Geografia d'Europa Codi:  21.105    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura tracta les característiques humanes, històriques, econòmiques i culturals que han anat conformant l'Europa actual, tot i les dificultats que comporta acotar Europa en termes geogràfics, ja que els seus límits són discutibles. En tot cas, en aquesta assignatura, considerem que Europa és una realitat social que mereix ser estudiada en el seu conjunt, més enllà dels països membres de la Unió Europea (UE).

Així doncs, a través de l'estudi regional del conjunt d'Europa, l'estudiant coneixerà els factors geogràfics i socioeconòmics que han configurat el territori europeu al llarg del període contemporani. També es farà èmfasi en l'organització política, el funcionament i la construcció de la UE, un ens supranacional que marca el funcionament de les societats del nostre entorn.

Amunt

Aquesta assignatura s'emmarca en els estudis en Geografia del Grau de Geografia i Història. Per aquest motiu s'ha enfocat de forma complementària amb una visió històrica d'Europa. De fet, Europa és un escenari essencial en la història de la humanitat.

Entenem que l'anàlisi geogràfica d'aquesta àrea orientarà en la comprensió dels aspectes polítics, econòmics i socials que permeten entendre millor l'Europa actual.

Amunt

El caràcter holístic i el punt de vista espacio-temporal de la Geografia la converteix en una excel·lent eina d'anàlisi. Multitud de temàtiques com l'economia, la història, la demografia, la geologia, la política, entre d'altres, només poden entendre's a partir d'una mirada des de la Geografia. A més, conèixer Europa i la UE, un dels principals ens internacionals, ens ajuda a conèixer millor el món en què vivim.

Amunt

Coneixements bàsics en geografia.

Amunt

Com a resultat de l'assignatura es pretén que l'alumne sigui capaç de:

 • Analitzar les debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats de l'Europa actual.
 • Conèixer el funcionament polític de la Unió Europea i les seves competències com a òrgan supranacional.
 • Comprendre els factors geogràfics, històrics i sociodemogràfics que han configurat el territori europeu en el període contemporani.
 • Interpretar el funcionament econòmic d'Europa, els seus diferents tractats comercials, la unió monetària de la Zona Euro i les relacions comercials amb la resta del món.
 • Valorar i conèixer la influència de les decisions a escala continental sobre l'escala local; estudiar els desequilibris territorials que es donen a Europa i conèixer els mecanismes de la UE per intentar mitigar-los.

Per a això l'alumne haurà de fer gala de les següents competències:

 • Aplicar els seus coneixements al treball o vocació de forma professional. Demostrar així que es posseeixen les competències per a l'elaboració i defensa d'arguments, i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Adquirir un domini en els mètodes, tècniques i instruments d'anàlisis, així com en la interpretació de les fonts i documents històrics, artístics i geogràfics.
 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Buscar, seleccionar i processar informació, i gestionar fonts documentals de manera eficaç i eficient, incloent l'ús de les TIC
 • Capacitat d'aprofundir en la diversitat i complexitat dels territoris en els quals es desenvolupa l'activitat humana, i caracteritzar els diferents espais regionals.

Amunt

 • Tema 1: Geografia històrica i ambiental d'Europa.
  • Europa en el món
  • Característiques definitòries d'Europa
  • Reflexió sobre les aportacions de la cultura europea
 • Tema 2: Demografia i societat europea.
  • La transició demogràfica.
  • Envelliment.
  • Moviments migratoris.
 • Tema 3: Organització política a Europa.
  • Les fronteres a Europa.
  • La Unió Europea.
   • Història.
   • Estructura i funcionament.
   • Finançament.
 • Tema 4: Economia europea.
  • Agricultura.
  • Indústria.
  • Comerç i serveis.
  • Turisme.
  • Transport.
  • Energia.
 • Tema 5: Regions, desequilibris i política regional a Europa.

Amunt

Tim Unwin / Josep Borrell Audiovisual
Geografia d'Europa XML
Geografia d'Europa DAISY
Geografia d'Europa EPUB 2.0
Geografia d'Europa MOBIPOCKET
Geografia d'Europa XML
Geografia d'Europa HTML5
Geografia d'Europa PDF
Geografia d'Europa OAI-MPH

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt