Comunicació i societat Codi:  16.609    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Què és la comunicació mediada? Quin paper juga en la societat? Quin pot ser l'impacte social dels mitjans de comunicació? Els mitjans de comunicació operen com a mediadors socials? Poden els mitjans de comunicació subvertir l'esquema comunicatiu lineal i determinista? Aquestes i altres preguntes són les que es tractaran de resoldre al llarg de l'assignatura mitjançant una mirada històrica i crítica del paper dels mitjans de comunicació en la societat.

Des dels inicis dels mitjans massius de comunicació, diferents autors de referència de les grans tradicions sociològiques s'han aproximat a l'estudi dels mitjans comunicació i de la complexitat social i institucional que aquests comporten.

L'objectiu dels estudis sobre els mitjans de comunicació és dimensionar l'impacte d'aquests mitjans -escrits, audiovisuals, hipertextuals i multimèdia- en la societat, i la seva incidència en l'opinió pública, les esferes política, cultural i econòmica.

Aquest no és un exercici senzill, sinó que tal com es veurà al llarg de el curs, ha conduït a grans controvèrsies de naturalesa teòrica. Per això, l'estudi sobre l'impacte dels mitjans en la societat troba en el debat teòric i el treball de recerca la font necessària per dur a terme una anàlisi crítica i fonamentada de la societat interconnectada.

Amunt

Aquesta assignatura dins el Grau en Comunicació es va relacionar amb les assignatures de Teories de la Comunicació en el sentit en que aborden temàtiques similars des de diferents perspectives i serveix com a introducció al tema d'Audiències i Consums.

Amunt

A més de proveir d'un bon marc conceptual aquells professionals interessats en la investigació de la incidència dels mitjans en l'entorn social, aquesta assignatura contribueix a fomentar la reflexió sobre la funció social que exerceixen els professionals de la comunicació, des dels gestors d'empreses mediàtiques fins als creadors de continguts.

Amunt

Resultats d'aprenentatge

RAP 1 Demostrar el domini dels principals conceptes emprats en la recerca de la comunicació i els seus fonaments teòrics.

RAP 2 Descriure i diferenciar les principals aportacions que s'han fet des de la sociologia i la psicologia social a l'anàlisi de la comunicació.

RAP 3 Analitzar el context i els paradigmes comunicatius propis de la societat de la informació i la societat xarxa i en particular els processos de canvi que la irrupció d'Internet ha suposat en les formes d'informar i comunicar.

RAP 4 Identificar i debatre conceptes bàsics de l'estudi sociològic (acció humana, estructura social, control social, consens, conflicte, canvi social, norma, identitat, estratificació social, institució, poder, ideologia).

RAP 5 Examinar i debatre, des d'una perspectiva crítica, la construcció de l'opinió pública, la cultura participativa i convergència cultural.

RAP 6 Argumentar la relació que s'estableix davant els mitjans de comunicació i les institucions.

RAP 7 Explicar com les pràctiques socials construeixen els conceptes i elements que conformen la nostra realitat.

RAP 8 Comparar diferents perspectives teòriques sobre la incidència de les noves tecnologies en la realitat social.

Competències bàsiques

CB1 - Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències generals

CG1 - Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn.

CG2 - Capacitat de creativitat i innovació.

CG3 - Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment.

CG4 - Capacitat de pensar estratègicament.

Competències transversals

CT1 - Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional


Competències específiques

CE1 - Coneixement del mercat i de l'entorn professional.

CE2 - Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives.

CE3 - Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual  (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).

Amunt

Continguts Repte 1: El paper dels mitjans de comunicació en la societat

 • Els estudis sobre els mitjans de comunicació

 • Les cinc revolucions dels mitjans de comunicació, de el llenguatge a les xarxes socials en línia

 • Comunicació de masses i autocomunicació de masses

 • El paper dels mitjans en el control de poder, polític, econòmic i cultural

Continguts repte 2: La capacitat persuasiva dels mitjans de comunicació

 • Les teories i la investigació en comunicació

 • Els mitjans de comunicació la política i l'opinió pública

 • La influència dels mitjans en la societat

Continguts repte 3: Les identitats culturals i els mitjans de comunicació

 • Els estudis culturals i les mediacions

 • Les identitats culturals i les mediacions

 • Les identitats digitals i les mediacions

 • La relació entre mitjans de comunicació i consum

 • La consolidació de la cultura fan

 • Mecanisme de participació i activisme en les societats digitals

 • La cultura de la convergència i els continguts circulables en els mitjans de comunicació


Amunt

Material Suport
Sociologia de la comunicació XML
Sociologia de la comunicació DAISY
Sociologia de la comunicació EPUB 2.0
Sociologia de la comunicació MOBIPOCKET
Sociologia de la comunicació KARAOKE
Sociologia de la comunicació XML
Sociologia de la comunicació HTML5
Sociologia de la comunicació PDF
Sociologia de la comunicació OAI-MPH
Les identitats culturals i els mitjans de comunicació XML
Les identitats culturals i els mitjans de comunicació DAISY
Les identitats culturals i els mitjans de comunicació EPUB 2.0
Les identitats culturals i els mitjans de comunicació MOBIPOCKET
Les identitats culturals i els mitjans de comunicació KARAOKE
Les identitats culturals i els mitjans de comunicació HTML5
Les identitats culturals i els mitjans de comunicació PDF

Amunt

Berger, Peter L. (1996) .La Construcció social de la realitat : un tractat de sociologia del coneixement / Peter L. Berger i Thomas Luckmann [versió catalana de Joan Estruch] (2a ed.) . Barcelona : Herder, 1996. ISBN: 8425416280

Berrio, Jordi (1995) .Bases de teoria social en la sociologia de la comunicació de massa / Jordi Berrio . Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions, 1995. ISBN: 8449003296

Thompson, John B. (1998) .Los Media y la modernidad : una teoría de los medios de comunicación / John B. Thompson . Barcelona [etc.] : Paidós, 1998. ISBN: 8449305780

Lucas Marín, Antonio (cop. 1999) .Sociología de la comunicación / Antonio Lucas Marín, Carmen García Galera, José Antonio Ruiz San Román . Madrid : Trotta, cop. 1999. ISBN: 8481643017

McQuail, Denis (cop. 2000) .Introducción a la teoría de la comunicación de masas / Denis McQuail [traducción de Patrick Ducher] (Nueva ed. rev. y ampl.) . Barcelona [etc.] : Paidós, cop. 2000. ISBN: 8449308127

Amunt

En aquesta assignatura es realitzaran 2 Proves d'Avaluació Contínua (PAC) i una Prova de Síntesi (PS), que l'estudiant haurà de desenvolupar a partir dels materials de l'assignatura. Aquestes tres activitats són individuals, tenen un temps limitat per al seu desenvolupament i s'hauran de lliurar en la data indicada en la bústia de lliurament d'activitats.

En aquestes proves es valorarà la capacitat de l'estudiant per aplicar els coneixements adquirits dels diferents materials, i el domini i comprensió dels conceptes desenvolupats. Recordar que en cap cas s'hauran de copiar o reproduir els recursos de l'assignatura sinó que s'haurà d'elaborar un discurs propi, entorn de les activitats o preguntes plantejades, usant les teories que aquests proposen com a arguments. A l'hora d'avaluar aquests exercicis es tindrà en compte la capacitat d'argumentar i sintetitzar.

Tant als debats com en les PAC i la PS seran avaluables la redacció i l'ortografia, per tant, cal fer els lliuraments amb rigor acadèmic i sense errors d'estil ni ortografia. El plantejament detallat de cada activitat es penjarà a l'aula amb la suficient antelació.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció seguint i superant l'AC: AC

Nota final d'assignatura: AC

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65 %

AC = 35 %

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

L'alumnat que tria aquesta opció haurà de lliurar 3 activitats: dos PAC (Prova d'Avaluació Continuada) i una PS (Prova de Síntesi). És important recalcar que els treballs s'han de lliurar en la bústia de lliurament d'activitats. Si se supera l'AC, NO és necessari presentar-se a l'examen.


Tant els estudiants que no lliurin totes les proves d'avaluació contínua com els quals no opten per l'avaluació continuada hauran de presentar-se a l'examen final, i tindran com a qualificació final la nota de l'examen.

 

Format PAC i PS

En les dues primeres proves a realitzar, les PAC, es treballaran els recursos de diferents capítols dels materials. Constaran de 4 preguntes a desenvolupar amb un màxim de 200 paraules cadascuna. En cada pregunta es demanarà desenvolupar conceptes i teories clau dels materials per demostrar no només la comprensió d'aquests, sinó també la vostra capacitat argumentativa. Això vol dir que en cap cas es demana una còpia dels materials. Es demana un procés de reflexió teòric que tant us portarà a tenir en compte el context de les teories i la seva autoria, i la manera en què es desenvoluparan i exerciran influència. Tingueu en compte que se us demanarà un desenvolupament transversal dels materials. Això vol dir que moltes vegades es demanarà un exercici de relació: diferents teories amb paradigmes socioculturals, conceptes i autories.


En el PS es treballarà el mòdul de les identitats culturals així com tots els recursos de l'assignatura. La metodologia de la PS és la següent: Es lliurarà un document amb tres preguntes a desenvolupar. Dues preguntes més concretes de 200 paraules cadascuna, i una pregunta pel que fa a tots els continguts del curs de 400 paraules. 


Els enunciats de les PAC i del TS seguiran la lògica de l'AC. És important que en cada PAC prèvia al treball final es participi al màxim al fòrum com a espai en el qual poder compartir i aprendre les mirades sociològiques, observar els possibles dilemes de recerca que puguin sorgir a través de l'aplicació de diferents teories, subratllar la importància i influència que l'emergència dels nous paradigmes sociològics i com aquests intervenen en els noves escenaris comunicatius.

 

 

Amunt

El valor de les dues primeres PAC puntuen un 25% de la nota final cadascuna. En total sumen el 50% de la nota final. En elles es treballen conceptes relacionats amb els continguts del manual de l'assignatura. Recordar que en el seu desenvolupament en cap cas s'hauran de copiar o reproduir els continguts del manual sinó que s'haurà de reflexionar sobre el que es proposa.


En la Prova de Síntesi, l'alumne ha de demostrar que ha comprès tots els conceptes treballats al llarg del curs. S'haurà de fer un treball pràctic de reflexió. El PS puntua el 45% de la nota final. 


La suma de les PAC i el PS sumen el 95% de l'avaluació final. El 5% restant respon a l'avaluació continuada en la qual s'evalua la implicació i la participació de l'alumnat als debats, en l'assignatura, i en el propi procés d'aprenentatge.  

Amunt

Feedback Pacs

La valoració de les activitats es farà de forma general mitjançant un document a l'Aula que es penjarà en el Tauler. Aquest document de valoració vol recollir els punts forts del conjunt de les activitats, les principals llacunes conceptuals, els punts febles més destacats, etc. L'objectiu d'aquesta devolució és proporcionar a l'estudiant el punt de referència necessari per entendre com s'ha avaluat el seu exercici, però sobretot per oferir-li les claus que li permetin avançar en el seu coneixement. Així mateix també es realitzarà una avaluació personalitzada.  Els estudiants que optin a examen podran fer igualment un seguiment de l'assignatura a través dels comentaris penjats en el Tauler pel consultor.

 
Plagis

Encara que considerar-se perfectament normal i útil l'estudi en grup i el treball cooperatiu com a estratègia efectiva d'estudi, això no implica que es permeti la presentació de treballs no originals (és a dir, copies / plagis de treballs amb autoria diferent a la de l'estudiant que presenta l'exercici) atès que el sistema d'avaluació és totalment "ad personam" i, per tant, té caràcter individual.

En conseqüència, el lliurament d'una activitat copiada total o parcialment d'un altre treball comportarà la consideració de l'activitat com suspesa (D) para tots els estudiants implicats sense que sigui en absolut rellevant el vincle existent entre els mateixos . Detectada la duplicitat / plagio d'una activitat, total o parcialment, automàticament l'estudiant haurà de presentar-se a l'examen per superar l'assignatura. Detectada una incidència d'aquest tipus, el consultor ho posarà en coneixement de l'estudiant / s mitjançant un missatge en la seva bústia personal. Així mateix, el profesor colaborador informarà de l'incident al tutor de l'estudiant i al personal acadèmic vinculat amb l'assignatura (Professor Responsable d'Assignatura i Director del Programa) perquè prenguin decisions segons la Normativa de Drets i Deures de la UOC.


Matricula d'Honor

La Matrícula d'Honor es podrà atorgar a aquells estudiants que hagin obtingut una qualificació final igual o superior a 9.0. cal destacar que el nombre de Matricules d'Honor assignades no podrà excedir del cinc per cent dels estudiants matriculats en l'assignatura en cada curs acadèmic.


El professor consultor, amb el vistiplau del professor responsable, decidirà l'assignació de Matricules d'Honor prenent en consideració diferents criteris d'excel·lència, com la qualificació de les pràctiques i proves d'avaluació, la participació en les activitats proposades a l'aula o la puntualitat en els lliuraments, entre altres consideracions.

Amunt