Mètodes d'investigació en logopèdia Codi:  20.931    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
"Mètodes d'investigació en logopèdia" és una assignatura obligatòria del setè semestre del grau de Logopèdia. L'objectiu de l'assignatura resideix en què els alumnes aprenguin els procediments i aplicacions d'un conjunt de dissenys quantitatius i qualitatius en l'àmbit de la logopèdia. L'assignatura té, per tant, una orientació tant teòrica com pràctica, ja que es pretén que els alumnes coneguin no solament els fonaments metodològics de cadascun dels dissenys sinó també quan, com, per què i en quines condicions implementar cadascun d'ells en el marc de la recerca i la pràctica logopèdica.
L'assignatura "Mètodes d'investigació en logopèdia" està organitzada en quatre grans blocs: un primer bloc centrat en l'observació com a disseny i tècnica de recollida de dades, un segon bloc sobre els dissenys experimentals i quasi experimentals, un tercer bloc sobre el disseny transversal d'enquesta i un quart bloc sobre dissenys qualitatius.
L'assignatura està, per tant, orientada a propiciar en els alumnes la reflexió i adquisició de coneixements i competències pràctics sobre l'ús, interpretació i difusió dels resultats de recerca i la incorporació d'aquests en la pràctica clínica en Logopèdia.

Amunt

L'assignatura "Mètodes d'investigació en logopèdia" està especialment relacionada amb l'assignatura "Bases per a la recerca". Les dues assignatures serveixen com a base per a la comprensió dels dissenys i mètodes de recerca aplicables a l'àmbit pràctic i de recerca en l'àmbit de la Logopèdia i, per tant, preparen a l'alumne per a cursar el Treball de Fi de Grau.

Amunt

Prèviament a cursar "Mètodes d'investigació en logopèdia", es recomana cursar l'assignatura "Bases per a la recerca" atès que en aquesta assignatura s'assenten les bases per a poder aprofitar i relacionar els continguts i competències que es treballaran a "Mètodes d'investigació en logopèdia".

Amunt

Des del Grau es recomana cursar de manera consecutiva les assignatures "Pràctica Basada en l'evidència", "Bases per a la investigació" i, en últim lloc, "Mètodes d'investigació en logopèdia" donada la relació i la complementarietat entre elles. Resulta imprescindible haver cursat l'assignatura "Mètodes d'investigació en logopèdia" per a cursar amb èxit el Treball de Fi de Grau. L'alumne ha de tenir en compte que l'anglès és una llengua de transferència del coneixement científic. Per aquest motiu, i donat que l'anglès és també una de les llengües oficials de la UOC, alguns dels recursos necessaris per a realitzar les proves avaluatives del curs (PACs i PS) es poden proporcionar en llengua anglesa.

Amunt

Competències

Competències generals (CG)

CG2 - Atendre les necessitats de salut de la població i els reptes del propi col·lectiu professional mitjançant actituds innovadores i dinàmiques.

Competències bàsiques (CB)

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències transversals (CT)

CT3 - Interactuar en contextos globals i internacionals per a identificar necessitats i noves realitats que permetin transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents, amb capacitat d'adaptació i de autodirección en els processos professionals i de recerca.

CT5 - Exercir la ciutadania activa i la responsabilitat individual amb compromís amb els valors democràtics, de sostenibilitat i de disseny universal a partir de pràctiques basades en l'aprenentatge, servei i en la inclusió social.

Competències específiques (CE)

CE9 - Comprendre els fonaments científics que sustenten la logopèdia i la seva evolució, valorant de manera crítica la terminologia, assajos clínics i metodologia pròpies de la recerca relacionada amb la logopèdia.

CE13 - Ser capaç de desenvolupar habilitats com: regular el seu propi aprenentatge, resoldre problemes, raonar críticament i adaptar-se a situacions noves.

CE20 - Manejar les tecnologies de la comunicació i la informació.

Objectius

 • L'assignatura "Mètodes d'investigació en logopèdia" té els següents objectius:
 • Aprendre els fonaments bàsics d'un conjunt de dissenys quantitatius (experimentals i no experimentals) i qualitatius en logopèdia. (CB5, E9)
 • Conèixer els contextos d'aplicació i els procediments que caracteritzen a cadascun d'aquests dissenys. (CB3, E9)
 • Comprendre la relació entre els processos d'implementació d'aquests dissenys i la pràctica clínica de la Logopèdia, vetllant per la millora de la qualitat de la recerca i la incorporació dels resultats a l'exercici professional. (G2, T3, E13, E20)

Resultats d'aprenentatge

Una vegada completada l'assignatura, l'alumne ha de ser capaç de:

 • Identifica correctament els components fonamentals que intervenen i participen en el procés de recerca científica.
 • Reflexiona i valora les característiques, avantatges i limitacions de la metodología científica en l'àmbit de la Logopèdia.
 • Revisa entre recerques aplicades que utilitzen diferents mètodes i tècniques de recerca aquelles que aporten evidències científiques en Logopèdia.
 • Utilitza models i tècniques propis del mètode científic per a la cerca d'evidències en Logopèdia.
 • Aplica procediments propis de la recerca científica en el desenvolupament de l'activitat formativa i professional.
 • Recopila i interpreta dades i informacions sobre les quals fonamentar les seves conclusions incloent, quan calgui i pertinent, les reflexions sobre assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit de la logopèdia.
 • Comunica a tota mena d'audiències (especialitzades o no) de manera clara i precisa coneixements, metodologia, idees, problemes i solucions en l'àmbit de la logopèdia.
 • Identifica les seves pròpies necessitats formatives en el seu camp d'estudi i entorn laboral o professional i organitza el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tota mena de contextos (estructurats o no).
 • Mostra actituds de respecte envers la diversitat lingüística, social i cultural.

Amunt

Recollida de dades: observació
Dissenys experimentals i quasi experimentals
Diferències entre tots dos tipus de dissenys
Dissenys de cas únic o intrasujeto
Dissenys de comparació de dos grups
Dissenys experimentals
Dissenys transversals d'enquesta
Dissenys qualitatius
Teoria fonamentada
Fenomenologia
Anàlisi conversacional

Amunt

Escoger el diseño más adecuado para mi estudio Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt