Món actual Codi:  21.138    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura intenta explicar des de la perspectiva de la Història, l'abast de la integració mundial actual en la seva complexitat i ajudar a l'estudiant a reflexionar sobre els reptes que ha de fer front el món actual. Finalment, s'assajarà una reflexió sobre el paper actual de la disciplina històrica.

Amunt

És aconsellable haver superat Història IV.

Amunt

Objectius del curs

  • Conèixer l'evolució de les relacions internacionals des de la fi de la segona Guerra Mundial i que han configurat l'ordre mundial actual.
  • Conèixer i analitzar les institucions mundial creades a la fi de la 2a Guerra Mundial i la seva evolució fins a l'actualitat.
  • Comprendre els principals processos d'integració regional, i particularment el de la Unió Europea.
  • Plantejar-se i examinar els principals clibatges a que s'enfronta el món actual en l'àmbit demogràfic, mediambiental, econòmic, polític i social.
  • Comprendre l'abast de l'actual procés d'integració mundial.
  • Reflexionar sobre el paper de la Història després de la crisi del paradigma modern.
Competències
  • Capacitat per comprendre els grans processos socials i culturals en la història des d'una perspectiva actual.
  • Capacitat de reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural.
  • Capacitat per analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los de forma autònoma i crítica.
  • Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi.

Amunt

1.- Les relacions internacionals durant la Guerra Freda (1945-1991)

2.- Història internacional. De la fi de la Guerra Freda a la 2ª Guerra del Golf.

3.- Història de la Integració Europea

4.- Som davant una societat global? Problemes d'avui, reptes de futur

5.- La Història a la fi de la Història

Amunt

Fluxos migratoris a Europa al segle XXI Audiovisual
El medi ambient. Problemes globals solucions globals Audiovisual
Entrevista Pedro Baños Bajo Audiovisual

Amunt

És de lectura molt recomenable el llibre de Francisco Veiga, El desequilibrio como orden. Una historia de la Posguerra Fría, 1990-2008, Alianza Editorial, 2009, especialment per ampliar alguns dels continguts dels mòduls del curs. També, el llibre de Tony Judt, Postguerra. Historia de Europa desde 1945, Taurus, 2006, especialment els darrers capítols, corresponents a la quarta part del llibre. També serà d'utilitat el llibre de recent publiacació: Josep Fontana, Por el bien del Imperio: una historiadel mundo desde 1945, Pasado&Presente, 2011.

A banda dels mòduls bàsics del curs s'indicaran, si s'escau, algunes lectures complementàries.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt