Treball final de Grau Codi:  16.597    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El Grau de Comunicació inclou en el seu pla d'estudis el Treball Final de Grau (TFG). Aquesta assignatura, de caràcter obligatori, té una càrrega docent de 6 ECTS i està orientada fonamentalment a la integració dels coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg del Grau. 

En el marc d'aquesta assignatura l'estudiant haurà de proposar, elaborar i presentar un treball de recerca o professionalitzador en l'àmbit de la comunicació d'una extensió aproximada de 50 pàgines. Aquest treball podrà tenir diferents tipologies:

  • TFG d'investigació
  • TFG Pla de comunicació
  • TFG Projecte emprenedor
  • TFG Projecte creatiu

Independentment de la seva tipologia, es considera com a requisit que el Treball Final de Grau de Comunicació incorpori un enfocament analític conceptual i que estigui fonamentat en evidències teòriques de caràcter acadèmic.

Si superes amb èxit aquesta assignatura, hauràs après a:

  • Aplicar de manera eficaç i amb perspectiva crítica els coneixements adquirits durant el grau.
  • Analitzar i intervenir en els àmbits professionals de la comunicació.
  • Detectar necessitats de gestió i ús de la informació i prendre decisions per resoldre-les.
  • Demostrar domini de la producció de coneixement i la recerca actual en comunicació.
  • Proposar, gestionar, redactar i presentar un projecte propi en comunicació.

Amunt

El TFG és una assignatura clau dins el Grau de Comunicació que es localitza temporalment en l'etapa final del pla d'estudis. Es recomana la realització d'aquesta assignatura durant el darrer curs del grau, ja que s'espera que l'estudiant apliqui, amb criteri professional, creatiu i innovador, les competències consolidades durant la seva formació.

Amunt

Com a etapa de màxim desenvolupament del grau, el TFG s'orienta a l'exercici professional en els principals vessants de l'activitat comunicativa, en especial aquelles que es projecten en els sis perfils d'optativitat específics del grau (Creativitat publicitària, creació audiovisual, gestió publicitària, gestió audiovisual, comunicació corporativa i relacions públiques, comunicació informativa).

Amunt

Per a poder matricular l'assignatura TFG, cal haver superat els 60 crèdits bàsics i 114 crèdits obligatoris del grau, inclosa l'assignatura Disseny del TFG. Els estudiants que compleixin aquests requisits podran iniciar el procés de sol·licitud del TFG, imprescindible per matricular l'assignatura.

Amunt

Més informació sobre l'assignatura TFG i sobre el procés de sol·licitud de matrícula a:
https://comunicauoc.wixsite.com/tfgcom

Amunt

La finalitat d'aquesta assignatura és potenciar el desenvolupament i la consolidació de competències pròpies de l'àmbit de la comunicació associades als sis perfils d'optativitat del grau: Creativitat publicitària, creació audiovisual, gestió publicitària, gestió audiovisual, comunicació corporativa i relacions públiques i comunicació informativa.

Els diferents itineraris i activitats formatives que integren l'assignatura estan orientades a potenciar l'adquisició d'un conjunt concret de competències:

Competències generals

CG2: Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn
CG3: Capacitat de creativitat i innovació
CG6: Capacitat de pensar estratègicament

Competències transversals

CT1: Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques

CE1: Cerca, gestió i ús de la informació.
CE4: Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives.
CE5: Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).
CE12: Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de cerca d'informació.

Cal destacar que, en funció de la temàtica del Treball Final de Grau, l'estudiant podrà treballar altres competències específiques del grau. 

Amunt

El TFG consisteix en l'elaboració d'un estudi o projecte original que podrà tenir les següents tipologies:

TFG Investigació
TFG Pla de Comunicació
TFG Projecte emprenedor
TFG Projecto Creatiu

Els continguts treballats són de tipus metodologico i estan orientats a ajudar a l'estudiant en l'estructuració i elaboració de treball en el marc de la tipologia triada. Així mateix cal ressaltar que els coneixements i continguts que s'apliquen en l'elaboració del TFG són els treballats al llarg del grau, en les diferents asitnaturas. En aquest sentit, l'estudiant compta amb un tutor que, de manera personalitzada, l'ajuda a intetrar coneixements i a realitzar busquedas concretes de recursos i les fonts d'informació especifiques per a cada treball.

Amunt

Treball final de grau Web
Emprendre en periodisme XML
Emprendre en periodisme DAISY
Emprendre en periodisme EPUB 2.0
Emprendre en periodisme MOBIPOCKET
Emprendre en periodisme HTML5
Emprendre en periodisme PDF
Com fer un bon pla d'empresa XML
Com fer un bon pla d'empresa DAISY
Com fer un bon pla d'empresa EPUB 2.0
Com fer un bon pla d'empresa MOBIPOCKET
Com fer un bon pla d'empresa HTML5
Com fer un bon pla d'empresa PDF
Storytelling: recursos narratius. Com construir històries transmèdia XML
Storytelling: recursos narratius. Com construir històries transmèdia DAISY
Storytelling: recursos narratius. Com construir històries transmèdia EPUB 2.0
Storytelling: recursos narratius. Com construir històries transmèdia MOBIPOCKET
Storytelling: recursos narratius. Com construir històries transmèdia KARAOKE
Storytelling: recursos narratius. Com construir històries transmèdia HTML5
Storytelling: recursos narratius. Com construir històries transmèdia PDF
Art Toolkit Web
Design Toolkit Web
Guia de metodologies participatives orientades a la seva implementació PDF
Rúbrica d'avaluació: TFG d'investigació XML
Rúbrica d'avaluació: TFG d'investigació DAISY
Rúbrica d'avaluació: TFG d'investigació EPUB 2.0
Rúbrica d'avaluació: TFG d'investigació MOBIPOCKET
Rúbrica d'avaluació: TFG d'investigació KARAOKE
Rúbrica d'avaluació: TFG d'investigació HTML5
Rúbrica d'avaluació: TFG d'investigació PDF
TFG. Organitzar la feina és fàcil! XML
TFG. Organitzar la feina és fàcil! DAISY
TFG. Organitzar la feina és fàcil! EPUB 2.0
TFG. Organitzar la feina és fàcil! MOBIPOCKET
TFG. Organitzar la feina és fàcil! KARAOKE
TFG. Organitzar la feina és fàcil! HTML5
TFG. Organitzar la feina és fàcil! PDF
La presentació del Treball Final de Grau - 2 Audiovisual
La presentació del Treball Final de Grau - 1 Audiovisual
TFG projecte d'innovació o emprenedoria Àudio
L'organització de la producció XML
L'organització de la producció DAISY
L'organització de la producció EPUB 2.0
L'organització de la producció MOBIPOCKET
L'organització de la producció KARAOKE
L'organització de la producció HTML5
L'organització de la producció PDF
TFG Modalitat investigació XML
TFG Modalitat investigació DAISY
TFG Modalitat investigació EPUB 2.0
TFG Modalitat investigació MOBIPOCKET
TFG Modalitat investigació KARAOKE
TFG Modalitat investigació HTML5
TFG Modalitat investigació PDF
Exposició de continguts en vídeo XML
Exposició de continguts en vídeo DAISY
Exposició de continguts en vídeo EPUB 2.0
Exposició de continguts en vídeo MOBIPOCKET
Exposició de continguts en vídeo KARAOKE
Exposició de continguts en vídeo HTML5
Exposició de continguts en vídeo PDF
TFG projecte creatiu en l'àmbit de la Comunicació Àudio
TFG projecte de creació d'un Pla de Comunicació Àudio
TFG d'investigació Àudio

Amunt

El material principal de l'assignatura és la Guia del TFG, elaborat per la professora Isabel Solanas. La guia és un recurs fonamental que us ajudarà a entendre i donar resposta als reptes que suposa l'escriptura d'un treball acadèmic. A més de la guía, tens al teu abast els recursos de suport següents:

Gestió bibliogràfica: Eines i recursos per a la gestió de la teva documentació: com se cita correctament la bibliografia, com s'organitzen les referències bibliogràfiques o com es creen bibliografies automàticament.

Plagi acadèmic: Avui dia resulta molt fàcil copiar un text d'internet i enganxar-lo al treball acadèmic sense citar les fonts consultades. En el món acadèmic, això s'anomena plagi. Segons el Diccionari de l'Institut d'estudis catalans, plagiar és «prendre i utilitzar com si fossin propis reflexions, escrits o invencions d'una altra persona». Des del punt de vista legal el plagi és una infracció del dret d'autor.

Recursos audiovisuals oberts per elaborar treballs: En aquest dossier monogràfic trobareu informació sobre com reutilitzar bancs de recursos multimèdia oberts (amb llicències Creative Commons o bé que disposen d'una versió gratuïta  que permet l'ús no lucratiu) que podeu utilitzar en els treballs i projectes d'aprenentatge. També us ofereix recursos per crear infografies i mapes conceptuals o mentals, per tal d'organitzar la informació i explicar conceptes o relacions complexes de manera visual.

Dossier monogràfic sobre recursos lingüístics: La Biblioteca i el Servei Lingüístic han treballat conjuntament per seleccionar recursos lingüístics en català. Aquest recull inclou obres de referència i eines de suport per a resoldre dubtes d'ortografia, gramàtica i lèxic. També hi trobareu recursos d'ajuda per a la pronunciació o per a mantenir-se al dia de notícies i novetats en l'ús de la llengua catalana.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt