Geografia de la població Codi:  21.116    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura de Geografia de la població se centrarà en l'estudi dels principals conceptes i mètodes de l'anàlisi demogràfica, així com en la reflexió sobre les implicacions socials i polítiques dels fenòmens demogràfics. L'assignatura es desenvoluparà amb les temàtiques següents: conceptes, fonts i metodologies per a l'estudi de la població, l'anàlisi demogràfica: estructura, dinàmiques i projeccions i la dimensió social i política dels fenòmens migratoris.

Amunt

OBJECTIUS

 

 • Conèixer els conceptes bàsics de la demografia
 • Dominar i aplicar les fonts i mètodes bàsics de l'anàlisi demogràfica
 • Reconèixer les implicacions econòmiques i socials dels processos demogràfics
 • Dominar les tècniques gràfiques i cartogràfiques de presentació dels resultats
 • Comprendre la importància de la dimensió temporal i territorial en l'evolució de les poblacions humanes
 • Analitzar i reflexionar sobre els principals reptes actuals i futurs de la població mundial

 

COMPETÈNCIES 

Competències bàsiques i generals:

 

 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 •  Adquirir un marc conceptual i estructural per plantejar i discutir els diferents problemes del món actual, des d'una perspectiva espacial

Competències específiques:

 • Analitzar i interpretar problemes paisatgístics, ambientals, demogràfics i urbanístics
 • Analitzar, organitzar i orientar a l'estudiant cap a l'activitat professional sobretot en temes de territori i medi ambient.


Amunt

 • Conceptes, fonts i mètodes en l'estudi de la població
 • Moviment natural de la població i previsions demogràfiques
 • La dimensió temporal i espacial en el comportament de les poblacions humanes
 • Els fràgils equilibris entre població i recursos
 • Dinàmiques demogràfiques i canvis socials


Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt