Muntatge audiovisual Codi:  16.625    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'aportació del muntatge és avui en dia vital per a qualsevol mena de producte de caire audiovisual. La tasca de muntatge de vídeo i de so, combinada amb altres efectes de postproducció, s'ha arribat a fer omnipresent a tota la diversitat de formes d'expressió audiovisual contemporània, des de la publicitat als videoclips, el reportatge, el documental, el vídeo per a xarxes socials o integrant d'un projecte multiplataforma o transmedia. Al si del procés contemporani de digitalització audiovisual, la comprensió sobre com intervenen els elements de muntatge en l'articulació tècnica, narrativa i expressiva dels continguts i dels mitjans audiovisuals hi esdevé clau. A més, en el marc d'un projecte audiovisual de qualsevol  tipus, el muntatge es comença a plantejar en el procés de desenvolupament del producte, des del guió, de manera que l'enregistrament de les imatges ha de tenir en compte possibles opcions de muntatge en la fase de postproducció.

La figura del muntador , més enllà de la pròpia d'un tècnic especialista, pot aportar molt també a nivell artístic en el procés del muntatge. El muntador es pot considerar com el cap de la postproducció, que es tot el llarg i complexe procés que va des de la finalització d'un enregistrament (o d'un procés de selecció d'imatges d'arxiu) fins a l'obtenció de la còpia definitiva. El muntador és l'intermediari entre tota aquesta sofisticada tecnologia, la història i les idees del director. El muntador ha d'aconseguir plasmar i fer reals les intencions més abstractes que pugui tenir el realitzador sobre el material que ha ideat.

Els materials que composen l'assignatura de Muntatge audiovisual han estat plantejats com una completa guia, alhora introductòria i d'aprofundiment als nombrosos elements tant tècnics com teòrics que intervenen en el procés de muntatge audiovisual, tot mostrant i estudiant com el muntatge és un principi operatiu que implica i determina el conjunt del procés de creació, definició i preparació de qualsevol peça audiovisual.
NOTA: Aquesta assignatura té un canvi de nom a partir del semestre 20201 (setembre 2020). Fins el semestre 20191 (setembre 2019) s'anomenava Teoria i pràctica del muntatge audiovisual.

Amunt

Dins el pla d'estudis, aquesta assignatura manté una estreta relació tant amb assignatures troncals com ara Projectes audiovisuals (anteriorment Producció audiovisual), Guió audiovisual i Storytelling: recursos narratius (anteriorment Narrativa audiovisual), així com també assignatures optatives com Realització audiovisual o Taller de vídeo experimental.

Amunt

Postproducció audiovisual, cinema, vídeo, televisió, mitjans informatius audiovisuals i en general qualsevol àmbit de la comunicació audiovisual on el vídeo hi juga un paper rellevant (empresa, educació, divulgació científica, etc.)

Amunt

No es presuposen coneixements previs. Es recomana tenir nocions de llenguatge audiovisual i pot ser interessant haver cursat prèviament l'assignatura troncal Guió audiovisual i l'optativa Realització audiovisual.

Amunt

No es considera cap informació rellevant de cara a la matrícula. Cal disposar, això sí, d'un punt de treball on pugui funcionar correctament CC Adobe Premiere Pro.

Amunt

L'assignatura demana l'assoliment de les següents competències, tal i com consta a la memòria del pla d'Estudis de la titulació:


CG3 - Capacitat de creativitat i innovació
CG5 - Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment
CE6 - Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació
CE8 - Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans /suports i dels públics objectius.
CE9 - Coneixement de totes les fases de producció i d'explotació del producte audiovisual així com dels mitjans tècnics implicats
CE10 - Capacitat d'identificar possibilitats d'aplicació d'eines i tecnologies en productes, serveis i projectes de comunicació
CE13 - Capacitat d'editar continguts multimèdia.


Els Resultats d’aprenentatge que s'espera mostri l'estudiant són els següents:

  • Aplicar conceptes de el muntatge dels elements audiovisuals en el context d'un projecte audiovisual.
  • Comprendre l'evolució del llenguatge audiovisual propi de les xarxes socials i el paper que hi juga el muntatge.
  • Reconèixer la importància de el muntatge com a element expressiu de l'audiovisual.
  • Muntar una peça audiovisual amb el programa Adobe Premiere Pro.
  • Redactar un guió tècnic com a guia per al muntatge.
  • Justificar amb claredat les pròpies decisions al voltant d'un projecte.

Amunt

Els principals blocs de contingut de l'assignatura són els següents:


  • Definició, història i evolució del muntatge
  • Principis del muntatge
  • Elements del muntatge
  • Mètodes i tecnologies actuals de muntatge i postproducció

Amunt

Material Suport
Teoria i pràctica del muntatge audiovisual PDF
Teoria i pràctica del muntatge audiovisual Web

Amunt

L'assignatura es presenta en format NIU, de manera que cada activitat porta associats els recursos per a poder començar a treballar-la.

Amunt

L'orientació de l'assignatura combina coneixements teòrics generals sobre teoria del muntatge amb una important part pràctica i aplicada, on l'estudiant tindrà diferents opcions per a posar en pràctica creativament els coneixements adquirits, sempre en relació a la base teòrico-històrica.

En aquest sentit, s'espera una interacció entre l'estudiant i professor/a docent col.laborador/a , qui anirà orientant l'aprenentatge i resolent dubtes de caràcter teòric i pràctic, sempre prenent com a base l'esforç previ realitzat per l'estudiant a l'hora d'abordar un estudi proactiu i autònom i una atenta lectura de les indicacions i recursos al seu abast.

Com d'altres assignatures del Grau, Muntatge audiovisual està estructurat a través de Reptes. Entenem els reptes com una manera motivadora d'entrar en la tasca a avaluar a través de l'activitat, reforçant el vincle entre la realitat professional i l'entorn acadèmic. Els reptes per tant solen assumir la forma d'un encàrrec professional fictici, un joc per tal d'entrar en l'activitat, que sempre respondrà, en el seu procés d'avaluació, a estàndars acadèmics.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció seguint i superant l'AC: AC

Nota final d'assignatura: AC

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65 %

AC = 35 %

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

Com s'indica en aquest Pla Docent, l'assignatura presenta com a model d'avaluació de Avaluació Continuada (AC) o la realització d'un Examen. Es recomana la realització de l'Avaluació Continuada per tal d'assolir les competències. Això és important tenint en compte la dimensió eminentment aplicada de l'assignatura, amb una base teòrica important, que configuren l'assignatura. Un cop més, resulta essencial una interacció fluïda entre estudiant i professor/a docent col.laborador/a, per tal d'anticipar possibles dubtes o incidències.

Recomanem molt que, atenent a la importància de l'Avaluació Continuada en el context de l'assignatura, no s'esperi a darrera hora per a la realització de les activitats, que estan temporitzades i ajustades a un calendari que permet un temps més que suficient per a poder preparar-se, exposar dubtes i portar-la a terme. Treballar a darrera hora afecta tant a les condicions personals de treball de l'estudiant com a la qualitat del resultat final. I davant de problemes inesperats en assignatures de tipus tècnic, és encara més recomanable treballar amb temps.

Activitats d'avaluació continuada

L'avaluació continuada consta de 3 activitats. En la part escrita d'aquest tipus d'activitats l'estudiant redacta les respostes de les qüestions plantejades, on es demana que reflexioni, sintetitzi, argumenti i exemplifiqui els coneixements adquirits, a més de treure conclusions a partir de l'anàlisi d'alguns exemples concrets relacionats amb el temari estudiat.

En la vessant més tècnica de la pràctica del muntatge, l'estudiant, seguint les indicacions detallades en l'enunciat i mitjançant el programari adequat, ha de demostrar la seva perícia i criteri per aconseguir un resultat escaient a l'objectiu marcat.

Algunes consideracions importants respecte a les activitats d'avaluació continuada:

Com que la qualificació serà determinada per les notes dels 3 lliuraments, la falta de lliurament d'un exercici implica la no superació de l'avaluació continuada.
Les activitats s'han de lliurar en els terminis indicats.
Els enunciats, instruccions, i altres especificitats de l'exercici s'explicitaran en la pròpia PAC.

Descripció de les activitats d'avaluació continuada

Les tres activitats que es descriuen a continuació són obligatòries i cal haver aprovat totes tres per superar l'avaluació continuada. El consultor publicarà les qualificacions i un comentari el més personalitzat possible sobre la marxa de les activitats després del seu lliurament.

Cal matisar que tots els estudiants que lliurin cap o només una activitat d'avaluació continuada tindran com a qualificació final d'AC una N.


1. Activitat 1. Teoria del muntatge

La prova consistirà en realitzar un anàlisi sobre la vessant més teòrica del muntatge i nocions bàsiques de llenguatge audiovisual.

2. Activitat 2. Fonaments tècnics del muntatge

En aquesta pràctica caldrà fer una sèrie d'exercicis de muntatge amb material ja enregistrat, seguint els criteris especificats.

3. Activitat 3. Muntatge d'un fragment audiovisual

Muntatge d'un fragment audiovisual propi aplicant els coneixements adquirits durant el curs. Caldrà completar l'exercici amb un anàlisi i reflexió del resultat presentat.


AVIS: Tot i considerar-se perfectament normal i útil l'estudi en grup i el treball cooperatiu com a estratègia efectiva d'estudi, això no implica que es permeti la presentació de treballs no originals (és a dir, còpies/plagis de treballs amb autoria diferent a la de l'estudiant que presenta l'exercici) donat que el sistema d'avaluació és totalment "ad personam" i, per tant, té caràcter individual. En conseqüència, l'entrega d'una activitat copiada total o parcialment d'un altre treball comportarà la consideració de l'activitat com a suspesa (D) per a tots els estudiants implicats sense que sigui en absolut rellevant el vincle existent entre els mateixos.
Detectada la duplicitat/plagi d'una activitat, total o parcialment, automàticament es considerarà que l'estudiant té l'assignatura suspesa.
En aquest sentit, detectada una incidència d'aquest tipus, el consultor ho posarà en coneixement de l'estudiant/s mitjançant un missatge a la seva bústia personal. Així mateix, el consultor informarà de l'incident al tutor de l'estudiant i al personal acadèmic vinculat amb l'assignatura (Professor Responsable d'Assignatura i Director del Programa).


Es consideren els següents criteris d'avaluació a les activitats de forma especialment rellevant:

El coneixement dels conceptes i els enfocaments teòrics de l'assignatura.

L'argumentació de la resposta utilitzant els elements que s'han anat treballant.

La claredat en la resposta.

La capacitat per a l'exemplificació i posada en pràctica dels continguts teòrics.

La capacitat d'anàlisi de l'audiovisual.

Amunt

El professor/a docent col.laborador/a efectuarà, com s'indica al calendari, un procés de devolució personal i col.lectiu sobre el resultat de l'activitat, reforçant aspectes positius com negatius i indicant si s'escau possibles vies de millora. Alhora, com s'ha insistit anteriorment, és important una interacció fluïda que permeti poder anar obtenint, si es precisa, orientacions prèvies, això sí, basades sempre en l'estudi i el treball previ per part de l'estudiant.

Amunt