Periodisme d'investigació i dades Codi:  16.633    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Periodisme d'investigació i dades

En aquesta assignatura s'entén el periodisme d'investigació, no com un gènere periodístic, sinó com hauria de ser el periodisme en general. Tots els "productes" periodístics caldria que seguissin un procés lent i rigorós a partir d'indagar per trobar temes ocults, comprovar les dades i consultar i contrastar diferents fonts d'informació.

[Durant el curs 2019-20 l'assignatura està en transició de "Periodisme digital" a "Periodisme d'investigació i dades".  És per això que el nom de l'assignatura a l'aula i al Pla Docent apareix encara com a l'antiga assignatura. ]

Amunt

Relacionada amb "Introducció al Periodisme" i "Redacció Periodística".

Amunt

Les competències que s'assoleixen són essencials per a qualsevol periodista que vulgui realitzar periodisme crític, incòmode, contrastat, en profunditat, amb context i dades. Un periodisme que informi a la ciutadania per fer-la més critica i lliure a l'hora de prendre decisions.
Les competències que s'assoliran en l'assignatura es relacionen amb el periodisme reposat (slow journalism) allunyat totalment de la tirania dels tuits.

Amunt

S'aconsella que els estudiants hagin cursat prèviament les assignatures "Redacció periodística" i "Introducció al Periodisme". 
L'estudiant ha de tenir en compte que les pràctiques es fan en català i que, per tant, aquesta no és una llengua només vehicular sinó que també s'avalua el seu ús al crear i editar continguts periodístics.

Amunt

S'aconsella que els estudiants hagin cursat prèviament les assignatures "Redacció periodística" i "Introducció al Periodisme".
Durant el curs 2019-20 l'assignatura està en transició de "Periodisme digital" a "Periodisme d'investigació i dades".  És per això que el nom de l'assignatura a l'aula i al Pla Docent apareix encara com a l'antiga assignatura. 

Amunt

Aquesta assignatura té com a objetiu l'assoliment d'una sèrie de competències específiques i el desenvolupament dels següents resultats d'aprenentatge:

  • Crear i editar continguts periodístics textuals i audiovisuals.
  • Utilitzar eines tècniques i tecnològiques pròpies del sector (bancs d'imatges i continguts audiovisuals; recursos d'edició d'àudio i vídeo; eines de visualització d'informació, social media, narrativa multimèdia).
  • Analitzar com els nous formats trenquen amb les barreres tradicionals dels gèneres periodístics.

Competències específiques:

  • Capacitat de cercar, seleccionar i filtrar informació fidedigna així com a contrastar fonts.
  • Capacitat de crear i editar continguts periodístics textuals i audiovisuals.
  • Coneixement general dels mitjans de comunicació i dels canvis que la irrupció d'internet ha implicat en el sector i en la manera d'informar.

Amunt

Periodisme d'investigació

* Referents i objectius

* Actualitat d'aquest tipus de periodisme

Periodisme de dades

* Referents i objectius

* Actualitat d'aquest tipus de periodisme

Amunt

Material Suport
Periodisme d'investigació en un gran mijtà: De visita a El País Audiovisual
Periodisme d'investigació. Entrevistes: Peiró, Rovira i Artigas Audiovisual
Periodisme de dades Web
Periodisme de dades, una disciplina a l´alça Audiovisual
El periodisme d'investigació en l'entorn audiovisual Audiovisual

Amunt

L'assignatura compta amb les següents eines de comunicació:

* Fòrum: qüestions, comentaris... que feu els estudiants

* Tauler del professorat: comunicacions des de l'equip de professorat

*Correu electrònic amb el professorat: qüestions que penseu que són individuals i no afecten a la resta de companys/nyes de l'aula

Selecció d'articles i vídeos

Recursos d'aprenentatge pensats per donar-vos suport en l'adquisició de coneixements i habilitats en l'àmbit del periodisme d'investigació i dades.

Amunt

L'assignatura es planteja en un conjunt de PACs i una sèrie de debats que poden anar sorgint al llarg del semestre.

Una de les pràctiques és un exercici que dura tot el semestre. Es tracta de proposar i elaborar un reportatge d'investigació i/o de dades.

Les altres dues pràctiques són per conèixer i reflexionar sobre el periodisme d'investigació per una banda i de l'altra sobre el periodisme de dades.

Per elaborar les activitats proposades a l'aula és imprescindible que abans hagueu llegit, visionat i treballat les lectiures i audiovisuals proposats.

En cap cas s'admetran textos amb faltes greus d'ortografia i sintaxi. 

La participació als debats i al Fòrum de l'aula es tindrà en compte per complementar la nota de l'Avaluació Final. Interessa que entre vosaltres pogueu ajudar-vos a l'hora de fer les activitats, tot i que les contribucions en aquests espais són voluntàries.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar de dues maneres:

a) Seguint un model d'avaluació continuada. La nota final és la mitjana de les activitats. Per fer la mitjana cada PAC té el següent pes:

PAC1: 10%

PAC2: 15%

PAC3: 20%

PAC4: 15%

PAC5: 40%

En la nota final es tindrà en compte també la participació a l'aula, fòrums, debats, etc.

b) L'assignatura es pot superar mitjançant un examen final, si se suspèn l'AC o si s'opta per l'examen directament. En aquest cas la nota final és la nota de l'examen.

Amunt