Disseny del Treball de Fi de Grau Codi:  16.627    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Disseny del Treball Final de Grau proporciona les orientacions i eines necessàries perquè l'estudiant fonamenti i dissenyi una proposta sòlida de Treball Final de Grau. Es tracta d'un curs amb una aproximació eminentment pràctica, orientat a adquirir les competències necessàries per poder elaborar un Treball Final de Grau (TFG) de qualitat.

A l'assignatura es presenten els diferents formats i tipologies de treball que els estudiants poden desenvolupar i, de forma detallada, les característiques més importants del TFG. Es fa un repàs a l'estructura i metodologies més adequades per a cada temàtica o enfocament posant especial èmfasi en els aspectes relacionats amb la bibliografia, les cites i les referències, donant indicacions per a distingir, avaluar i utilitzar dades o fonts d'informació, tant primàries com secundàries. Es tracten també les qüestions formals del treball, així com la presentació i defensa del mateix.

L'objectiu general d'aquesta assignatura és que l'estudiant elabori i desenvolupi una pre-proposta temàtica pròpia que inclogui, entre altres aspectes, l'estructura general del seu treball, objectius clars i ben justificats, el disseny d'un marc conceptual, a més d'una proposta de pla de treball a la qual pugui donar continuïtat a l'assignatura Treball Final de Grau.

Amunt

L'assignatura Disseny del Treball Final de Grau es realitza en l'etapa final del desenvolupament del grau de Comunicació, i es constitueix com a assignatura preparatòria del Treball Final de Grau. El Disseny del Treball Final de Grau requereix l'aplicació de gran part de les competencies adquirides en les altres assignatures del grau, principalment aquelles relacionades amb la planificació, la gestió, l'execució i la presentació de projectes.

Amunt

A causa del seu caràcter integrador, l'assignatura Disseny del Treball Final de Grau es projecta en tots els àmbits d'especialització del grau de Comunicació.

Amunt

Per a matricular l'assignatura Disseny del Treball Final de Grau l'estudiant ha d'haver superat 60 crèdits bàsics i 114 crèdits obligatoris de la titulació.

Amunt

Aquesta assignatura es vincula de manera directa al Treball Final de Grau. En efecte, constitueix un pas previ i requisit imprescindible per a matricular el TFG. Es constitueix com un seminari de preparació que té com a finalitat donar eines i assegurar competències bàsiques de cerca, interpretació i aplicació d'informació especialitzada en el desenvolupament d'un projecte de recerca o d'un projecte professional.

Amunt

En el marc de l'assignatura Disseny del Treball final de Grau, s'espera que l'estudiant aprengui a:

  • Identificar els possibles camps d'investigació en relació a les línies de professionalització del Grau.

  • Conèixer, repassar i valorar, a un nivell introductori, diferents criteris, conceptes i metodologies possibles d'aplicar en un treball acadèmic o d'una proposta de projecte professionalitzador.

  • Identificar els principals factors que intervenen en la planificació per al desenvolupament de projectes en base als temps d'execució i als recurs disponibles.

  • Aplicar habilitats necessàries per identificar fonts d'informació apropiades, analitzar i extreure coneixement de la literatura especialitzada en l'àmbit de la comunicació i utilitzar-les correctament.

  • Proposar l'estructura preliminar d'un treball acadèmic o d'una proposta de projecte professionalitzador, que després els estudiants hauran de desenvolupar en el seu Treball Final de Grau.

  • Presentar, argumentar i defensar els resultats de el pre-projecte d'investigació o de caràcter professionalitzador d'autoria pròpia.

Així mateix, al llarg d'aquesta assignatura s'espera que l'estudiant consolidi les següents competències específiques:

  • CE1 Recerca, gestió i ús de la informació

  • CE3 Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives

  • CE4 Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació)

  • CE5 Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de recerca d'informació

Amunt

L'assignatura Disseny del Treball Final de Grau s'estructura al voltant de 4 reptes. Cadascun d'aquests reptes està orientat a una fase específica de desenvolupament de la proposta de TFG. Concretament:

Repte 1: Explorar possibilitats (introducció a les modalitats de TFG)

Repte 2: Definir i planificar (definició de l'estructura de la proposta)

Repte 3: Construir els fonaments (definició del marc conceptual)

Repte 4: Presentar la proposta (presentació i defensa oral de la proposta)

Repte 5: Lliurament final de la proposta de TFG

Amunt

Emprendre en periodisme XML
Emprendre en periodisme DAISY
Emprendre en periodisme EPUB 2.0
Emprendre en periodisme MOBIPOCKET
Emprendre en periodisme HTML5
Emprendre en periodisme PDF
Com fer un bon pla d'empresa XML
Com fer un bon pla d'empresa DAISY
Com fer un bon pla d'empresa EPUB 2.0
Com fer un bon pla d'empresa MOBIPOCKET
Com fer un bon pla d'empresa HTML5
Com fer un bon pla d'empresa PDF
Storytelling: recursos narratius. Com construir històries transmèdia XML
Storytelling: recursos narratius. Com construir històries transmèdia DAISY
Storytelling: recursos narratius. Com construir històries transmèdia EPUB 2.0
Storytelling: recursos narratius. Com construir històries transmèdia MOBIPOCKET
Storytelling: recursos narratius. Com construir històries transmèdia KARAOKE
Storytelling: recursos narratius. Com construir històries transmèdia HTML5
Storytelling: recursos narratius. Com construir històries transmèdia PDF
Art Toolkit Web
Design Toolkit Web
Rúbrica d'avaluació: TFG d'investigació XML
Rúbrica d'avaluació: TFG d'investigació DAISY
Rúbrica d'avaluació: TFG d'investigació EPUB 2.0
Rúbrica d'avaluació: TFG d'investigació MOBIPOCKET
Rúbrica d'avaluació: TFG d'investigació KARAOKE
Rúbrica d'avaluació: TFG d'investigació HTML5
Rúbrica d'avaluació: TFG d'investigació PDF
TFG. Organitzar la feina és fàcil! XML
TFG. Organitzar la feina és fàcil! DAISY
TFG. Organitzar la feina és fàcil! EPUB 2.0
TFG. Organitzar la feina és fàcil! MOBIPOCKET
TFG. Organitzar la feina és fàcil! KARAOKE
TFG. Organitzar la feina és fàcil! HTML5
TFG. Organitzar la feina és fàcil! PDF
La presentació del Treball Final de Grau - 2 Audiovisual
La presentació del Treball Final de Grau - 1 Audiovisual
TFG projecte d'innovació o emprenedoria Àudio
L'organització de la producció XML
L'organització de la producció DAISY
L'organització de la producció EPUB 2.0
L'organització de la producció MOBIPOCKET
L'organització de la producció KARAOKE
L'organització de la producció HTML5
L'organització de la producció PDF
TFG Modalitat investigació XML
TFG Modalitat investigació DAISY
TFG Modalitat investigació EPUB 2.0
TFG Modalitat investigació MOBIPOCKET
TFG Modalitat investigació KARAOKE
TFG Modalitat investigació HTML5
TFG Modalitat investigació PDF
Exposició de continguts en vídeo XML
Exposició de continguts en vídeo DAISY
Exposició de continguts en vídeo EPUB 2.0
Exposició de continguts en vídeo MOBIPOCKET
Exposició de continguts en vídeo KARAOKE
Exposició de continguts en vídeo HTML5
Exposició de continguts en vídeo PDF
TFG projecte creatiu en l'àmbit de la Comunicació Àudio
TFG projecte de creació d'un Pla de Comunicació Àudio
TFG d'investigació Àudio

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt