Taller de redacció publicitària Codi:  16.630    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Taller de Redacció Publicitària et proposa fer un recorregut professional per les funcions, la responsabilitat i els recursos que necessita el perfil de redactor/a. En aquest sentit, es destaca el paper del redactor/a en l'expressió creativa del missatge publicitari a través del domini del llenguatge, factor clau en l'eficàcia de la publicitat.


S'estructura en tres grans conjunts per facilitar l'aprenentatge experiencial i efectiu: el procés de conceptualització publicitària, la publicitat i la retòrica i les aplicacions de la redacció publicitària.


Metodològicament t'enfrontaràs a l'aprenentatge de continguts basat en la lectura i l'anàlisi de textos i articles tècnics o científics, la resolució de problemes, l'estudi i anàlisi de casos reals, l'aprenentatge experiencial i activitats expositives que facilitaran el desenvolupament de la teva capacitat de comunicació efectiva i persuasiva.


Descobriràs les particularitats i limitacions de cada mitjà, des d'una vessant teòrica, però sobretot pràctica. Desenvoluparàs habilitats redaccionals i aprendràs les tècniques per desenvolupar idees creatives i eficaces en qualsevol format publicitari.


Amunt

Els objectius principals de l'assignatura són:


  • Establir els fonaments teòrics i pràctics de la redacció publicitària.

  • Reconèixer les estratègies redaccionals que s'utilitzen en la comunicació persuasiva.

  • Delimitar les funcions de la figura del redactor publicitari, així com els condicionants del seu treball diari.

  • Facilitar eines per a la conceptualització creativa aplicada.

  • Fomentar la redacció publicitària constant i intensiva al llarg de el curs, sota la premissa bàsica que s'aprèn a escriure escrivint.Les competències generals i específiques que es treballaran es concreten en:


CG2: Capacitat d'anàlisi i interpretació de l'entorn

CG3: Capacitat de creativitat i innovació

CG6: Capacitat de pensar estratègicament

CG7: Capacitat de comunicació interpersonal


CE1: Cerca, gestió i ús de la informació

CE5: Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió i negociació)

CE6: Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació

CE7: Capacitat per traduir el missatge a comunicar en un missatge persuasiu

CE8: Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans / suports i dels públics objectiu

CE14: Capacitat d'aplicar les normatives legals que afecten el sector de la comunicació

CE15: Capacitat d'interpretar plans de màrqueting i comunicació

CE17: Capacitat d'exercir la professió d'acord amb els principis ètics i el codi deontològic

CE18: Capacitat de construir guions i documents de treballs en formats normalitzats per a la indústria del sector (guió)

Amunt

Publicitat i retòrica.

Funcions del redactor/a.

El procés de conceptualització publicitària.

Redacció publicitària aplicada.


Amunt

Work in progress: Emma Pueyo i Nike (M) Àudio
Redacció publicitària 1. Pensar abans d'escriure XML
Redacció publicitària 1. Pensar abans d'escriure DAISY
Redacció publicitària 1. Pensar abans d'escriure EPUB 2.0
Redacció publicitària 1. Pensar abans d'escriure MOBIPOCKET
Redacció publicitària 1. Pensar abans d'escriure HTML5
Redacció publicitària 1. Pensar abans d'escriure PDF
Els oficis de la publicitat: redactor/a publicitari/ària. Conversa amb Aina Cortina Audiovisual
Redacció publicitària 4. Escriure per a diferents mitjans XML
Redacció publicitària 4. Escriure per a diferents mitjans DAISY
Redacció publicitària 4. Escriure per a diferents mitjans EPUB 2.0
Redacció publicitària 4. Escriure per a diferents mitjans MOBIPOCKET
Redacció publicitària 4. Escriure per a diferents mitjans HTML5
Redacció publicitària 4. Escriure per a diferents mitjans PDF
Redacció publicitària 3. Pensar i escriure XML
Redacció publicitària 3. Pensar i escriure DAISY
Redacció publicitària 3. Pensar i escriure EPUB 2.0
Redacció publicitària 3. Pensar i escriure MOBIPOCKET
Redacció publicitària 3. Pensar i escriure HTML5
Redacció publicitària 3. Pensar i escriure PDF
Redacció publicitària 2. Escriure després de pensar XML
Redacció publicitària 2. Escriure després de pensar DAISY
Redacció publicitària 2. Escriure després de pensar EPUB 2.0
Redacció publicitària 2. Escriure després de pensar MOBIPOCKET
Redacció publicitària 2. Escriure després de pensar HTML5
Redacció publicitària 2. Escriure després de pensar PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt