Història de la Unió Europea Codi:  21.147    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
20211;DESCRIPCION;21.147;1;A

Amunt

Aquesta assignatura és una de les Optatives del Grau d'Història, Geografia i Història de l'Art UOC-UdL i, a més, també s'oferta dins de les Optatives del Grau d'Humanitats de la UOC.

Amunt

Objectius
 • Conèixer les principals dinàmiques que han configurat el procés d'integració europea.
 • Conèixer les diverses fases d'ampliació del projecte europeu.
 • Comprendre els límits i les possibilitats actuals del projecte d'integració europea.
 • Analitzar l'entramat institucional de la UE i comprendre el seu mode de funcionament.
 • Comparar el procés d'integració europeu amb altres processos d'integració regional.
Competències
Competències bàsiques i generals
 • Construir un coneixement racional i crític dels processos històrics, artístics i geogràfics que permeti comprendre el present i fer-lo comprensible als altres
Competències específiques
 • Comprendre, identificar i analitzar les variables històriques que generen l'inici o la fi dels grans processos històrics.
 • Aprofundir en la diversitat i complexitat dels territoris en què es desenvolupa l'activitat humana, i de diferenciar i caracteritzar els diferents espais regionals

Amunt

 • Els inicis de la integració europea (1950-1958) -  Economia i indústria
 • Els anys De Gaulle (1958-1969) - Integració europea i sobiranies estatals
 • El desenvolupament de les Comunitats Europees (1970-1992) - Institucions i democràcia 
 • L'era de Maastricht (1992-2008) - La Unió Europea i la mobilitat
 • Crisi econòmica, crisi de model (2008-2018) - Cohesió interna i presència global 

Amunt

Entrevista Fernando Guirao Audiovisual

Amunt

Recursos

 • Entrevista a Jacques Delors. EuroNews
 • Declaració de Robert Schuman, 9 de maig de 1950
 • Josep Fontana, "2. Las políticas de austeridad y la crisis europea", dins El futuro es un país extraño, Barcelona, Pasado y Presente, ISBN 9788493986353, pp. 59-73. Disponible a partir del 16/07/19
 • Francisco Veiga, Enrique U. Da Cal i Ángel Duarte, "La paz simulada. Una historia de la guerra fría", dins Rebeliones en la prosperidad. Actitudes europeas ante la guerra fría en los años sesenta, Madrid, Alianza, ISBN 9788420648279, p. 229-240. Disponible a partir del 16/07/19
 • Fernando Guirao, "La crisis en la Unión Europea y el supuesto liderazgo alemán", dins Ayer. Revista de Historia, vol. 93, 2014, ISSN 11342277, p 253-266. Disponible a partir del 16/07/19
 • Història del Mercat Únic Europeu Disponible a partir del 16/07/19
 • Building European Unity, Casa de la Història
 • La Europa de Jacques Delors. Parlament Europeu
 • Una evolució històrica. Parlament Europeu
 • Francisco Veiga, "Capítulo 27. Crisis de credibilidad. Implosión final del Nuevo Orden internacional, 2006-2008", dins Francisco Veiga, El desequilibrio como orden. Una historia de la posguerra fría, 1990-2008, Madrid, Alianza, ISBN 9788420682648, p. 453-472. Disponible a partir del 16/07/19
 • Francisco Veiga, "Final de época. La crisis de Ucrania como síntoma, 2013-2014", dins Francisco Veiga, El desequilibrio como orden. Una historia de la postguerra, Madrid, Alianza, ISBN 9788420699288, p. 523-542. Disponible a partir del 16/07/19
 • Jean Monnet, "La conferencia del Plan Schuman", dins Jean Monnet, Memorias, Madrid, Encuentro Ediciones, ISBN 9788499200675, p. 358-376. Disponible a partir del 16/07/19
 • Yves Mény, "The European Parliament Reaffirms its Legitimacy", dins Yves Mény, Building Parliament: 50 years of European Parliament History. 1958-2008, Luxemburg, Office for Official Publications of the European Communities, 2009, ISBN 9789282323687, p. 33-40. Disponible a partir del 16/07/19
 • The European Debt Crisis Visualized. Bloomberg Disponible a partir del 16/07/19
 • Las instituciones de la Unión Europea. Comisión Europea en España
 • "De charlas distendidas a decisiones fundamentales". Consell Europeu
 • Josep Fontana, "El nuevo mapa europeo (i altres)", dins Josep Fontana, Por el bien del Imperio. Una historia del mundo desde 1945, Barcelona, Pasado y Presente, ISBN 9788494100871, p. 51-84. Disponible a partir del 16/07/19

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt