Projectes audiovisuals Codi:  16.615    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Estem vivint en l'actualitat una clara diversificació de la producció audiovisual en la qual s'estan multiplicant les possibilitats d'accés a una amplíssima oferta de canals i productes de consum audiovisual. Aquests processos de transformació en la producció audiovisual a l'era digital comporta una sèrie de riscos i oportunitats que han de ser seguides amb gran atenció pels professionals de la producció.

S'està produint un canvi dels estàndards tradicionals de producció de forma similar a com canvien les necessitats de programació o l'estètica associada a la realització i a l'expressió formal audiovisual. Des de la producció es veu clara la necessitat d'assimilar tot el que ajudi a optimitzar l'aprofitament dels recursos disponibles, de manera que s'asseguri la consecució de la millor qualitat possible en els terminis previstos i segons uns costos determinats, garantint que aquests productes compleixin amb els seus objectius comunicatius. La producció audiovisual precisa, per tant, de professionals capaços de combinar creativitat i organització en un entorn en contínua transformació.

L'assignatura de Projectes Audiovisuals proposa una immersió en el sector de la producció de projectes que cobreix tant àrees creatives amb visió empresarial com és el desenvolupament de la idea fins a accions més empresarials com són la producció i venda de projecte. Cursar aquesta assignatura suposa aconseguir una visió multidisciplinar de totes les accions que es poden dur a un equip de producció de projectes, de manera que l'alumnat pugui comprendre aspectes tan valuosos com la varietat de formats, el rodatge de peces audiovisuals o, des d'un punt de vista més empresarial la relació entre els diferents sectors que hi intervenen.

Aquesta assignatura se centra en la resolució de tot el que afecta al desenvolupament de les tasques de producció en els processos de realització de programes audiovisuals (cinema, vídeo i televisió). S'entén com a tasca de producció: la planificació, organització, supervisió i gestió dels recursos econòmics, materials, tècnics i humans per a la producció d'audiovisuals, assegurant el compliment dels plans o objectius de la producció en el temps i les condicions de cost i qualitat establertes.

En aquest sentit ens centrarem en el desenvolupament dels projectes audiovisuals des de la seva gestació fins al seu lliurament a un client, o bé a la seva exhibició en sales o emissió per antena, o a la seva distribució en diferents mitjans i suports, segons el tipus de producte al qual ens referim. Es destaca la importància del procés de coordinació que duu a terme l'equip de producció que, independentment de l'envergadura del projecte, s'ocuparà de les tasques de disseny, planificació i control executiu de tot el procés de producció audiovisual.

Amunt

Dins el Pla d'Estudis del Grau en Comunicació, Projectes Audiovisuals és una assignatura obligatòria, de caire altament professionalitzador, que considerem de gran aplicació siguin quins siguin els teus interessos. L'organització de la producció audiovisual resulta fonamental en el desenvolupament i la implementació de qualsevol tipus de projecte comunicatiu, independentment del seu grau de complexitat i el seu àmbit d'aplicació.

Així doncs, l'assignatura estableix un vincle molt estret amb aquelles assignatures obligatòries especialment orientades a l'exercici professional, com Introducció al sector audiovisual, Guió audiovisualStorytelling i recursos narratius o Cultura de la imatge. Quant a optativitat, destaquem els estrets vincles entre l'assignatura i optatives com Realització audiovisual, Producció i distribució multiplataforma, Muntatge audiovisual, Disseny i creació sonora, Animació, o Taller d'audiovisual experimental

Finalment, és important assenyalar que Projectes audiovisual és una porta d'entrada clau a la Menció de Comunicació audiovisual.

Amunt

Entenent com a tasca de producció: la planificació, organització, supervisió i gestió dels recursos econòmics, materials, tècnics i humans per a la producció d'audiovisuals, assegurant el compliment dels plans o objectius de la producció en el temps i les condicions de cost i qualitat establertes. L'assignatura es projecte en els següents camps i perfils professionals:

 • Productor
 • Productor executiu
 • Ajudant de producció

Amunt

Recomanem haver cursat Cultura de la imatge, Introdució al sector audiovisual, Empresa i marketing i Storytelling i recursos narratius. És interessant haver cursat o cursar simultàniament l'assignatura de Guió Audiovisual.

Amunt

Objectius:

Disposar d'una visió global i integrada dels processos de producció de projectes aduiovisuals, en els seus diferents aspectes tècnics, organitzatius, econòmics i humans, relacionant els recursos i tecnologies precisos per a cadascuna de les seves fases.

Analitzar i interpretar la documentació dels projectes audiovisuals, identificant les seves característiques formals i expressives i els recursos necessaris per a la seva realització.

Planificar la producció de films i programes audiovisuals, optimitzant els recursos i assegurant la seva disponibilitat en el temps previst, preveient contingències i complint els objectius de cost establerts.

Realitzar pressupostos de films i programes audiovisuals, establint el cost en partides pressupostàries i establint el pla de pagaments compatible amb els ingressos econòmics de la producció.

Avaluar les diferents formes d'organitzar i supervisar les fases de la producció audiovisual, optimitzant temps, esforços, costos i qualitat, amb l'autonomia i eficàcia requerides.

Adquirir els coneixements precisos per gestionar i organitzar la disponibilitat i aprovisionament dels recursos materials, tècnics i humans, assegurant el seu subministrament i elaborant el programa de contractacions, compres i/o lloguers.

Competències:

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi;

CE12 - Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de recerca d'informació

CE9 - Coneixement de totes les fases de producció i d'explotació del producte audiovisual així com dels mitjans tècnics implicats

CE16 - Capacitat d'executar pressupostos

CE11 - Capacitat d'identificar els recursos materials i humans necessaris per a un projecte

CE10 - Capacitat d'identificar possibilitats d'aplicació d'eines i tecnologies en productes, serveis i projectes de comunicació

CG5 - Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment

CE2 - Coneixement de l mercat i de l'entorn professional

Amunt

1. GESTIÓ I PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

1.La indústria audiovisual

2. Producció de Projectes Audiovisuals

2.1. El productor independent

2.2. El productor cinematogràfic

2.2.1. Funcions

2.2.1. Disseny i elaboració del pla de finançament

2.2.2. Equilibri econòmic, temporal i de qualitat.

2.3. L'organització en equips de treball

2.3.1. L'equip tècnic

2.3.2. L'equip artístic

2.3. Els autors de l'obra audiovisual

3. La producció DIY

2. L'ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ

1. La producció en el desenvolupament

1.1 Lectura de guió

1.2. Desglossament

1.3. Pla de treball

1.4. Pressupost

2. La producció en la preproducció

2.1. Les localitzacions

2.2. Les assegurances

2.3. Els contractes

3. La producció en rodatge

3.1. Gestions i logística

3.2. L'ordre de rodatge

4. La producció en postproducció

4.1. Els processos

4.2. Tancament de la producció

3. NOVES NARRATIVES

1. Entendre el nou entorn digital

1.1. De Pareto al Long Tail

1.2. Les lleis de Moore

2. Com és el nou consumidor

2.1. La generació C, la generació Z i els Millenials. Com comunicar-nos amb ells?

2.2. User experience

3. Transmedia

3.1. Definició

3.2. Els set principis del transmèdia

3.3. Com desenvolupar un projecte transmèdia: la bíblia

3.4. La idea. L'origen. Les fonts d'informació

3.5. Definició d'experiència. Els públics

3.6. L'univers

3.7. Anàlisi d'un exemple

3.8. El viatge de l'usuari i el guió

4. Entendre les noves formes narratives en entorns canviants. La influència del fandom

4.1. La nova empresa: arrogant, dinàmica i participativa

4.2. Crowdsourcing

4.3. Crowdfunding. Com realitzar una campanya

5. VR davant AR

4. VENDA DE PROJECTE

1 Entenent la venda de projecte

1.1. Creació del dossier

1.2. Estudis de mercat

2. Els mercats audiovisuals

2.1. Què són i què fer en ells?

2.2. Qui és qui a la compra-venda de projectes?

2.3. Materials per presentar projectes

3. El pitch

3.1. En què consisteix un pitch?

3.2. Com fer un pitch

3.3. Tipus de pitch

3.4. Estructura del pitch

3.5. Consells addicionals en un pitch

3.6. La segona trobada

Amunt

Material Suport
Producció audiovisual XML
Producció audiovisual DAISY
Producció audiovisual EPUB 2.0
Producció audiovisual MOBIPOCKET
Producció audiovisual KARAOKE
Producció audiovisual HTML5
Producció audiovisual PDF
Entrevista a productor cinematogràfic Audiovisual
Entrevista a directora de producció Audiovisual
Gestió i producció audiovisual XML
Gestió i producció audiovisual DAISY
Gestió i producció audiovisual EPUB 2.0
Gestió i producció audiovisual MOBIPOCKET
Gestió i producció audiovisual KARAOKE
Gestió i producció audiovisual HTML5
Gestió i producció audiovisual PDF
Entrevista a creadora transmedia Audiovisual
Venda de projecte XML
Venda de projecte DAISY
Venda de projecte EPUB 2.0
Venda de projecte MOBIPOCKET
Venda de projecte KARAOKE
Venda de projecte HTML5
Venda de projecte PDF
Noves narratives XML
Noves narratives DAISY
Noves narratives EPUB 2.0
Noves narratives MOBIPOCKET
Noves narratives KARAOKE
Noves narratives HTML5
Noves narratives PDF
L'organització de la producció XML
L'organització de la producció DAISY
L'organització de la producció EPUB 2.0
L'organització de la producció MOBIPOCKET
L'organització de la producció KARAOKE
L'organització de la producció HTML5
L'organització de la producció PDF

Amunt

És important que reviseu l'apartat de Recursos i estigueu atents a les aportacions i recomanacions del Professor a través del Tauler de l'assignatura.

Amunt

 • Bou Bauzá, Guillem. El guión multimedia. Edición 2003. Anaya Multimedia, S.A. 2002.

 • Calvo Herrera, Concepción. Distribución y lanzamiento de una película. Editorial Zumaque. 2009.

 • De Mateo, R., Bergés, L. i Sabater, M. Gestión de empresas de comunicación. Comunicación social. Ediciones y publicaciones. 2009.

 • Écija Bernal, Hugo i altres. Cómo producir, distribuir y financiar una obra audiovisual. Ecija &Asociados Abogados. 2000.

 • Fernández Díez, Federico i Martínez Abadía, José. Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Paidós PC. 1999.

 • Fernández Díez, Federico. El libro del guión. Díaz de Santos.2005.

 • Fernández Díez, Federico i Barco, Carolina. Producción cinematográfica. Del proyecto al producto. Funiber. Díaz de Santos. 2009.

 • Guía de producción audiovisual. Edita Barcelona/Catalunya Film Comission. Generalitat de Catalunya y Ajuntament de Barcelona. 2010.

 • Guías HBR. Gestión de proyectos. Harward Business Review Press. Editorial Reverté, S.A. 2017.

 • Martínez Abadía, José i Vila Fumàs, Pere. Manual básico de tecnología audiovisual y técnicas de creación, emisión y difusión de contenidos. Paidós P.C. 2004.

 • Martínez Abadía, José i Fernández Díez, Federico. Manual del productor audiovisual. Editorial UOC. 2010.

 • Marzal Felici, J. i López Cantos, F. (coordinadores) Teoría y técnica de la producción audiovisual. Tirant lo Blanch. 2008.

 • Matamoros, David (coordinador). Distribución y marketing cinematográfico. Manual de primeros auxilios. Comunicación activa. Universidad de Barcelona. 2008.

 • Mateo, Rosario de (2009). Gestión de empresas de comunicación / Rosario de Mateo Pérez, Laura Bergés Saura, Marta Sabater Casals. Sevilla Zamora: Comunicación Social, 2009. ISBN: 9788496082908
 • Pardo, Alejandro. Producción ejecutiva de proyectos cinematográficos. EUNSA. 2015.

 • Sainz Sánchez, Miguel. El productor audiovisual. Editorial Síntesis. 2008.

 • Subirós, Pau. El productor accidental. Anagrama, 2015

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

L'Avaluació continuada en resulta del seguiment regular de l'assignatura a través de la participació a l'aula i de la realització de les pràctiques proposades durant el curs. (Recordar que totes les Pràctiques són individuals i obligatòries). Per tal de superar l'Avaluació Continuada és imprescindible haver lliurat totes les pràctiques:

 • L'avaluació continuada de l'assignatura constarà de 4 activitats.
 • És obligatori entregar les 4 PACs, per tal que l'alumne pugui aprovar l'Avaluació Continuada.
 • Tots els estudiants que lliurin menys de la meitat de les activitats d'avaluació continuada tindran com a qualificació final d'AC un No presentat.

Autenticitat de l'autoria i originalitat dels treballs

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals , l'estudiant pot ser expulsat de l'examen, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

L'Examen Final l'hauran de fer aquells alumnes que no hagin seguit l'avaluació continuada o que havent entregat totes les pràctiques proposades, no les hagin superat.

Matrícula d'Honor:

La Matrícula d'Honor es podrà atorgar a aquells estudiants que hagin obtingut una qualificació final igual o superior a 9.0. Cal destacar que el nombre de Matrícules d'Honor assignades no podrà excedir el 5% dels estudiants matriculats en l'assignatura en cada curs acadèmic.

El Professor col·laborador, amb el vist-i-plau del Professor Responsable, decidirà l'assignació de Matrícules d'Honor prenent en consideració diferents criteris d'excel·lència, com la qualificació de les pràctiques i proves d'avaluació, la participació en les activitats proposades a l'aula o la puntualitat en els lliuraments, entre d'altres consideracions.

Amunt

És important que mantinguem una comunicació fluïda a través de l'aula. No dubteu en plantejar dubtes relacionats amb l'assignatura (compartits a nivell de Fòrum o si tenen un caràcter més personal a través del correu electrònic personal) o, tot i que quedin fora de l'activitat estrictament acadèmica, qüestions que us puguin interessar en relació al negoci audiovisual. En alguns moments és possible que es faci important la vostra participació a través del Debat per tal de posar en comú alguna qüestió d'interès relacionada amb l'assignatura, relacionada o no amb una PAC.

D'altra banda, el Professor us anirà proporcionant la informació necessària relativa sobre l'assignatura i el vostre progrés a partir de les PAC.

Durant el desenvolupament de l'assignatura, el Professor donarà resposta a aquells dubtes que li siguin formulats a través de l'espai del Fòrum o, personalment, a la bústia personal.

Així mateix, el Professor es posarà també en contacte amb l'alumne, a través del Tauler, per a informar-vos de qualsevol novetat que pugui afectar-vos directament, pel que fa a la gestió i seguiment de l'assignatura.

Finalment, es posarà en contacte amb el conjunt del grup per anunciar-vos els criteris generals de correcció de les pràctiques proposades.

Amunt