Introducció al sector audiovisual Codi:  16.606    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Introducció al sector audiovisual permet obtenir una visió general de l'estructura de les diferents indústries que conformen l'activitat audiovisual. Alhora, es presenten alguns conceptes clau per al debat actual sobre la indústria audiovisual, com són la digitalització, la globaliotzació, la concentració i la convergència dels mitjans.

La indústria audiovisual contemporània ofereix nombrosos exemples de les complexes interrelacions entre autors, institucions, empreses, mitjans, suports i receptors dels productes audiovisuals. En aquest sentit l'assignatura es concentra en el models industrials del cinema i la televisió fent especial atenció als canvis produïts amb la digitalització del sector i la irrupció de les plataformes de SVOD. 

En el camp cinematogràfic efectua una revisió del model de negoci, fent especial esment dels aspectes vinculats amb la promoció, distribució i exhibició dels seus productes, alhora que s'interroga sobre la situació del sector a nivell nacional i internacional. En el camp televisiu, fa un estudi dels diferents models de televisió atenent a diversos criteris, les opcions obertes davant l'evolució tecnològica, el paper de la programació i les audiències, així com els gèneres televisius. També s'intenta delimitar el paper dels principals actors en la indústria televisiva estatal i internacional.

Amunt

Aquesta assignatura va dirigida especialment als estudiants interessats en la dimensió industrial de l'audiovisual. Per aquest motiu es consideren els següents camps professionals principals en què es projecta l'assignatura:

  • Distribució audiovisual.
  • Producció audiovisual.
  • Gestió d'empreses audiovisuals (compra i venda de productes, programació, etc.)
  • Investigació dels aspectes de consum dels productes audiovisuals.

Amunt

Objectius:

1. Identificar correctament els diferents sectors de la indústria de cinema i els seus principals agents.

2. Entendre el procés de negoci, des de la generació de la idea fins a la seva explotació comercial.

3. Identificar l'evolució i els canvis a què s'enfronta la indústria amb la irrupció de nous agents i possibilitats tecnològiques.

4. Comprendre les estratègies bàsiques per comunicar una pel·lícula i fer-la atractiva a l'audiència.

5. Que l'alumnat s'aproximi al concepte d'indústria televisiva, comprenent les diferents àrees que la conformen.

6. Proporcionar als alumnes i les alumnes un acostament al marc jurídic que regula la televisió al nostre país.

7. Aproximar l'alumnat als diferents gèneres i formats dels continguts televisius, als escenaris que mou la indústria per a la seva distribució i comercialització, i introduir-los/les en els recursos bàsics de promoció d'aquests continguts.

8. Oferir als i les estudiants eines per comprendre l'evolució de la indústria televisiva.

Competències:

CE1 - Cerca, gestió i ús de la informació

CE4 - Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives

CG2 - Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

CG5 - Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment

Amunt

1. LA INDÚSTRIA CINEMATOGRÀFICA

1. La indústria audiovisual cinematogràfica: producció, distribució i exhibició

2. Finançament i Política cultural

3. La generació de la cadena de valor

4. Les noves finestres d'explotació

5. Day and Date release

6. Comunicació del producte cinematogràfic

7. Festivals, premis i la seva repercussió en la indústria


2. LA INDÚSTRIA TELEVISIVA

1. De la TV convencional a la digital interactiva

2. Regulació jurídica: marc regulador i consells reguladors

3. Teixit empresarial. Actors i estratègies

4. Gèneres i programes de TV

5. Estratègies de programació

6. Mesura d'audiències convencionals

7. Evolució: de la televisió convencional a la connectada. Relació cinema, televisió i plataformes


3. LA REVOLUCIÓ OTT

1. Les noves plataformes de consum de continguts

3. Models de negoci

4. Principals agents de l'ecosistema VoD

5. VoD i finestres audiovisuals

6. Impacte del COVID-19 al sector de l'entreteniment

7. Noves dimensions d'audiència i Big data

8. L'estratègia de continguts

9. El nou marc regulador europeu

10. Noves tendències

Amunt

Material Suport
Del mesurament d'audiències al big data XML
Del mesurament d'audiències al big data DAISY
Del mesurament d'audiències al big data EPUB 2.0
Del mesurament d'audiències al big data MOBIPOCKET
Del mesurament d'audiències al big data KARAOKE
Del mesurament d'audiències al big data HTML5
Del mesurament d'audiències al big data PDF
Entrevista a Head of new projects de TV Audiovisual
Entrevista sobre la situació del sector cinematogràfic a Espanya - Europa - Internacional Audiovisual
La indústria cinematogràfica XML
La indústria cinematogràfica DAISY
La indústria cinematogràfica EPUB 2.0
La indústria cinematogràfica MOBIPOCKET
La indústria cinematogràfica KARAOKE
La indústria cinematogràfica HTML5
La indústria cinematogràfica PDF
La indústria de la televisió XML
La indústria de la televisió DAISY
La indústria de la televisió EPUB 2.0
La indústria de la televisió MOBIPOCKET
La indústria de la televisió KARAOKE
La indústria de la televisió HTML5
La indústria de la televisió PDF
La revolució OTT XML
La revolució OTT DAISY
La revolució OTT EPUB 2.0
La revolució OTT MOBIPOCKET
La revolució OTT KARAOKE
La revolució OTT HTML5
La revolució OTT PDF
Entrevista programador TV Audiovisual
Entrevista al Country Manager de Kinepolis Spain Audiovisual
Entrevista al productor i distribuïdor de BTeam Audiovisual

Amunt

És important que reviseu l'apartat de Recursos i estigueu atents a les aportacions i recomanacions del Professor a través del Tauler de l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

L'Avaluació continuada en resulta del seguiment regular de l'assignatura a través de la participació a l'aula i de la realització de les pràctiques proposades durant el curs. (Recordar que totes les Pràctiques són individuals i obligatòries). Per tal de superar l'Avaluació Continuada és imprescindible haver lliurat totes les pràctiques:

  • L'avaluació continuada de l'assignatura constarà de tres activitats.
  • És obligatori entregar les 3 PACs, per tal que l'alumne pugui aprovar l'Avaluació Continuada.
  • Tots els estudiants que lliurin menys de la meitat de les activitats d'avaluació continuada tindran com a qualificació final d'AC un No presentat.

Autenticitat de l'autoria i originalitat dels treballs

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals , l'estudiant pot ser expulsat de l'examen, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

L'Examen Final l'hauran de fer aquells alumnes que no hagin seguit l'avaluació continuada o que havent entregat totes les pràctiques proposades, no les hagin superat.

Matrícula d'Honor:

La Matrícula d'Honor es podrà atorgar a aquells estudiants que hagin obtingut una qualificació final igual o superior a 9.0. Cal destacar que el nombre de Matrícules d'Honor assignades no podrà excedir el 5% dels estudiants matriculats en l'assignatura en cada curs acadèmic.

El Professor col·laborador, amb el vist-i-plau del Professor Responsable, decidirà l'assignació de Matrícules d'Honor prenent en consideració diferents criteris d'excel·lència, com la qualificació de les pràctiques i proves d'avaluació, la participació en les activitats proposades a l'aula o la puntualitat en els lliuraments, entre d'altres consideracions.

Amunt

És important que mantinguem una comunicació fluïda a través de l'aula. No dubteu en plantejar dubtes relacionats amb l'assignatura (compartits a nivell de Fòrum o si tenen un caràcter més personal a través del correu electrònic personal) o, tot i que quedin fora de l'activitat estrictament acadèmica, qüestions que us puguin interessar en relació al negoci audiovisual. En alguns moments és possible que es faci important la vostra participació a través del Debat per tal de posar en comú alguna qüestió d'interès relacionada amb l'assignatura, relacionada o no amb una PAC.

D'altra banda, el Professor us anirà proporcionant la informació necessària relativa sobre l'assignatura i el vostre progrés a partir de les PAC.

Durant el desenvolupament de l'assignatura, el Professor donarà resposta a aquells dubtes que li siguin formulats a través de l'espai del Fòrum o, personalment, a la bústia personal.

Així mateix, el Professor es posarà també en contacte amb l'alumne, a través del Tauler, per a informar-vos de qualsevol novetat que pugui afectar-vos directament, pel que fa a la gestió i seguiment de l'assignatura.

Finalment, es posarà en contacte amb el conjunt del grup per anunciar-vos els criteris generals de correcció de les pràctiques proposades.

Amunt