Creativitat publicitària Codi:  16.612    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Creativitat Publicitària et proposa fer un recorregut professional des de la ideació de campanyes fins a la producció de les peces concretes en diferents tipus de mitjans.

S'estructura en tres grans àmbits per facilitar l'aprenentatge experiencial i efectiu: creativitat above the line, below the line i through the line.

Primer desenvoluparàs el procés de creació en publicitat posant-ho en pràctica en grans mitjans convencionals. Després et proposarem un repte relacionat amb disciplines publicitàries alternatives i, finalment, abordaràs una campanya en mitjans digitals.

Metodològicament t'enfrontaràs a la resolució de problemes, la lectura de textos i anàlisi, case studies i activitats expositives que facilitaran el desenvolupament de la teva capacitat de comunicació efectiva i persuasiva.

Descobriràs disciplines publicitàries nascudes com a conseqüència de la crisi i limitacions dels mitjans publicitaris tradicionals i, des d'una vessant teòrica, però sobretot pràctica, t'adonaràs de la necessitat d'abordar creativament una nova manera de fer publicitat. Tot i els canvis, hi ha alguna cosa que segueix constant: la publicitat és una feina d'equip i, especialment en l'àmbit creatiu, la suma de talents pot portar a la multiplicació de resultats.

Amunt

Aquesta és una de les assignatures obligatòries del Grau en Comunicació que és específica de l'àmbit publicitari, juntament amb  Introducció a la publicitat i Sistemes i processos de la publicitat, i té una càrrega lectiva de 6 ECTS.

Amunt

Els àmbits professionals en què es projecta aquesta assignatura són els propis que envolten l'activitat publicitària dins d'una agència (incloent-hi els clients) però també aquells que, sense estar-hi directament implicats, els toca de prop.

En concret:

L'agència: redacció, direcció d'art, direcció creativa, direcció de comptes, supervisió de comptes, planificació estratègica (planners), planificació de mitjans.

L'entorn de l'agència (proveïdors de serveis): realització audiovisual, fotografia, il·lustració, pre i post-producció.

Client: direcció de comunicació i publicitat, direcció de màrqueting, product managers, brand managers.

Amunt

És recomanable cursar aquesta assignatura obligatòria del Grau en Comunicació després d'haver superat amb èxit l'assignatura bàsica Pensament Creatiu i les també obligatòries Introducció a la publicitat i Sistemes i processos de la publicitat. Si l'estudiant vol aprofundir i especialitzar-se en la creativitat publicitària, més endavant podrà cursar les optatives Direcció d'art i Taller de redacció publicitària

Amunt

Els objectius principals de l'assignatura (resultats d'aprenentatge) són:

- Familiaritzar-se amb el concepte creativitat i desenvolupar les habilitats requerides per a la pràctica del pensament creatiu.

- Conèixer i dominar els fonaments teòrics i les tècniques imprescindibles per a la creació, desenvolupament i producció d'idees publicitàries creatives i eficaces.

- Adquirir la capacitació necessària per abordar amb soltesa l'exercici professional de les tasques creatives en l'entorn publicitari actual.

- Adquirir capacitat d'autoanàlisi i d'autocrítica quan es sotmetin els propis treballs a l'criteri del docent col·laborador i dels companys/es de l'aula.

Les competències bàsiques són:

- Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

- Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Pel que fa a les competències generals i específiques que desenvoluparà l'estudiant en aquesta assignatura, destaquen:

- Capacitat de treball en equip.

- Capacitat de creativitat i innovació.

- Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment.

- Capacitat de pensar estratègicament.

- Cerca, gestió i ús de la informació.

- Capacitat de comunicar de manera oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).

- Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.

- Capacitat per traduir el missatge a comunicar en un missatge persuasiu.

- Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectius.

- Capacitat per idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de recerca d'informació.

- Capacitat per construir guions i documents de treball en formats normalitzats per a la indústria de el sector.

Així mateix, per donar cabuda a la competència Compromís ètic i global que promou la UOC, treballarem amb casos que impliquin la següent competència:

Comprendre i actuar segons els principis ètics que guien l'exercici professional i també segons el codi deontològic professional.

Amunt

Above the line: Manual de supervivència en creativitat publicitària.

Below the line: Creativitat publicitària, més enllà del que és convencional.

Through the line: Creativitat publicitària al món digital i Postpublicitat.

Amunt

Ús no sexista de la llengua Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt