Audiències i consums Codi:  16.610    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En una societat on els canals de comunicació estan cada vegada més diversificats, el coneixement sobre les noves formes de consum dels mitjans i de mesurament de les audiències és un element clau per a l'elaboració d'una bona estratègia de màrqueting. La progressiva incorporació de nous mitjans de comunicació al llarg de la història i especialment l'impacte d'Internet i els nous canals digitals han redefinit les noves formes de socialització de la comunicació, el consum dels mitjans i també les metodologies de mesurament.

Amunt

Aquesta assignatura té un canvi de nom a partir del semestre 20201 o 20202 (setembre o febrer 2020). Fins el semestre 20192 (febrer 2020) s'anomenava Psicologia de la informació.

Amunt

Els objectius d'aquesta assignatura són:

 • Entendre com ha canviat el consum de mitjans de comunicació
 • Conèixer els diferents sistemes de mesurament d'audiències.

Les competències generals desenvolupades en aquesta assignatura són:

 • CG2 - Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn
 • CG3 - Capacitat de creativitat i innovació
 • CG5 - Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment
 • CG6 - Capacitat de pensar estratègicament

Les competències transversals desenvolupades en aquesta assignatura són:

 • CT1 - Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
 • CTN - Competència ètic-global

Les competències específiques desenvolupades en aquesta assignatura són:

 • CE1 - Capacitat de recerca, gestió i ús de la informació
 • CE2 - Coneixement del mercat i de l'entorn professional
 • CE4 - Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives
 • CE5 - Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació)
 • CE6 - Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació
 • CE7 - Capacitat per traduir el missatge a comunicar en un missatge persuasiu
 • CE10 - Capacitat d'identificar possibilitats d'aplicació d'eines i tecnologies en productes, serveis i projectes de comunicació

Amunt

 • Què és el mesurament d'audiències i quin objectiu té
 • Principals models de mesurament
 • Història del mesurament d'audiències: el cas d'Espanya
 • El mesurament d'audiències en els mitjans
  • Premsa
  • Ràdio
  • Tv
  • Cinema
  • Agències de publicitat
  • Mitjans digitals i alternatius
 • El repte del mesurament d'audiències en l'era del Cross-Media
 • Els canvis en el consum dels mitjans i els nous consumidors

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt