Geografia física Codi:  21.107    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura de Geografia Física forma part del bloc de matèries bàsiques del Grau d'Humanitats de la UOC i té assignats 6 crèdits ECTS equivalents a una càrrega lectiva de 150 hores.

L'assignatura es centra en l'estudi dels fonaments teòrics i pràctics de la Geografia Física, en el coneixement dels principals elements i processos del medi natural i dels seus recursos associats, i la seva relació amb l'activitat humana i la seva distribució al territori, així com en l'aprenentatge i l'aplicació de les tècniques i mètodes per a la caracterització del medi físic i la seva aplicació a casos reals.

Paraules claus: medi ambient, clima, aigua, relleu, usos del sòl, rius, canvi global

Amunt

L'assignatura de Geografia física es troba directament relacionada amb la resta d'assignatures del bloc de Geografia, ajudant a interpretar les interaccions humanes amb el medi ambient des d'una amplia perspectiva espacio-temporal.     

L'estudi d'aquestes relacions resulta indispensable no només per a la generació de coneixements bàsics, sinó també de coneixement aplicat a l'organització espacial de les activitats humanes, la planificació ambiental i la presa de decisions per a la gestió dels recursos naturals.

Amunt

 • Recerca i divulgació geogràfica.
 • Docència a l'ensenyament secundari i universitari.
 • Anàlisi i gestió del medi físic, recursos naturals i medi ambient.
 • Ordenació del Territori i desenvolupament territorial.
 • Estudis i anàlisi d'àmbits regionals.
 • Anàlisi i gestió, i prevenció de riscos naturals.

Amunt

No es requereixen coneixements previs específics de Geografia per cursar aquesta assignatura. No obstant això, l'estudiant ha de ser capaç de realitzar senzills càlculs matemàtics sense entrebancs i saber treballar els canvis d'unitats mètriques per resoldre alguns exercicis. 

Amunt

Objectius

 • Formació en continguts bàsics sobre els diferents camps de la Geografia Física
 • Visió naturalista del Territori
 • Coneixements sobre la distribució mundial dels processos naturals elementals
 • Coneixements sobre distribució dels recursos naturals i el seu aprofitament
 • Nocions sobre impactes ambientals i riscos naturals

Competències bàsiques i generals:

 • Que els estudiants poden transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • Aprofundir en el coneixement i aplicació dels conceptes, teories, temes i procediments de la investigació geogràfica
 • Adquirir un marc conceptual i estructural per plantejar i discutir els diferents problemes del món actual, des d'una perspectiva espacial

Competències transversals:

 • Comprendre materials acadèmics, textos històrics, articles científics, audiovisuals i cartografia, i comunicar-se correctament per escrit i / o oralment en una llengua estrangera

Competències específiques:

 • Aprendre a combinar les dimensions temporal i espacial en l'explicació dels processos socioterritorials.
 • Aprofundir en la diversitat i complexitat dels territoris en què es desenvolupa l'activitat humana, i de diferenciar i caracteritzar els diferents espais regionals

 

Amunt

 • L'assignatura està formada per 7 mòduls.

  1. Introducció a la Geografia Física (5 hores)
  2. Hidrologia (45 hores)

              H1. Introducció

              H2. El cicle hidrològic

              H3. Evaporació, transpiració i humitat de l'aire

              H4. Precipitació

              H5. Aigua en el sòl: Infiltració i escolament

              H6. Flux concentrat i fluvial

             

  1. Climatologia (45 hores)

              C1. Introducció

              C2. El sistema climàtic

              C3. L'atmosfera

              C4. L'energia del sistema atmosfèric

              C5. Estabilitat i inestabilitat atmosfèrica

              C6. La pressió atmosfèrica i el vent

              C7. Masses d'aire, borrasques i fronts

              C8. Classificació dels climes

   

  1. Hidroclimatologia Ambiental ( 15 hores)

              A1. Introducció          

              A2. Recursos hídrics

              A3. Riscos hidroclimàtics

              A4. Canvi global

              A5. L'Aigua

   

  1. Geomorfologia Estructural (10 hores)

              G1. Estructures i discordàncies

              G2. Minerals i roques

               

  1. Geomorfologia Climàtica (10 hores)

              D1. Introducció          

              D2. Dominis morfoclimàtics

              D3. Els Climes cuaternaris

   

  1. Geomorfologia de Processos (20 hores)

              P1. Introducció          

              P2. Meteorització

              P3. Processos erosius

              P4. Dinàmica fluvial

Amunt

Geografia Física: Recursos, riscs i territori Audiovisual

Amunt

Material

El contingut d'aquesta assignatura es presenta en format Web (no hi ha mòduls en suport paper). Ara bé, per tal de facilitar l'accés i la lectura d'aquests materials, aquests també es trobaran en format .pdf a les adreces web indicades. Per tant, tots els materials que utilitzarem en aquesta assignatura estan accessibles en línia, i per tal de facilitar-ne la consulta s'hi pot accedir des de les activitats de l'aula.

Per tant, si algú preveu que hi haurà èpoques en les quals li serà més difícil seguir el ritme del curs, es pot descarregar des del començament del semestre, tots els materials de treball, lectures i construcció de les PACs.

  

Eina de suport

COLOMER, R., FRANQUESA, E. (2003). Diccionari de Geografia Física, Termcat, Barcelona (disponible per consultar per internet a http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/124)

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt