Eines i Pràctiques de la Interpretació B-A (anglès-català) Codi:  21.582    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L'objectiu de l'assignatura és aprofundir en l'aprenentatge de la interpretació simultània i consecutiva iniciat a tercer curs, per tal que l’estudiant pugui interpretar discursos de temàtica general, de la llengua B a la llengua A. 
En aquesta assignatura, de caire eminentment pràctic, es treballarà per millorar la tècnica de presa de notes, la capacitat de parlar en públic, el domini de la terminologia de discursos en les  llengües A i B, així com les estratègies per preparar un encàrrec  d’interpretació.

Amunt

Assignatura optativa per a aquells estudiants que desitgin aprofundir en la pràctica de la interpretació de conferències (simultània i consecutiva).

Amunt

Les possibles sortides professionals per a estudiants d'interpretació inclouen l'exercici de la professió d'intèrpret de simultània, consecutiva i enllaç, com a professional autònom, en agències, o en organismes internacionals.

Amunt

Es recomana haver cursat les assignatures següents:

 

 • Interpretació i Comunicació Interlingüística B-A I
 • Interpretació i Comunicació Interlingüística B-A II

 

Amunt

Es recomana haver cursat les assignatures següents:

 

 • Interpretació i Comunicació Interlingüística B-A I
 • Interpretació i Comunicació Interlingüística B-A II

Amunt

Objectius:

 

 • Desenvolupar la tècnica de presa de notes.
 • Dominar la fraseologia i la terminologia de discursos en les llengües de treball.
 • Reflexionar sobre la pràctica professional de l'intèrpret: aspectes ètics, comercials i tècnics.
 • Saber-se expressar en públic de forma adequada.
 • Ser capaç de realitzar una interpretació consecutiva de la llengua B a la llengua A, de temàtica general.
 • Ser capaç de realitzar una interpretació simultània de la llengua B a la llengua A, de temàtica general.
 • Augmentar la capacitat de concentració i resistència.

 

Competències:

B1: Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

B3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

B5: Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per dur a terme estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de diferents fonts per desenvolupar la professió.

G2: Desenvolupar i mantenir actualitzades les propis competències, destreses i coneixements d'acord amb els estàndards de la professió.

G3: Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i el respecte pels codis deontològics de la professió.

E1: Dominar la llengua A a un nivell avançat superior i tenir la capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en aquesta llengua.

E2: Dominar la llengua B a nivell productiu i receptiu i tenir la capacitat de comunicar-se eficaçment en contextos professionals, oralment i per escrit, en aquesta llengua.

E10: Dominar les tècniques i tenir les destreses i capacitats necessàries per fer interpretacions.

E14: Tenir destreses per documentar-se, buscar, seleccionar i gestionar la informació.

T1: Actuar amb esperit i reflexió crítica davant el coneixement, en totes les seves dimensions, mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís amb el rigor i la qualitat en l'exigència professional.

T2: Projectar els valors de l'emprenedoria i la innovació en l'exercici de la trajectòria personal acadèmica i professional, a través del contacte amb diferents realitats de la pràctica i la motivació cap al desenvolupament professional.

T4: Mostrar habilitats per a l'exercici professional en entorns multidisciplinaris i complexos, en coordinació amb equips de treball en xarxa tant en entorns presencials com a virtuals, mitjançant l'ús informàtic i informacional de les TIC.

T6: Utilitzar diferents formes de comunicació tant orals, com escrites o audiovisuals, tant en la llengua pròpia com l'estrangera, amb correcció en l'ús, forma i contingut.

Amunt

 • Parlar en públic i comunicació no verbal.
 • Pràctica d’interpretació consecutiva.
 • Pràctica d’interpretació simultània.
 • Terminologia de discursos. 
 • Reflexió sobre les competències de l’intèrpret i sobre els aspectes pràctics i ètics de la professió. 

Amunt

Eines i Pràctiques de la Interpretació PDF

Amunt

 • Mòduls teòrics creats pel professorat.
 • Material audiovisual.
 • Enllaços a articles especialitzats.
 • Enllaços a webs de recursos per a l'intèrpret.
 • Tots els mòduls disposen a més d'un apartat amb bibliografia recomanada.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). Per a fer la PS cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació és: AC + PS.

 

Amunt