Ordenació del territori Codi:  21.144    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L’assignatura parteix d’una concepció àmplia de l’ordenació del territori, que inclou el conjunt d’espais urbans i rurals des d’una perspectiva històrica.

S’han elaborat materials didàctics específics per a la realització d’exercicis en Sistemes d’Informació Geogràfica per utilitzar de forma crítica bases de dades simples.

Es demanarà a l’estudiant que realitzi exercicis simulant encàrrecs professionals sobre diferents casuístiques en l’àmbit de l’ordenació del territori, amb un ampli marge de decisió sobre les temàtiques a tractar en els treballs individuals.

Amunt

Objectius
 • Conèixer les teories, principals disposicions i pràctiques de l'ordenació del territori a Espanya i Catalunya.
 • Dominar els instruments i tècniques relatives a l'ordenació del territori a Europa, Espanya i Catalunya.
 • Comprendre les fases i metodologies principals d'elaboració del planejament territorial.
 • Comprendre i analitzar críticament un document de planificació territorial

Competències
Competències bàsiques i generals
 • Construir un coneixement racional i crític dels processos històrics, artístics i geogràfics que permeti comprendre el present i fer-lo comprensible als altres.
 • Conèixer les últimes polítiques territorials, ambientals i sobre desenvolupament sostenible.
Competències transversals
 • Comprendre materials acadèmics, textos històrics, articles científics, audiovisuals i cartografia, i comunicar-se correctament per escrit i / o oralment en una llengua estrangera.
Competències específiques
 • Analitzar i interpretar problemes paisatgístics, ambientals, demogràfics i urbanístics
 • Analitzar, organitzar i orientar l'estudiant cap a l'activitat professional sobretot en temes de territori i medi ambient.

Amunt

 1. L'ordenació del territori: conceptes, objectius i plans
 2. Reglamentacions i instruments per a l'ordenació del territori: l'escala Europea
 3. Reglamentacions i instruments per a l'ordenació del territori a Espanya: competències i regulacions; evolució de la Llei del Sòl des de 1956
 4. Reglamentacions i instruments per a l'ordenació del territori a Catalunya
 5. Continguts d'un Pla d'Ordenació Territorial i Urbana segons escala
 6. Les fases d'elaboració d'un Pla d'Ordenació Territorial: Anàlisi / diagnòstic, planificació i gestió.
 7. Avaluació de l'impacte ambiental en la planificació territorial
 8. Ordenació de territoris vulnerables
 9. Planejament urbà
 10. Planejament Estratègic

Amunt

Material Suport
Urbanisme i factors d'expansió urbana XML
Urbanisme i factors d'expansió urbana DAISY
Urbanisme i factors d'expansió urbana EPUB 2.0
Urbanisme i factors d'expansió urbana MOBIPOCKET
Urbanisme i factors d'expansió urbana HTML5
Urbanisme i factors d'expansió urbana PDF
Patrimoni i ordenació del territori XML
Patrimoni i ordenació del territori DAISY
Patrimoni i ordenació del territori EPUB 2.0
Patrimoni i ordenació del territori MOBIPOCKET
Patrimoni i ordenació del territori HTML5
Patrimoni i ordenació del territori PDF
Intermodalitat urbana XML
Intermodalitat urbana DAISY
Intermodalitat urbana EPUB 2.0
Intermodalitat urbana MOBIPOCKET
Intermodalitat urbana HTML5
Intermodalitat urbana PDF
Cartografia digital - Instamaps XML
Cartografia digital - Instamaps DAISY
Cartografia digital - Instamaps EPUB 2.0
Cartografia digital - Instamaps MOBIPOCKET
Cartografia digital - Instamaps HTML5
Cartografia digital - Instamaps PDF
La planificación infraestructural del territorio Reaprofitament

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt