Grans imperis euroasiàtics medievals (segles VI-XV) Codi:  21.146    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
“Grans imperis euroasiàtics medievals” pretén oferir a l’estudiant una visió sintètica de la història d’algunes les grans unitats polítiques que sorgiren i prosperaren en els confins orientals de l’Europa medieval i més enllà, a les regions del proper, mitjà i llunyà Orient. Utilitzem el terme “imperi” en un sentit ampli d’unitat política territorial composta, multireligiosa, multicultural i multiètnica, sorgida de la conquesta, annexió o unificació d’unitats polítiques i territorials menors, i governada de manera centralitzada per un poder autocràtic i una elit guerrera. 

L’assignatura inclou un ampli recorregut a través del naixement i expansió de l’Islam a la península aràbiga, proper orient i nord d’Àfrica, la història dels califats omeia de Damasc (661-750) i abbassí de Bagdad (750-1258), el naixement, expansió i fragmentació de l’imperi mongol (1162-1368), i la història dels imperis xinesos Sui (581-618), Tang (618-907), Song (960-1279), de la dominació mongol i la dinastia Iuan (1271-1367) i de l’imperi dels Ming (1368-1644). 

Dedicarem una atenció especial al paper de l’anomenada ruta de la Seda (el conjunt de rutes comercials que des de l’Antiguitat connectaren l’extrem Orient i Occident) durant la Pax Mongolica com a eix de circulació de mercaders, ambaixadors, missioners, mercaderies, invents, coneixements, idees religioses i epidèmies, a través dels llibres i escrits que ens varen deixar alguns dels viatgers que la recorregueren als segles XIII i XIV.

Amunt

Objectius
 • Precisar les etapes d'evolució històrica dels imperis euroasiàtics entre els segles VI i XV.
 • Analitzar les bases econòmiques, l’organització social i les estructures polítiques dels imperis euroasiàtics.
 • Analitzar en clau d’història comparada la relació entre els sobirans i les religions dels imperis i les polítiques imperials en matèria religiosa.
 • Comprendre la importància de les religions en la forja de la cultura i les civilitzacions orientals.
 • Aprofundir en el paper exercit per les rutes comercials en els intercanvis culturals i materials entre Orient i Occident.
 • Saber comprendre i interpretar el contingut de les fonts històriques narratives medievals a través de les seves edicions crítiques i traduccions.
 • Assimilar correctament el contingut de materials d'estudi, identificant en textos de lectura les tesis principals i el posicionament dels autors.

Competències
Competències bàsiques i generals
 • Aprofundir en el coneixement i aplicació dels conceptes, teories, temes i procediments de la investigació històrica, artística i geogràfica.
Competències transversals 
 • Dilucidar les particularitats disciplinàries i interpretar la realitat des d'una mirada interdisciplinària.
Competències específiques
 • Realitzar anàlisis comparades en l'estudi de la història local, nacional i internacional.
 • Formular hipòtesis i desenvolupar projectes d'investigació que puguin contribuir a el coneixement i debat de problemes actuals o del passat.

Amunt

 • Naixement i expansió de l’Islam. Els califats omeia de Damasc (661-750) i abbassí de Bagdad (750-1258)
 • L’imperi mongol (1162-1368)
 • La Xina sota les dinasties Sui (581-618), Tang (618-907) i Song (960-1279), la dinastia mongol Iuan (1271-1367) i els Ming (1368-1644). 
 • La Pax Mongolica, la ruta de la Seda, els intercanvis entre Occident i el Llunyà Orient i la literatura de viatge dels segles XIII-XIV.

Amunt

Material Suport

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt