Cartografia Codi:  21.131    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de cartografia és una introducció als conceptes i recursos cartogràfics com a eina de treball per a investigadors de l'àmbit social. L'alumne assolirà els coneixements per poder interpretar mapes, cercar fonts i elaborar un mapa amb les eines lliures disponibles en xarxa. 

Amunt

La cartografia afecta tot un ventall de coneixements científics i d'aplicacions tècniques. En particular la geolocalització és un element clau del nou entorn tecnològic actual. Són moltes les professions que tenen els mapes com una eina més de treball i per tant, els hi pot ser útil conèixer els recursos cartogràfics existents, així com saber interpretar correctament un mapa. A mode d'exemple, podem mencionar a arqueòlges, periodistes, enginyers 

Amunt

No es necessiten coneixements previs

Amunt

 

OBJECTIUS

·  Lectura i comprensió de mapes de tot tipus

·  Coneixement dels recursos cartogràfics en xarxa i de les infraestructures de dades espacials (geoportals)

·  Domini dels diversos recursos d'expressió cartogràfica de dades quantitatives i informacions qualitatives

·  Coneixement de les convencions i tradicions cartogràfiques

·  Familiarització amb les fites fonamentals de la història de la cartografia

·  Valoració de la cartografia històrica com a eina d'investigació territorial

·  Capacitat d'anàlisi crític dels mapes

 

COMPETÈNCIES   

Competències bàsiques i generals:

·   Adquirir un domini en els mètodes, tècniques i instruments d'anàlisi i d'interpretació de les fonts i documents històrics, artístics i geogràfics

·   Ús i aplicació de recursos en xarxa per a l'àmbit acadèmic i professional

 

Competències específiques:

·   Capacitat de conèixer i aplicar mètodes d'informació geogràfica

Amunt

Mòdul 1. El mapa al llarg de la història

 • Nocions de cartografia històrica
 • El Mapa Topogràfic Nacional a escala 1:50.000

 Mòdul 2. La geodèsia

 • Definició de geodèsia
 • Sistemes de coordenades
 • Recursos

 Mòdul 3. La cartografia

 • Definició de la cartografia
 • La representació del relleu
 • Les distàncies
 • Els nords
 • El pendent
 • Recursos

 Mòdul didàctic 4. La cartografia temàtica

 • El llenguatge del mapa temàtic
 • Mapes temàtics
 • Intervals estadístics
 • Tipografia, toponímia i retolació
 • Recursos

 Mòdul 5. Els sistemes d'informació geogràfica i els recursos cartogràfics en xarxa

 • Introducció als sistemes d'informació geogràfica
 • Recursos de cartografia en xarxa

Amunt

Material Suport
Elaboración de un mapa temático Audiovisual

Amunt

Cada mòdul disposarà de material didàctic digital elaborat pels professors. També es faciliten documentals elaborats per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya com a reforç. Per la darrera PAC de l'assignatura, l'alumne/a compta amb un tutorial per a l'elaboració d'un mapa. 

 

Amunt

 • Monmonier M. (1996): How to Lie with Maps. The University of Chicago Press. Pàg. 1-4 i 25-42
 • Olaya, Víctor (2014). Sistema d'informació Geogràfica. OsGeo.
 • Muñoz Bollas, Anna. Geodesia y cartografia. Fundamentos de los sistemes de información geogràfica. PID_00151805
 • Rabella Josep Ma. (1990) Mil projeccions per a un mapamundi. Revista Catalana de Geografia, volum IV. Pàg. 21-40
 • Vázquez, F.; Martín, J (1989): Lectura de mapas, Instituto Geográfico Nacional. Pàg. 165-176 i 265-307

Amunt

L'assigantura compta amb material didàctic, bibliografia i quatre activitats que han de permetre a l'alumne/a desenvolupar i assolir el contingut teòric de l'assignatura. És molt recomanable dur a terme l'AC però en el cas que no es pugui dur a terme, l'alumne/a pot optar a l'EX.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

L'avaluació continuada consta de 4 PACs. L'alumne ha de lliurar totes les PACs per poder optar a fer la Prova de Síntesi. En el cas que la mitjana de les PAC no superi la qualificació de 5, caldrà presentar-se a l'examen final. 

Les PAC seran avaluades segons els següents criteris:

 1. Adequació
  Es valorarà el grau de resposta a la pregunta o a allò que demana l'enunciat; el grau d'utilització dels conceptes i termes principals; el grau de qüestionament productiu dels conceptes i termes principals.

  2. Comprensió i coneixement
  Es valorarà el grau de comprensió i coneixement del tema treballat i de la temàtica general de l'assignatura, inclosos els enfocaments teòrics i crítics rellevants; l'assimilació i integració de material addicional no tractat directament a l'assignatura.

  3. Desenvolupament argumental i crític
  Es valorarà el grau de coherència de la línia argumental sostinguda al llarg de tota l'activitat i recolzada en l'anàlisi; el grau d'integració de les citacions bibliogràfiques en la pròpia argumentació; el grau de capacitat per anar més enllà de les idees presentades en la bibliografia crítica; el grau d'originalitat i/o independència de pensament i de capacitat crítica.

  4. Estructura i organització
  Es valorarà el grau de coherència i elegància de l'estructura; la qualitat en l'organització del material.

  5. Expressió i estil
  Es valorarà el grau de domini de la llengua tant des del punt de vista gramatical com pel que fa a la coherència i la cohesió; el grau d'adequació al registre acadèmic; el grau d'ús de terminologia especialitzada.

  6. Presentació de l'aparell crític
  Es valorarà la presentació de notes i bibliografia d'acord amb uns criteris d'estil coherents i reconeguts en l'àmbit acadèmic.

  7. Presentació formal
  Es valorarà la presentació formal en aspectes com ara: cos i tipus de lletra, interlineat, pàgines numerades, bona distribució de paràgrafs, bon ús dels recursos gràfics (cursiva, negreta, cometes...), inclusió del nom de l'estudiant i de l'assignatura a la primera pàgina, títol de l'enunciat a l'encapçalament del treball.

Amunt

Els estudiants que han superat l'AC poden optar a la Prova de Síntesi, la resta cal realitzar un Examen Final on s'avaluarà tot el contingut de l'assignatura.

 

Plagi i còpia

Un fenomen que ha proliferat i necessita un tractament més ordenat i clar és el plagi. Es dóna de dues maneres bàsiques:

 • de fonts en paper (llibres, articles, inclou els mòduls UOC) o de documentació present a la xarxa (avui dia tan fàcil de copiar i enganxar), sense citar-ne la procedència i fent-los passar per propis;
 • de treballs d'altres estudiants i/o d'altres semestres (en aquest cas hi ha dos responsables, el qui presta el seu treball i el que el manlleva i l'aprofita).

Des de la nostra titulació, volem treballar per aturar aquesta pràctica fraudulenta de dues maneres:

 • d'una banda informant i formant més bé els nostres estudiants sobre la correcta citació de les fonts i sobre el que s'ha de considerar plagi i el que no. Aquesta és una competència inclosa en diverses matèries i que es treballarà i s'avaluarà específicament. Per evitar de caure en el plagi, llegeix atentament els exemples que trobaràs en aquest enllaç: http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u27/COM_EVITAR_EL_PLAGI_2.doc
 • De l'altra, deixant clar que aquesta conducta, si és detectada, comporta conseqüències en l'avaluació de l'estudiant i també que el fet queda registrat, ja que la reincidència es considera un agreujant. La Normativa de drets i deures dels estudiants de la UOC ja preveu que "la còpia, el plagi o l'intent d'obtenir un millor resultat acadèmic fent servir qualsevol mitjà il·lícit" és una de les conductes tipificades com a falta greu o molt greu.

La detecció d'un plagi en una PAC de l'assignatura de Cartografia comporta un qualificació D en l'AC i per tant l'alumne/a no pot superar l'Avaluació Continuada. 

 

Amunt