Geografia rural i de muntanya Codi:  21.134    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Si als nostres avis "de pagès" que van viure bona part del segle XX a les zones rurals, tant de la plana com de la muntanya, envoltats de zones conreables, amb pastura o sense i boscos per aplegar llenya i fer fusta, i on cada "tros" del seu espai viscut comptava per obtenir alguna cosa... Ara els diguéssim que: a molts pobles hem abandonat els "trossos", que no hem pogut mecanitzar i que actualment dedicar-se a les activitats agràries passa per anar més enllà de l'estricta producció i transformació de matèries primeres, ja que si no diversifiquen i completen molts cicles de la cadena productiva el seu futur no està garantit; no els sorprendria, no! Dirien què ens hem tornat bojos!

Així comença l'assignatura "Geografia rural i de muntanya" del Grau d'Història, Geografia i Història de l'Art de la UOC. Aquesta assignatura està estructurada i pensada per comprendre els principals conceptes del món rural i de muntanya, en el marc de la Política Agrària Comuna europea i la Globalització i, fent balanç i avaluant alguns dels programes vigents de desenvolupament rural i ambiental (Bloc 1). Aquest marc general dóna pas a la discussió sobre el paper que juga la població en el món rural i com les societats rurals han evolucionat des de la pagesia als serveis (Bloc 2). Tot plegat en un món global amb impactes locals que modifiquen els paisatges agraris i sense la descripció dels quals no es poden entendre alguns dels conflictes ambientals més importants del nostre entorn (Bloc 3). Finalment, les oportunitats que ofereix el món rural i la muntanya en una societat com la nostra s'han aplegat sota el prisma de les "Noves Ruralitats" a on es presenten i discuteixen les transformacions i dinàmiques més recents d'aquesta activitat generadora de patrimoni cultural i indispensable per a les polítiques de biodiversitat (Bloc 4).

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa de 6 crèdits del Grau en Història, Geografia i Història de l'Art que ofereix la UOC conjuntament amb la Universitat de Lleida. 

Amunt

Dins el camp de la geografia, i en concret en la geografia rural, les sortides professionals, ja sigui a l'administració, a empreses privades o a l'ensenyament, s'encaminen cap a àmbits com: el desenvolupament local, la gestió de programes europeus de l'àmbit rural i natural, la planificació regional i local, els plans d'ordenació territorial, el guiatge i la interpretació del territori, l'ordenació i la gestió d'espais naturals, les agendes 21, la divulgació i l'ensenyament de coneixements geogràfics (editorials, ensenyament secundari, formació professional, etc.)

Per a més infortmació, podeu consultar l'enllaç següent:

http://www.urv.cat/dgeo/media/upload/arxius/ensenyament/AGPC_Butlleti_37_DossierSortidesGeografia.pdf

Amunt

No són necessaris. En qualsevol cas si es recomana haver cursat prèviament alguna assignatura de la disciplina de la Geografia. 

Amunt

Els objectius d'aquesta assignatura són els següents: 

 • Reconèixer i interpretar les diversitats, complexitats i potencialitats del territori rural i de muntanya
 • Comprendre el món rural a Catalunya i reconèixer els indicadors per mesurar-lo.
 • Comprendre els processos històrics que configuren el territori, a través de les variables econòmiques, socials,demogràfiques, polítiques i culturals.
 • Comprendre el paper que juguen les relacions de producció en les problemàtiques del medi rural i de muntanya
 • Conèixer la distribució de la població rural i de muntanya i les diverses formes de poblament
 • Analitzar el fenomen de la "nova ruralitat"

Competències bàsiques i generals

 • Conèixer les últimes polítiques territorials, ambientals i sobre desenvolupament sostenible.

Competències transversals

 • Comprendre materials acadèmics, textos històrics, articles científics, audiovisuals i cartografia, i
 • Comunicar-se correctament per escrit i / o oralment en una llengua estrangera
 • Dilucidar les particularitats disciplinàries i interpretar la realitat des d'una mirada interdisciplinària 

Competències específiques

 • Aprendre a combinar les dimensions temporal i espacial en l'explicació dels processos socioterritorials
 • Analitzar i interpretar problemes paisatgístics, ambientals, demogràfics i urbanístics
 • Analitzar, organitzar i orientar a l'estudiant cap a l'activitat professional sobretot en temes de territori i medi ambient.

Amunt

Bloc 1. Bases conceptuals de la geografia rural i de muntanya

 1. Conceptualització del món rural
 2. La Política Agrària Comuna (PAC) europea i la Globalització
 3. Balanç i avaluació de programes de desenvolupament rural i ambiental. exemples concrets: leader, proder i life

Bloc 2. Població i societats rurals. De la societat pagesa a la societat de serveis

 1. Població rural al món i les desigualtats a escala mundial
 2. Característiques de la població rural

Bloc 3. Paisatges agraris, canvis globals i impactes locals

 1. Els grans sistemes agraris
 2. L'agricultura en el procés d'industrialització
 3. L'agricultura dins del sistema agroalimentària
 4. Paisatges culturals: sobre l'organització i el funcionament dels paisatges agraris
 5. L'espai rural com a espai natural i l'aproximació urbana
 6. Conflictes ambientals i món agrari

Bloc 4. Noves ruralitats

 1. Noves ruralitats i transformacions recents a les àrees rurals
 2. La muntanya com a reserva de recursos i com a laboratori de la conservació de biodiversitat i el canvi climàtic
 3. Agroecologia, agricultura social i horts urbans
 4. Els paisatges culturals i el patrimoni per a la revitalització d'àrees rurals i de muntanya
 5. La producció de qualitat i ecològica

Amunt

Amunt

Aquesta assignatura està formada pels materials creats pels professors Albert Pèlachs, Aimada Solé i Ignasi Aldomà. A banda dels mòduls creats per aquests tres autors al llarg de l'assignatura també es treballarà amb lectures i videos que el consultor anirà indicant en cada moment. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt