Traducció Jurídica i Econòmica B-A II (anglès-català) Codi:  21.574    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Traducció Jurídica i Econòmica II (anglès-català), de 6 crèdits, vol oferir els materials, les estratègies i les eines necessàries per portar a terme la traducció de textos jurídics i econòmics de certa dificultat. 

Aquesta assignatura proposa un pla de treball actiu basat en la realització d'activitats i encàrrecs de traducció que reprodueixin les demandes reals del mercat. Concretament, en aquesta matèria es tracten temes especialment relacionats amb el món empresarial i el comerç internacional. No tan sols es posa èmfasi en aconseguir una bona transferència del significat d'origen, sinó també en plasmar l'estil i el registre propis del llenguatge jurídic, econòmic i administratiu, aplicat a l'empresa, de la llengua d'arribada. 

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa de 6 crèdits del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades, que forma part del conjunt de matèries de Traducció jurídica i econòmica que inclou el grau.

Amunt

Amunt

Per matricular-se d'aquesta assignatura, es recomana haver superat les següents assignatures:

 • Llengua A IV (català)
 • Llengua B III (anglès)
 • Introducció a la Lingüística Aplicada i a la Traducció B-A (anglès-català)
 • Traducció de Textos Divulgatius B-A (anglès-català)

Amunt

En aquesta assignatura es treballen les següents competències:

Competències bàsiques:

B3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

B4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències generals:

G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de diferents fonts per portar a terme la professió.

G2: Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió.

G3: Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.

Competències transversals:

T1: Actuar amb esperit i reflexió crítica davant el coneixement, en totes les seves dimensions, així com mostrar inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.

T2: Projectar els valors de l'emprenedoria i la innovació en l'exercici de la trajectòria personal acadèmica i professional, per mitjà del contacte amb diferents realitats de la pràctica i la motivació cap al desenvolupament professional.

T6: Utilitzar diferents formes de comunicació tant orals com escrites o audiovisuals, tant en la llengua pròpia com en l'estrangera, amb correcció en l'ús, la forma i el contingut.

T7: Ser l'actor principal del propi procés formatiu orientat cap a la millora personal i professional, així com adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses.

Competències específiques:

E1: Dominar la llengua A en un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en aquesta llengua.

E2: Dominar la llengua B a nivell productiu i receptiu i tenir capacitat de comunicar-se eficaçment en contextos professionals, oralment i per escrit, en aquesta llengua.

E5: Identificar les bases de la història, la cultura i la literatura universals per conèixer els referents culturals i aplicar-los al camp de la traducció i la interpretació.

E8: Identificar els contextos de la inserció professional i aplicar els coneixements de llengües, traducció, lingüística i processament del llenguatge en activitats professionals específiques.

E9: Traduir textos especialitzats.

E12: Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.

E13: Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, la traducció, la i interpretació i la documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.

E14: Tenir habilitats per a documentar-se, cercar, seleccionar i gestionar la informació.

I aquestes competències es concreten en els següents objectius:

 • Identificar les característiques bàsiques de l'anglès jurídic.
 • Familiaritzar-se amb el registre jurídic anglès a través de la lectura de documents legals angloamericans de diversos tipus.
 • Familiaritzar-se amb la terminologia i la macroestructura dels documents jurídics estudiats.
 • Practicar la localització de textos paral·lels i la tipologia contrastiva.
 • Conèixer els recursos de documentació existents per al traductor/a jurídic.
 • Conèixer les etapes que ha de seguir tot procés de traducció jurídica.
 • Adquirir pràctica en la traducció de documents jurídics i econòmics.
 • Aplicar el model de fitxa tècnica i fitxa de control de traducció al document a traduir.

Amunt

 1. Introducció a l'assignatura Traducció Jurídica i Econòmica II (anglès-català)
 2. Els advocats i els poders notarials (Dret Civil)
 3. El contracte de treball (Dret del Treball)
 4. Contractació mercantil I: el contracte de compravenda internacional (Dret Mercantil)
 5. Contractació mercantil II: el contracte de societat (Dret Mercantil)

Amunt

Traducció Jurídica i Econòmica II B-A (Anglès-Català) PDF

Amunt

Com l'assignatura TJE B-A I (anglès-català), l'assignatura TJE B-A II (anglès-català) compta amb la lectura imprescindible d'alguns capítols d'especialistes, sobretot del manual El inglés jurídico. Textos y documentos, d'Enrique Alcaraz, per consultar documents paral·lels, realitzar exercicis de comprensió lectora, verificar terminologia i fraseologia, etc. 

La introducció a l'assignatura conté el mòdul "Introducció a la traducció jurídica II. La pràctica professional de la traducció jurídica i jurada", en el qual hi ha diversos apartats teòrics relacionats amb l'assignatura i una bibliografia recomanable per si es volen ampliar els coneixements.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt