Taller de projectes de relacions públiques Codi:  16.623    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El Taller de projectes de relacions públiques és una assignatura enfocada a la pràctica, de treball individual i en grup. El contingut d'aquest taller està pensat i organitzat per poder abordar les relacions públiques des d'una perspectiva directiva i gerencial a l'servei de les organitzacions, i també per a la posada en funcionament de projectes impulsats per empreses i institucions. Aquest document presenta i sintetitza els continguts que s'utilitzaran en cada un dels apartats en què s'organitza el desenvolupament de l'assignatura.

El Taller de projectes de relacions públiques està estructurat en quatre apartats diferenciats, cadascun dels quals treballa conceptes específics des d'una dinàmica eminentment pràctica. Comença tractant la definició i els àmbits d'actuació de les relacions públiques, continua amb l'organització i la gestió de les relacions públiques, prossegueix amb l'elaboració d'el pla de comunicació per a les relacions públiques i, finalment, reserva una part final per plantejar els reptes actuals de la comunicació i la transformació de les relacions públiques.

L'alumnat farà un recorregut lineal per les fases d'un projecte de relacions públiques. A l'inici, repassarà aquells coneixements de les relacions públiques cursats en assignatures obligatòries prèvies. A partir d'aquí se li plantejaran els escenaris de treball i organització dels equips de relacions públiques, per tal de crear un departament de comunicació o oficina de premsa, per exemple. Haurà descobrir i aprofundir en l'esquema d'un projecte de relacions públiques, per tal de poder elaborar una proposta per a la solució d'una situació de comunicació. Finalment se li demanarà que sigui capaç de recollir l'aprenentatge.


Per tant, es treballarà des de la perspectiva global de l'estratègia empresarial i gestionant les accions necessàries per permetre una més àmplia, coherent i eficient comunicació entre els diferents públics cada vegada més segmentats.

Amunt

L'assignatura és una optativa que dona continuitat a les assignatures de l'àmbit de les relacions públiques: Introducció a les relacions públiques, Sistemes i processos de les relacions públiques i Tècniques de relacions públiques.

Amunt

Es recomana haver cursat part de la formació obligatòria vinculada a l'àmbit de les RP.

Amunt

Objectius

Plantejar els escenaris de treball i organització dels equips de relacions públiques (oficines de premsa, consultories de comunicació, departaments de premsa, entre d'altres.

Descobrir l'esquema d'un projecte de relacions públiques i elaborar una proposta per a la solució d'una situació de comunicació.

Analitzar el valor estratègic de les relacions públiques com a element essencial per a establir relacions amb els diversos públics d'una organització.

Reconèixer les activitats que duen a terme els professionals de les relacions públiques.

Recopilar informació actualitzada sobre el sector de les relacions públiques.

Descriure i analitzar l'organització i el funcionament de el sector de les relacions públiques.

Utilitzar estratègicament les tècniques de relacions públiques per planificar i implementar projectes comunicatius en general i l'organització d'esdeveniments en particular.

Descriure i analitzar la profunda transformació funcional i conceptual que Internet, en general, i els mitjans socials, en particular, han provocat en l'ecosistema de les relacions públiques.

Aplicar els procediments i habilitats per elaborar i executar un projecte de relacions públiques.

Dissenyar estratègies de relacions públiques capaços de resoldre els problemes comunicatius.

Competències:

CG3 - Capacitat de creativitat i innovació.

CG6 - Capacitat de pensar estratègicament.

CE7 - Capacitat per traduir el missatge a comunicar en un missatge persuasiu.

CE11 - Capacitat d'identificar els recursos materials i humans necessaris per a un projecte.

CE12 - Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de recerca d'informació.

CE16 - Capacitat d'executar pressupostos.

Amunt

1. Definició i àmbits d'actuació de les relacions públiques
1.1.Què són les relacions públiques?
1.2.L'evolució de les relacions públiques
1.3.Ètica i professionalitat
1.4.Principales àmbits d'actuació


2.Organització i gestió de les relacions públiques
2.1.Departaments i consultories de relacions públiques
2.2.Les relacions públiques corporatives
2.3.Relació amb els mitjans
2.4.Internet i les xarxes socials
2.5.Organizació i gestió d'esdeveniments
2.6.Gestión de conflictes, situacions de risc i crisi


3. El pla de comunicació per a les relacions públiques
3.1.La investigació
3.2.La planificació
3.3.L'execució
3.4.L'avaluació
3.5.Els públics


4.Reptes de la comunicació i la transformació de les relacions públiques
o 4.1.Relaciones públiques, en contínua evolució
o 4.2.Tendències que marquen les relacions públiques
o 4.3.Disrupcions en comunicació

Amunt

Amunt

L'assignatura compta una selecció de recursos externs, realitzats per autors de referència de l'àmbit, així com entrevistes a experts realitzades pel professorat de l'assignatura i un mòdul escrit que fa de fil conductor de tots els materials i recursos, així com dels reptes plantejats.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt