Research Design in Social Sciences Codi:  63.500    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Aquest curs està pensat per a estudiants que comencen a construir els seus projectes de tesi en recerca en ciències socials. L'objectiu de l'assignatura és donar als estudiants les eines bàsiques per conceptualitzar les seves teses en termes de qüestions de recerca, marcs analítics, mètodes empírics i disseny global. Aquest curs té com a objectiu principalment ser pràctic: al final d'ella vostè ha d'estar més ben entrenat per dissenyar la seva pròpia investigació - i, en particular, la proposta del seu màster o tesi doctoral.

En aquest curs llegireu i discutireu diferents textos relacionats amb el disseny de la recerca. També treballareu en la vostra pròpia proposta de recerca, des d'un esborrany primerenc i curt al principi fins a un de més desenvolupat i ampliat al final del curs. Se us animarà a aplicar els consells i recomanacions que proporcionen els materials del curs al vostre propi projecte, per tal de millorar els aspectes bàsics del disseny de la recerca.

Les propostes es debatran col·lectivament al llarg del curs a l'aula virtual, en una mena de procés de revisió d'experts (no cecs). La participació en aquestes discussions és, doncs, un element clau del curs.

Amunt

Aquest curs està dissenyat per ajudar a tota classe d'investigadors de Ciències Socials en les primeres etapes de la seva carrera. Ha d'oferir als estudiants la possibilitat de dissenyar un projecte de recerca a curt termini, ja sigui per a la seva tesi de màster o la seva tesi doctoral. No obstant això, té com a objectiu un termini molt més llarg. El seu objectiu principal és ajudar els investigadors a desenvolupar un conjunt d'eines que formin la base de la seva metodologia de recerca. Fins i tot si aquests investigadors es converteixen en professionals que no participen en el món acadèmic, aquest curs ha de ser la base del seu enfocament metodològic a qualsevol investigació que la seva pràctica futura els exigirà, seguint les formes del comerç, sota els estàndards científics, i amb la possibilitat oberta de publicar els seus resultats.

Amunt

Aquest curs assumeix que els estudiants tenen algunes nocions bàsiques sobre els mètodes qualitatius, per la qual cosa l'èmfasi (més enllà de rebatre cada tècnica que discuteixi quins aspectes es creu que són necessaris en el diàleg amb els estudiants) s'establirà en el desenvolupament d'un enfocament metodològic general per a la investigació qualitativa en les ciències socials; només entenent el que fem, què podem fer, i busquem fer-ho en les nostres investigacions, podem utilitzar tècniques de recopilació i anàlisi de dades sense perdre una certa perspectiva creativa que ens faci mestres de la nostra pròpia recerca.

Amunt

Al final del curs, s'espera que s'aprenguin les següents habilitats:

Habilitats avançades de bloc metodològic
 • Masterització de processos i etapes de la recerca empírica.
 • Disseny reeixit d'un estudi de recerca empírica, especialment pel que fa a la seva capacitat descriptiva i/o explicativa, selecció de casos i variables, combinació de tècniques i mètodes, i consideració de limitacions tècniques i recursos a disposició de l'investigador.
 • Domini dels processos lògics de recerca empírica: deducció i inducció, coherència, observabilitat, causalitat, anàlisi de dades, conclusions útils i transmissibles.
 • Conscienciació de decisions, reptes i problemes de recerca empírica.
 • Conèixer la importància del desenvolupament teòric i el coneixement d'altres estudis de recerca i literatura a l'hora de dur a terme investigacions empíriques.

Disseny de Recerca en Ciències Socials competències específiques del curs
 • Comprendre els principis bàsics de la recerca social empírica.
 • Conèixer les particularitats més importants de la recerca sobre la interacció del canvi social i la innovació tecnològica.
 • Construir i formular una pregunta de recerca adequada.
 • Selecció de la literatura rellevant i construcció d'un model analític.
 • Selecció de la metodologia més adequada.
 • Conceptualització, operacionalització i avaluació de variables.
 • Disseny d'estudi empíric: determinació d'unitats d'anàlisi i dimensió temporal.
 • Realització d'un projecte de tesi (proposta de recerca).

Amunt

1. Recerca empírica en ciències socials: una introducció.
 • Quin tipus de recerca estem fent? Què són els enfocaments metodològics?
 • Models analítics? Marcs teòrics?
 • Presentació d’una proposta prèvia.
2. Revisió de la literatura i formulació d'una pregunta de recerca.

 • Les preguntes sobre investigació es justificaran amb la literatura pertinent del vostre camp d’estudi.
 • Revisió per igual de propostes.

3. Mètodes i unitats d'anàlisi.

 • Reviseu (i torneu a escriure) la vostra proposta prèvia comprovant com argumentàveu el cas dels mètodes que utilitzarà i les seves unitats d'anàlisi

4. L’estructura d’una proposta de recerca.

 • Estudieu un exemple de proposta de recerca segons els elements discutit fins ara. Reviseu la vostra proposta segons els elements explorats en aquest exemple.
5. Presentació d’una proposta de recerca. Esborrany final.
 • Reescriviu i envieu la vostra proposta de recerca.
 • Presentació oral de la vostra proposta (10 minuts com a màxim).
 • Presentació del seu diari de recerca.

Amunt

The Craft of Research Llibre-manual

Amunt

A més del manual, es proporcionaran altres textos per a cada unitat, que ens servirà com a punt de partida per a la nostra discussió.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt