Tècniques de redacció periodística Codi:  16.632    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Tècniques de redacció periodística és una de les assignatures que proporciona la base més important per a qualsevol professional: saber redactar per als diferents mitjans de comunicació de forma concisa, correcta i amb estil periodístic. En aquesta assignatura s'analitzen les claus de la redacció periodística, l'estructura d'un text informatiu, els gèneres periodístics i les tècniques i llenguatges necessaris per a la redacció segons cada mitjà (premsa, ràdio i televisió).


Amunt

Objectius

  • Aplicar els principis deontològics en la producció de textos periodístics.

  • Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració d'una informació.

  • Ser capaç de redactar i distingir els estils i gèneres periodístics.

  • Aprendre a valorar la informació i a saber manejar les fonts periodístiques.

  • Interpretar l'actualitat amb criteris periodístics.

  • Seleccionar enfocaments més atractius per a l'audiència.

Competències 

  • Que l'alumnat sàpiga aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi;

  • Que l'alumnat tingui la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;

  • Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn.

  •  Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans / suports i dels públics objectius.

Amunt

1-Temes, busquem bons temes
En aquesta unitat repassem les claus de la bona periodisme, els estils i com vendre un reportatge a un mitjà de comunicació.

2-Es l'hora d'escriure
Coneixerem què és una notícia i repassarem tots els generós periodístics. Començarem amb el Procés d'escriptura per a posar en pràctica el que s'ha après.

3-Cal redactar per ràdio
Coneixem com és el Procés de comunicació a la ràdio, les claus de su Redacció i llenguatge propi, així com crear un microprograma de ràdio.

4-Inaugurem el primer informatiu d'una nova televisió
Fer un informatiu de televisió Requereix d'una tècnica diferent. Coneixem les claus de l'llenguatge televisiu, què és l'escaleta i com es redacta una notícia.

5-Twitter, Instagram, memes ... com redactar per a Noves narratives?
Els generós s'adapten a nous formats, treballem amb Instagram Stories, el format podcast i Altres narratives.

Amunt

Manual de redacció periodística PDF
El valor del periodisme, amb Ana Pardo de Vera Audiovisual
La notícia en televisió Audiovisual
Els gèneres periodístics: la notícia Audiovisual
Les claus de la ràdio Audiovisual
Gèneres periodístics Audiovisual
Tècniques de redacció periodística per a televisió Audiovisual
Com vendre un reportatge, amb Ana Pardo de Vera Audiovisual
Tècniques de redacció per a ràdio Audiovisual
Els estils periodístics Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt