enriquidora la tasca del comunicador. El mateix podem dir d'una campanya publicitària (que no es pot plantejar de la mateixa manera en televisió o en xarxes), un projecte audiovisual linial (com una película o sèrie de televisió) o un projecte interactiu (com un documental web, un videojoc o un film interactiu).

La relació que s'estableix entre els diferents continguts que composen un projecte comunicatiu multiplataforma pot ser molt diversa i pot anar des de la replicació (idèntic contingut a diferents plataformes) fins a l'adaptació (contingut revisat i adaptat entre diferents plataformes), la complementarietat (contingut ideat específicament per a cada plataforma, de manera que els continguts relacionats s'encreuen, el que a vegades es coneix per aquest motiu com a 'crossmedia') o la transmedialitat (on el projecte està dissenyat de manera que cada plataforma ofereixi una visió diferent del conjunt, és a dir, cada plataforma mostra diferents elements importants, diferents cares d'un tot, sempre adaptant-se de manera natural a les característiques pròpies de la plataforma, de manera que se'ns convidi a experimentar-ho tot per a tenir una aidea global de l'univers o relat que se'ns proposa).

Per tot l'anterior, Producció i Distribució Multiplataforma és una assignatura transversal en la que us proposarem us situeu en un rol d'analistes i observadors/es de tots aquests processos de transformació, així com també de promotors/es d'iniciatives i també experimentant amb formes lúdiques de crear engagement amb els públics.

Amunt

Aquesta assignatura està molt vinculada a assignatures relacionades amb el camp de la creació i la producció, com les obligatòries Estructura de la comunicació, Narrativa audiovisual, Guió audiovisual o Producció audiovisual. Aixímateix manté també afinitats amb assignatures optatives com Propietat intel.lectual, Màrqueting, distribució i publicitat audiovisual, Estructura de l'audiovisual, Polítiques de comunicació o Realització audiovisual.

Amunt

Aquesta assignatura és un molt bon punt de partida per aquells estudiants interessats en els mitjans digitals i la producció i distribució de continguts o el desenvolupament de projectes, així com a emprenedors que vulguin situar-se en un entorn complex però de grans possibilitats. També ofereix possibilitats als estudiants de perfil de creació audiovisual o de periodisme interessats en els nous formats i estratègies per a la concepció i desenvolupament de productes de ficció i de no ficció de caire innovador.   És, en definitiva, poc menys que imprescindible per als diferents perfils de comunicadors, cridats a produir continguts en un context ja de per sí multiplataforma.

Amunt

No es presuposen coneixements tècnics previs, ja que s'ha orientat el material des d'un punt de vista eminentment introductori i immersiu. Tot i així, és recomanable haver cursat assignatures com Producció audiovisual, Estructura de la comunicació o Tecnologia dels mitjans audiovisuals.

Amunt

Els objectius generals de l'assignatura són els següents: 

Conèixer els processos de canvi i el vocabulari específic desenvolupat al voltant de noves formes de consum i de producció cultural d'orientació multiplataforma.

Observar l'escenari audiovisual d'on sorgeix la necessitat de la producció i distribució multiplataforma.

Conèixer les diferents fases del procés de creació, producció i distribució d'un producte multiplataforma. 

Descobrir les iniciativas obertes per al desenvolupament de projectes multiplataforma, així com noves formes de dirigir l'atenció cap al nostre projecte, crear el nostre públic, generar 'engagement' i buscar formes alternatives de finançament i difusió.

Les competències que es treballen a l'assignatura són les següents: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;

Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn

Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment

Capacitat de pensar estratègicament

Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives

Els Resultats d'aprenentatge que s'espera que els estudiants obtinguin a través del curs són els següents:

- Analitzar el context i els paradigmes comunicatius propis de la societat de la informació i la societat xarxa i en particular els processos de canvi que la irrupció d'Internet ha suposat en les formes d'informar i comunicar.

- Identificar les diferents fases del procés de creació, producció i distribució d'un producte audiovisual multiplataforma i cross-media.
- Reconèixer les possibilitats ofertes pels suports basats en Internet o les comunicacions mòbils, tant a nivell de creació com de finançament i comercialització.

- Interpretar i valorar la dimensió industrial de l'audiovisual i la seva relació amb altres indústries culturals.

Amunt

L'assignatura es divideix en quatre grans blocs temàtics:


- Anàlisi de l'entorn: on s'ofereix una panoràmica global de l'evolució recent de les formes de consum de continguts i conseqüentment, les estratègies de producció i distribució de continguts multiplataforma.


- Creació i desenvolupament de continuts multiplataforma: on ens centrarem en casos més locals i en convocatòries reals de producció de projectes multiplataforma i transmedia.


- Finançament de projectes multiplataforma, amb especial atenció al crowdfunding o microfinançament col.lectiu.


- Disseny d'experiències: on treballarem la part més aplicada i centrada especialment en l'engagement dels públics i la creació d'experiències d'entreteniment multiplataforma.

Amunt

Amunt

Durant el curs es facilitarà informació actualitzada que complementarà el material de inicial de l'assignatura i que n'actualitzarà els continguts. Paga la pena insistir en la necessitat d'estar atents al panorama audiovisual i al que està succeint en aquest mitjançant l'observació crítica dels mitjans audiovisuals i la consulta de les publicacions recomanades.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt