Treball de fi de grau Codi:  20.946    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
El Treball de Fi de Grau (TFG) és una assignatura que es cursa durant el darrer semestre del Grau, ja que es posen en joc les diferents competències i continguts apresos al llarg del Grau. L'objectiu general del TFG radica en elaborar i defensar un projecte dins de l'àmbit de la logopèdia, seguint la metodología científica i mostrant alhora capacitat d'aprenentatge autònom i pensament crític. L’estudiant podrà escollir entre tres modalitats de TFG: 
 1. Revisió aplicada de la literatura: Treball de recerca aplicat al context clínic o d’intervenció. L’objectiu és donar resposta a les necessitats d’un context real (ex: centre de pràctiques), mitjançant la creació de recomanacions clíniques basades en l’anàlisi de l’evidència científica i el disseny de la seva implementació. Es recomana realitzar aquest treball a aquells alumnes que vulguin traspassar l’evidència científica al context pràctic. El producte derivat d’aquest treball serà una guía clínica.
 2. Implementació de la ciència: Treball de recerca aplicat al context clínic o d’intervenció. L’objectiu resideix en dissenyar i planificar un tractament ajustat a les necessitats d’un context real (ex: centre de pràctiques), en base a les evidències científiques existents i, si s’escau, iniciar la recollida d’evidències. Es recomana realitzar aquest treball a aquells alumnes que vulguin seguir els dissenys avalats per la recerca en la planificació de la recollida d’evidències d’un tractament. El producte derivat d’aquest treball serà un informe d’evidències.
 3. Treball de Recerca: Treball de recerca empíric. L’objectiu d’aquest treball és generar coneixement científic que desemboqui en una innovació i millora qualitativa en el camp de la recerca. Es recomana realitzar aquest treball a aquells alumnes que tinguin una gran motivació per a encaminar el seu futur professional en l’àmbit de la recerca. El disseny metodològic del treball dependrà de la pregunta d’investigació a respondre i podrà concretar-se en els tipus de dissenys estudiats al llarg del Grau. El producte derivat d’aquest treball serà un article científic.

Amunt

L’assignatura Treball de Fi de Grau es situa en el darrer semestre del Grau de Logopèdia i posa en joc els coneixements i les competències adquirides al llarg del Grau. Es recomana haver cursat i aprovat les assignatures “Bases per a la Investigació”, “Pràctica Basada en l’Evidència” i “Mètodes d’Investigació en Logopèdia”, per a la realització del TFG.

Amunt

Per a poder matricular-se del TFG, l’estudiant haurà de cumplir dos requisits:
 1. Haver superat com a mínim 210 crèdits en el moment de cursar-lo (al finalitzar el semestre previ a la realització del TFG). 
 2. Obtenir una resolució favorable en la proposta de TFG (veure el següent apartat).
El procediment de matrícula i d’accés a l’assignatura de TFG consta de les següents fases: 
 1. Elaborar la proposta de TFG. Al llarg del semestre anterior a la realització del TFG (primer semestre) l’alumne haurà de formular una proposta de treball (veure secció Tràmits / Treballs finals dins del campus). La proposta elaborada per l’alumne serà avaluada per una comissió d’avaluació.
 2. Rebre feedback de la proposta. La comissió d’avaluació traslladarà el feedback pertinent a l’alumne al seu correu personal. En cas que la comissió consideri la proposta com a no favorable, l’estudiant haurà de reelaborar-la tenint en compte el feedback rebut. La resolució final de l’avaluació de la proposta de la comissió haurà de ser favorable per a poder cursar el TFG.
 3. Matricular-se a l'assignatura de TFG. La resolució positiva de la proposta de TFG dóna accés a la matrícula de l’assignatura que s’haurà de fer en el període d’ampliació de la matrícula abans de l’inici del segon semestre. 
 4. Pots dirigir qualsevol consulta sobre el procés previ a la matrícula a la teva tutora del grau.
 5. També es recomana tenir accés a contextos d’intervenció logopèdica (exemple: centre de pràctiques, entorn laboral de l’estudiant...) durant el semestre previ i el semestre de realització del TFG. 


Amunt

Objectius i competències
Competències
G2 - Atendre les necessitats de salut de la població i els reptes del propi col·lectiu professional mitjançant actituds innovadores i dinàmiques.
CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ética.
CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
E9 - Comprendre els fonaments científics que sustenten la logopèdia i la seva evolució, valorant de manera crítica la terminologia, assajos clínics i metodologia pròpies de la recerca relacionada amb la logopèdia.
E13 - Ser capaç de desenvolupar habilitats com: regular el seu propi aprenentatge, resoldre problemes, raonar críticament i adaptar-se a situacions noves.
E18 - Elaborar i redactar informes d'exploració i diagnòstic, seguiment, finalització i derivació.
E19 - Presentar una adequada producció de la parla, estructuració del llenguatge i qualitat de la veu.
Objectius
Recollir i ser sensible a les necessitats i reptes de l'entorn de pràctica logopèdica per a respondre-hi amb una proposta de basada en la recerca (G2, CB3, E9, E13).
Planificar i elaborar un projecte basat en l’evidència científica, recopilant i interpretant dades i informacions sobre les quals fonamentar els resultats i conclusions (CB3, E9, E13).
Elaborar documents i informes tècnics i seguint el rigor de la metodología científica per a la difusió dels resultats (CB5, E9, E18).
Defensar i argumentar el projecte realitzat davant d’un tribunal d’experts en l’àmbit (CB5, E19).

Amunt

En l’assignatura Treball de Fi de Grau es treballaran els següents continguts:
 • Característiques formals i de contingut del treball teòric i empíric: la guía clínica, l’informe de resultats, l'article científic i la revisió bibliogràfica sistemàtica. 
 • El registre comunicatiu i l'estil científic. 
 • Cerca de referències bibliogràfiques i selecció de fonts en la xarxa. 
 • La presentació oral i defensa d’un treball: ús de la comunicació verbal i no verbal i característiques i especificacions del suport gràfic.

Amunt

Análisis estadístico en JASP: una guía para estudiantes PDF
Contrastes de hipótesis para dos muestras relacionadas PDF
Contrastes de hipótesis para una o más muestras independientes PDF
Introducción al trabajo final de grado (TFG) del grado de Logopedia Web

Amunt

Badia, M. C., Coronado, A. T., Codina, A. I., Mestres, M. M., Zanotto, M., & Gallart, I. S. (2007). Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos: Conocimientos y estrategias (Vol.15). Graó.
Bibliografia i fonts d'informació
Haynes, W. O., & Johnson, C. E. (2009). Understanding research and evidence-based practice in communication disorders: A primer for students and practitioners. Pearson.
López, M. A. C., Moreno, E. P., & López, T. S. (2019). Métodos de investigación en logopedia. Madrid: Editorial Síntesis.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt