Història d'Amèrica del Nord Codi:  21.137    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura d'Història d'Amèrica del Nord estudia i interpreta els episodis fonamentals, així com els seus pressupòsits i conseqüències, de la història d'Amèrica del Nord durant les èpoques moderna i contemporània. 

Es farà especial atenció al període de formació de les colònies, al procés d'independència dels Estats Units, la guerra civil i les seves relacions amb la resta del continent i el camí cap a la formació d'una nova potència del sistema. Posteriorment, s'analitzarà el paper dels Estats Units durant tot el segle XX: des del seu paper durant la Segona Guerra Mundial, fins a la Guerra Freda. En definitiva, analitzarem els trets fonamentals de la seva pendular política exterior entre l'intervencionisme i l'aïllacionisme.

A banda de l'estudi factual, l'assignatura analitzarà els diferents debats ideològics que tenen lloc tant en els moments previs a la independència, com en el període de la República, i la creació d'un liberalisme amb característiques pròpies.

Amunt

No és necessari tenir coneixements previs.

Amunt

Objectius

 • Conèixer l'evolució de la història de les colònies angleses a Amèrica del Nord.
 • Comprendre l'origen el sistema polític instaurat en la Constitució de 1787.
 • Entendre el paper que varen tenir el liberalisme en la conformació del sistema polític americà.
 • Conèixer les fases de l'expansionisme territorial nord-americà, així com les bases del seu sistema econòmic.
 • Explicar els factors que van portar a la Guerra Civil dels Estats Units.
 • Traçar el procés que porta a Estats Units a esdevenir una potència des de finals del segle XIX i principis del segle XX  
 • Analitzar el paper dels Estats Units durant el període de Guerra Freda
 • Comprendre el procés històric que converteix Estats Units en la primera potència mundial actual

Competències

Competències bàsiques i generals

 • Aprofundir en el coneixement i aplicació dels conceptes, teories, temes i procediments de la investigació històrica, artística i geogràfica.

Competències transversals

 • Dilucidar les particularitats disciplinàries i interpretar la realitat des d'una mirada interdisciplinària.

Competències específiques

 • Realitzar anàlisis comparades en l'estudi de la història local, nacional i internacional
 • Formular hipòtesis i desenvolupar projectes d'investigació que puguin contribuir al coneixement i debat de problemes actuals o del passat.

Amunt

Unitat 1: La formació dels Estats Units: de la creació de les Colònies fins a la Declaració de la Independència

1. Introducció a la Història dels Estats Units: debats historiogràfica

2. La formació de les colònies i l'administració colonial

3. Els debats ideològics previs a la independència i la formació de la tradició liberals

4. La Revolució liberal i la independència dels Estats Units: la formació d'una Confederació d'Estats

5. La creació del model liberal. La constitució federal, i el sistema de partits. Els primers presidents i la seva empremta liberal

Mòdul 1 de l'assignatura

Unitat 2: Del naixement de la República a la democràcia jacksoniana

1.  El naixement de la nova República i les primeres presidències: George Washington, John Adams i Thomas Jefferson

2. La Guerra anglo-americana del 1812 i els seus efectes

3.  La dècada dels bons sentiments i la conformació de la Doctrina Monroe

4. El govern de Quincy Adams i l'inici de la democràcia jackosiana

5.  La democràcia jacksoniana i el govern de Polk

6.  La Religió i la conformació de la República dels Estats Units

Mòdul 2 de l'assignatura

Unitat 3.  La creació d'una potència: de l'enfrontament civil cap a la formació d'un Imperi

1. Les sues seccions dels Estats Units

2. L'ampliació del territori dels Estats Units cap a l'Oest i cap al Sud

3. Cap a la Guerra Civil: destrucció i construcció

4. De la doctrina Monroe al Corol·lari Roosevelt: la formació d'una política exterior pròpia. 

Mòdul 3 de l'assignatura

Unitat 4. La creació d'una superpotència

1. El progressisme polític dels anys 20: Roosevelt,  Taft i Wilson

2. La Gran Depressió i els seus efectes en la societat

3. El  New Deal i el triomf de la reforma liberal

4. La Intervenció a la II Guerra Mundial i la construcció de l'ordre de  postguerra freda

5. Conformació dels moviments conservadors vs. Liberals

6. La Guerra Freda

7. Els Estats Units en un món multipolar. Cap a un nou lideratge global.

Lectura: Hernández Alonso, Juan José (2002). Los Estados Unidos de América. Historia y Cultura. Madrid: Ediciones Almar.

     - Capítol: "Harry S. Truman: El Fair Deal y la Guerra Fría", pp. 363-378.

     - Capítol: "La Adminsitración de Eisenhower: La América de la Afluencia", pp. 379-395

     - Capítol: "La Nueva Frontera y la Gran Sociedad", pp. 395-412.

     - Capítol: "Crisis política y pesadilla nacional: las presidencias de Nixon, Ford y Carter", pp. 413-438.

     - Capítol: "El nuevo orden mundial: Reagan y Bush", pp. 439-458.

Amunt

El liberalisme i la formació dels Estats Units Audiovisual
Wiki de l'assigntatura Història d'Amèrica del Nord Web
El naixement dels Estats Units: des la creació de les Colònies (XVII) fins la Declaració de la Independència (1776) XML
El naixement dels Estats Units: des la creació de les Colònies (XVII) fins la Declaració de la Independència (1776) DAISY
El naixement dels Estats Units: des la creació de les Colònies (XVII) fins la Declaració de la Independència (1776) EPUB 2.0
El naixement dels Estats Units: des la creació de les Colònies (XVII) fins la Declaració de la Independència (1776) MOBIPOCKET
El naixement dels Estats Units: des la creació de les Colònies (XVII) fins la Declaració de la Independència (1776) KARAOKE
El naixement dels Estats Units: des la creació de les Colònies (XVII) fins la Declaració de la Independència (1776) HTML5
El naixement dels Estats Units: des la creació de les Colònies (XVII) fins la Declaració de la Independència (1776) PDF
Del naixement de la República a la democràcia jacksoniana XML
Del naixement de la República a la democràcia jacksoniana DAISY
Del naixement de la República a la democràcia jacksoniana EPUB 2.0
Del naixement de la República a la democràcia jacksoniana MOBIPOCKET
Del naixement de la República a la democràcia jacksoniana KARAOKE
Del naixement de la República a la democràcia jacksoniana HTML5
Del naixement de la República a la democràcia jacksoniana PDF
Del Camí cap a l’enfrontament civil, a la formació d’un Imperi XML
Del Camí cap a l’enfrontament civil, a la formació d’un Imperi DAISY
Del Camí cap a l’enfrontament civil, a la formació d’un Imperi EPUB 2.0
Del Camí cap a l’enfrontament civil, a la formació d’un Imperi MOBIPOCKET
Del Camí cap a l’enfrontament civil, a la formació d’un Imperi KARAOKE
Del Camí cap a l’enfrontament civil, a la formació d’un Imperi HTML5
Del Camí cap a l’enfrontament civil, a la formació d’un Imperi PDF

Amunt

Aquesta assignatura compta amb diferents suports de material

1. Els mòduls de l'assignatura, que podeu trobar a l'apartat de recursos.

2. Algunes lectures obligatòries, que conformaran els materials d'alguna de les unitats i que estan detallades en l'apartat de continguts.

3. Un vídeo docent sobre el paper del liberalisme en el context de la formació de la història d'Amèrica del Nord.

4. Una wiki de suport dels materials i de les lectures.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt