Direcció d'art Codi:  16.631    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura s'analitzen les funcions, tècniques i àmbits de la direcció d'art, a través de la comunicació visual com a àmbit d'aplicació. S'inclouen també els principis de disseny gràfic aplicat a la publicitat i es practiquen tècniques de pensament visual.

 

Amunt

Direcció d'art és una assignatura optativa del Grau de Disseny i creació digitals, que s'integra en la matèria d'Habilitats comunicatives, juntament amb:
- Comunicació: teories i tècniques

- Storytelling: recursos narratius

- Recursos i comunitats digitals

- També forma part del Grau de Comunicació, en el seu bloc d'optativitat. En aquest cas es recomana haver superat prèviament l'assignatura obligatòria Disseny visual i expressió gràfica.

Amunt

Es recomana cursar Direcció d'art a tots aquells estudiants que pretenguin desenvolupar les seves potencialitats en aquest àmbit d'actuació, especialment en el sector publicitari, o vulguin seguir formant-se en el terreny de la comunicació de marques.

Aquest perfil professional té cabuda tant en agències de publicitat, departaments de comunicació d'anunciants, productores audiovisuals, estudis de disseny, etc.


Amunt

Grau de Disseny i Creació Digital: 

Són necessaris coneixements bàsics del paquet Adobe, que ja s'ha utilitzat en assignatures obligatòries.

Grau de Comunicació:
Són necessaris coneixements bàsics del paquet Adobe. Es recomana haver cursat prèviament l'assignatura obligatòria Disseny visual i expressió gràfica.

Amunt

Aquesta assignatura solament pot superar-se si es realitza un seguiment de l'avaluació contínua i es lliuren, dins dels terminins estipulats a l'aula, tots els reptes que proposi el docent.

Abans de matricular-la, cal haver cursat prèviament:

- Fonaments del disseny gràfic

- Tècniques de creativitat i innovació

- Tipografia

- Comunicació: teories i tècniques

- Taller de forma i composició  

- Taller de dibuix

- Taller de color

- Projecte I: identitat i marca

I també seria recomanable haver superat:

- Producció gràfica

- Producció i publicació digital

Amunt

Els objectius principals de l'assignatura són que l'estudiant domini els principis de la direcció d'art publicitària i sàpiga aplicar-los en projectes concrets.

Les competències associades a aquesta assignatura són:

Bàsica: Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

General: Identificar les estructures i processos del context professional del disseny i reconèixer les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva local i global.

Específiques:

- Aplicar les tècniques de creativitat idònies per a cada projecte de disseny amb l'objectiu de resoldre problemes de forma innovadora i generar noves idees.
- Dominar el llenguatge expressiu per propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius de cada projecte de disseny.
- Planificar, gestionar i avaluar projectes de disseny en els diferents àmbits professionals.

Amunt


  • Origen, història i evolució de la direcció d'art
  • Identitat de la direcció d'art respecte el disseny gràfic
  • Fonaments de la direcció d'art
  • Rol del director d'art en la indústria i les seves funcions com a creatiu
  • Publicitat gràfica, audiovisual i formats parapublicitaris

Amunt

Material Suport
Direcció d'art XML
Direcció d'art DAISY
Direcció d'art EPUB 2.0
Direcció d'art MOBIPOCKET
Direcció d'art KARAOKE
Direcció d'art HTML5
Direcció d'art PDF
Procediments clau - Direcció d'art PDF
Estudis de cas fallits PDF
La direcció d'art: records, somnis, direcció i processos Audiovisual

Amunt

Paquet Adobe.

Amunt

Art Directors Club Europe: https://www.adceurope.org

Herriot, L.; Seddon, T. (2010). Direcció d'art: projectes impresos. Ed. Gustavo Gili.

Mahon, N. (2010). Direcció d'art: publicitat. Ed. Gustavo Gili.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

La nota final de l'assignatura serà la resultant de la ponderació dels reptes avaluats.

Tots aquells estudiants que obtinguin una nota superior a 9 podran optar a Matrícula d'Honor, a criteri de l'equip docent, que també tindrà en compte la seva participació a l'aula, el nivell de les seves aportacions i l'interès demostrat en l'assignatura.

Amunt

El/la professor/a col·laborador/a donarà sempre resposta als dubtes plantejats pels estudiants en els espais de comunicació de l'aula en un termini màxim de 48 hores.

En el cas del feedback de les activitats proposades, en el calendari de l'aula es fixa des del primer dia de curs un compromís de publicació de notes i comentaris. Aquests comentaris seran personalitzats i també poden ser generals, si el/la docent ho considera oportú.

Les notes es faran constar en l'espai d'Avaluació i, prèvia autorització dels autors, el/la docent podrà compartir en el Tauler de l'aula alguns dels exercicis més ben resolts per tal que serveixin d'orientació als companys i puguin motivar discussions d'interès.

Amunt