Taller de fotografia Codi:  16.624    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La fotografia com a document, art o tècnica té alguna cosa que enganxa. És atraient i misteriosa alhora. Davant o darrere de la càmera, amb més o menys rigor tècnic, com a eina comunicativa, o d'experimentació plàstica, les possibilitats que ens ofereix el llenguatge fotogràfic són infinites. Per això, sigui quin sigui l'àmbit d'especialització que escullis en el desenvolupament del grau en Comunicació, amb aquesta assignatura et convidem a conèixer, des d'un perspectiva pràctica i experimental, el fascinant món de la creació fotogràfica.

Taller de Fotografia és una assignatura de caràcter fonamentalment pràctic, en què abordem la fotografia com a mitjà d'expressió des d'una doble perspectiva: la tècnica i la creativa. Partint de la consolidació de conceptes fonamentals del llenguatge fotogràfic i dels processos de captura de la imatge, es convida els estudiants a desenvolupar projectes pràctics en diferents àmbits d'aplicació: el reportatge, el documental, la publicitat, i el retrat editorial, entre altres.

Amunt

Taller de Fotografia és una assignatura optativa de 6 crèdits que s'incorpora dins de la menció en Periodisme i de la menció en Publicitat. Tot i així, és un assignatura d'interès general i s'ofereix a tots els estudiants, idependiente de la menció que segueixin. La fotografia està associada directa o indirectament a diferents matèries i sortides professionals. Així es converteix en un assignatura de caràcter transversal que connecta amb altres d'àmbits diversos, com a Cultura de la imatge, Comunicació i continguts en mitjans socials o Comunicació persuasiva en mitjans digitals, ja que totes elles fan ús en major o menor mesura de la fotografia. A nivell més específic, en el seu vessant documental pot ser una eina per a l'assignatura de periodisme especialitzat, taller de periodisme transmèdia o fins i tot periodisme de recerca. Si prenem el seu caràcter més creatiu i/o persuasiu podem entendre la seva aplicació en Disseny visual i expressió gràfica, Creativitat publicitària, Taller d'audiovisual experimental i Animació.

Amunt

Pel seu caràcter transversal, l'assignatura Taller de Fotografia es projecta en tots els àmbits d'especialització del grau.

Amunt

L'assignatura Taller de Fotografia no requereix coneixements previs. 

Amunt

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és que els estudiants aprenguin a:

 • Comprendre el llenguatge fotogràfic en les seves diferents dimensions

 • Identificar diferents formes de representació fotogràfica i els seus usos

 • Conèixer els principals paràmetres tècnics de la creació fotogràfica

 • Executar diferents propostes conceptuals combinant coneixements tècnics i creatius del llenguatge fotogràfic.

L'assignatura té associades les següents competències:

 • Capacitat de creativitat i innovació.

 • Capacitat d'ús i aplicació de les TIC

 • Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual

 • Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.

 • Capacitat d'editar continguts multimèdia.

Amunt

En l'assignatura Taller de Fotografia es treballen els continguts següents:

 • Conceptes fonamentals del llenguatge fotogràfic

 • Paràmetres tècnics de la fotografia i la seva aplicació pràctica

 • Passos per a la conceptualització d'un projecte creatiu fotogràfic

 • Fotografiar persones: el repte d'explicar històries amb el retrat

 • Documentar la realitat a través del reportatge

 • La fotografia de producte: persuadir amb imatges

Amunt

Enfocaments teòrics en la fotografia XML
Enfocaments teòrics en la fotografia DAISY
Enfocaments teòrics en la fotografia EPUB 2.0
Enfocaments teòrics en la fotografia MOBIPOCKET
Enfocaments teòrics en la fotografia KARAOKE
Enfocaments teòrics en la fotografia HTML5
Enfocaments teòrics en la fotografia PDF
Referències i pretextos artístics XML
Referències i pretextos artístics DAISY
Referències i pretextos artístics EPUB 2.0
Referències i pretextos artístics MOBIPOCKET
Referències i pretextos artístics KARAOKE
Referències i pretextos artístics HTML5
Referències i pretextos artístics PDF
Fitxes temàtiques sobre recursos expressius en fotografia XML
Fitxes temàtiques sobre recursos expressius en fotografia DAISY
Fitxes temàtiques sobre recursos expressius en fotografia EPUB 2.0
Fitxes temàtiques sobre recursos expressius en fotografia MOBIPOCKET
Fitxes temàtiques sobre recursos expressius en fotografia KARAOKE
Fitxes temàtiques sobre recursos expressius en fotografia HTML5
Fitxes temàtiques sobre recursos expressius en fotografia PDF
Fotorreportatge: principis, referències i procés de treball XML
Fotorreportatge: principis, referències i procés de treball DAISY
Fotorreportatge: principis, referències i procés de treball EPUB 2.0
Fotorreportatge: principis, referències i procés de treball MOBIPOCKET
Fotorreportatge: principis, referències i procés de treball KARAOKE
Fotorreportatge: principis, referències i procés de treball HTML5
Fotorreportatge: principis, referències i procés de treball PDF
Manual bàsic de fotografia XML
Manual bàsic de fotografia DAISY
Manual bàsic de fotografia EPUB 2.0
Manual bàsic de fotografia MOBIPOCKET
Manual bàsic de fotografia KARAOKE
Manual bàsic de fotografia HTML5
Manual bàsic de fotografia PDF
Fotografia de bodegó amb mitjans casolans XML
Fotografia de bodegó amb mitjans casolans DAISY
Fotografia de bodegó amb mitjans casolans EPUB 2.0
Fotografia de bodegó amb mitjans casolans MOBIPOCKET
Fotografia de bodegó amb mitjans casolans KARAOKE
Fotografia de bodegó amb mitjans casolans HTML5
Fotografia de bodegó amb mitjans casolans PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt