Taller d'audiovisual experimental Codi:  16.626    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L’assignatura està enfocada a l’anàlisi i la producció de continguts audiovisuals contemporanis. La visió que es portarà a terme durant el curs posa èmfasi en el tractament experimental que té lloc en les plataformes digitals. Aquesta matèria té com objectiu la producció de vídeos curts, potencialment virals, sobre diferents temàtiques actuals. Metodològicament, es treballarà amb “metratge trobat” a arxius cinematogràfics i videogràfics lliures de drets. També, amb imatges elaborades directament per l'alumnat. Durant el curs, es vol explorar el potencial creatiu de peçes de vídeo i les possibilitats de difusió d'aquestes a les xarxes socials, mitjançant l'elaboració de GIF's, stories d'Instagram, Tik Tok, drons, selfies…

Amunt

El curs busca desenvolupar els següents objectius i metes: 

- Capacitat de creativitat i innovació.

- Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional. 

- Cerca, gestió i ús de la informació.

- Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.

- Coneixement de totes les fases de producció i explotació del producte audiovisual, així com dels mitjans tècnics implicats.

- Capacitat d'editar continguts multimèdia.


Amunt

Aprofundint en la idea de creació audiovisual experimental es treballaran els següents temes:

- Les utopies possibles.

- Monstres contemporanis.

- Les ciutats invisibles.

- Troleig, fake i altres formes de guerrilla de la comunicació.

- El selfie, l’autoimatge i la imaginació política.


Amunt

Material Suport
BAJO TIERRA. Una introducció al cinema experrimental i a les seves formes de producció i difusió. Part 2 Audiovisual
BAJO TIERRA. Una introducció al cinema experimental i a les seves formes de producció i difusió. Part 1 Audiovisual
De Méliès a TikTok XML
De Méliès a TikTok DAISY
De Méliès a TikTok EPUB 2.0
De Méliès a TikTok MOBIPOCKET
De Méliès a TikTok HTML5
De Méliès a TikTok PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt