Periodisme especialitzat Codi:  16.618    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura ofereix als l'alumnat la capacitat d'anàlisi de l'actualitat informativa, en funció de determinades àrees d'especialització. Aprofundeix en els fonaments epistemològics i diferències de cada àrea informativa, així com en l'especialització del seu marc normatiu, llenguatge, fonts i recursos. Aquesta assignatura permet a l'alumnat millorar el desenvolupament ètic i documental, a més del rigor informatiu. Aporta, a més, identificar àrees d'interès professional.


Amunt

objectius

  • Comprendre la rellevància de la informació especialitzada en el periodisme, així com de les seves audiències.

  • Analitzar la informació des de fonts especialitzades.

  • Conèixer i aplicar les diferències dels processos d'elaboració de la informació segons àrees d'especialització.

  • Elaborar projectes, programes o seccions especialitzades en mitjans.

  • Aprendre a redactar i debatre sobre temàtiques especialitzades, per identificar els seus punts clau.

competències

  • Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn

  • Capacitat d'anàlisi crítica del context social

  • Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans / suports i dels públics objectius

  • Capacitat d'exercir la professió d'acord amb els principis ètics i el codi deontològic.

Amunt

1. L'especialització en el periodisme

2. Periodisme polític

3. Periodisme econòmic

4. Periodisme judicial

5. Periodisme internacional

6. Periodisme de societat i ciència

7. Periodisme esportiu

8. Periodisme cultural


Amunt

Les claus del periodisme cultural Audiovisual
Les claus del periodisme internacional i de drets humans Audiovisual
Les claus del periodisme judicial Audiovisual
Les claus del periodisme econòmic Audiovisual
Les claus del periodisme esportiu Audiovisual
Les claus del periodisme polític Audiovisual
Comunicar sobre Ciència des dels experts Audiovisual
Què és el periodisme especialitzat? XML
Què és el periodisme especialitzat? DAISY
Què és el periodisme especialitzat? EPUB 2.0
Què és el periodisme especialitzat? MOBIPOCKET
Què és el periodisme especialitzat? HTML5
Què és el periodisme especialitzat? PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt