Intro. a la Lingüística Aplic. i a la Trad. B-A (ang-cat) Codi:  21.506    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura "Introducció a la Lingüística Aplicada i a la Traducció B-A (anglès-català)" forma part del bloc de matèries de formació obligatòria del grau i té assignats 6 crèdits ECTS. És el primer contacte de l'estudiant amb la traducció des d'una doble perspectiva teòrica i pràctica.

La part de teoria incideix en els conceptes de la traductologia i de la lingüística necessaris per poder endinsar-se en la pràctica traductora i introduir-se en l'estudi de la traducció i la interpretació. D'altra banda, ofereix les eines per justificar la presa de decisions traductològiques en les activitats. Aquesta fonamentació teòrica es complementa amb una iniciació a la pràctica a través de la traducció de textos divulgatius i en registre estàndard, com a exemples de tres àmbits temàtics: textos periodístics, tècnics i literaris. Les activitats d'aquesta part pràctica suposen una introducció a algunes de les especialitats de traducció que es treballaran en els diferents cursos del grau. 

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria de 6 crèdits del grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades. Se centra en la traducció general, i introdueix l'estudiant a la traducció des d'una doble perspectiva teòrica i pràctica. D'una banda, s'endinsa en els principals conceptes teòrics i corrents de la traductologia; de l'altra, s'inicia la pràctica traductològica en àrees temàtiques de traducció especialitzada que es tractaran en assignatures posteriors.

Amunt

Preparació per a la traducció especialitzada periodística, científica i tècnica, de textos humanístics i de traducció literària. També introdueix l'estudiant en la investigació en la disciplina de la traductologia.


Amunt

Atès el caràcter introductori de l'assignatura, no es requereixen coneixements previs.

 

Amunt

Per superar amb èxit l'assignatura convé, a més de tenir un bon domini de les llengües de partida i meta, tenir les habilitats pròpies de la redacció de textos formals. 

Amunt

Objectius

 1. Dominar la Llengua A a un nivell avançat superior que permeti a l'estudiant fer traduccions semiespecialitzades d'una manera correcta.
 2. Dominar la Llengua B a un nivell productiu i receptiu que permeti a l'estudiant fer traduccions semiespecialitzades d'una manera correcta.
 3. Traduir textos generals, divulgatius o publicitaris segons els estàndards de la professió i saber fer-ho utilitzant eines informàtiques especialitzades.
 4. Dominar la terminologia i la fraseologia pròpies de l'àmbit al qual es tradueix.
 5. Conèixer les principals diferències tipològiques existents entre dues llengües, analitzar els problemes de traducció que impliquen i saber resoldre'ls de manera satisfactòria i adequada al propòsit comunicatiu.
 6. Mostrar capacitat de reflexió sobre les decisions de traducció que s'hagin pres.

Competències

 1. Que els i les estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que calen per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes en la seva àrea d'estudi.
 2. Que les i els estudiants tinguin la capacitat de reunir i d'interpretar dades rellevants (normalment en la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 3. Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar-se en la professió.
 4. Tenir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.
 5. Identificar les funcions socials i comunicatives de les llengües, així com també els processos de comunicació intercultural, tant en entorns monolingües com plurilingües.
 6. Analitzar i aplicar reflexivament els coneixements de teoria lingüística i de teoria de la traducció.
 7. Tenir la capacitat d'analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.
 8. Actuar amb esperit i reflexió crítica vers el coneixement, en totes les seves dimensions mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís pel rigor i la qualitat de l'exigència professional.

Amunt

 1. Traducció i traductologia
 2. Conceptes fonamentals per a l'estudi de la traducció
 3. Traducció de textos periodístics
 4. Lingüística aplicada a la traducció
 5. Introducció a la traducció de textos tècnics i a la terminologia especialitzada
 6. Traducció, cultura i ideologia
 7. Traducció de textos literaris

Amunt

Introducció a la Lingüística Aplicada i a la Traducció B-A (Anglès-Català) PDF

Amunt

Cada PAC conté un mòdul teòric, en el que s'exposa la informació relacionada amb el tema estudiat. Tots els mòduls disposen d'un apartat amb bibliografia recomanable per poder ampliar els coneixements que s'ofereixen.


Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt