Advanced Qualitative Methods in Knowledge Society Research Codi:  63.501    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Aquest curs té com a objectiu ajudar els estudiants a reflexionar sobre el seu marc metodològic i millorar les seves habilitats metodològiques per a la recerca qualitativa, especialment pel que fa al desenvolupament dels seus propis projectes de recerca.

El curs s'estructura en unitats d'estudi, d'acord amb els diferents aspectes dels mètodes de recerca qualitativa que es tractaran durant aquest semestre. En primer lloc, ens centrarem en un enfocament metodològic integral per fer recerca en ciències socials i humanes (unitat 1); en particular, anem a discutir l'enfocament de la Teoria Fonamentada i la seva aproximació a, i l'estudi de, fer recerca i treball teòric. Posteriorment, dirigirem la nostra atenció a les tècniques qualitatives clau de la recopilació de dades (unitat 2), i als procediments d'anàlisi de dades qualitatives (unitat 3). Finalment ens centrarem en qüestions relatives a la validesa, qualitat i fiabilitat de les nostres dades i anàlisis (unitat 4).

Els estudiants llegiran i discutiran diferents textos relacionats amb mètodes qualitatius. També treballaran sobre la proposta de la seva pròpia tesi. D'aquesta manera recolliran i analitzaran les dades que necessitaran per a la seva pròpia recerca. S'animarà als estudiants a aplicar els consells i recomanacions que els materials del curs proporcionen als seus propis projectes, per tal de millorar els aspectes bàsics de la seva secció de mètodes. Els enfocaments metodològics, recollits i analitzats seran discutits col·lectivament al llarg del curs a l'aula virtual. La participació en aquestes discussions és un element clau del curs.

En aquest curs es tindran en compte els temes següents:

  1. On són les dades i què se suposa que hem de fer amb ells? Introducció a la Teoria Fonamentada
  2. Recopilació de dades
  3. Donar sentit a les dades - anàlisi de dades
  4. Confiar en les nostres dades
  5. Estructuració de la proposta de recerca

Amunt

Aquest curs assumeix que els estudiants tenen algunes nocions bàsiques sobre els mètodes qualitatius, per la qual cosa l'èmfasi (més enllà de rebatre cada tècnica que discuteixi quins aspectes es creu que són necessaris en el diàleg amb els estudiants) s'establirà en el desenvolupament d'un enfocament metodològic general per a la investigació qualitativa en les ciències socials; només entenent el que fem, què podem fer, i busquem fer-ho en les nostres investigacions, podem utilitzar tècniques de recopilació i anàlisi de dades sense perdre una certa perspectiva creativa que ens faci mestres de la nostra pròpia recerca.

Amunt

Al final del curs, espero que hagi aconseguit les següents habilitats:

Aquest curs contribuirà al desenvolupament de les habilitats següents de l'estudiant:

  • (Avançat) Coneixement de les tècniques qualitatives més rellevants (de recopilació de dades i anàlisi de dades), dels seus avantatges i desavantatges, de la seva aplicabilitat (i complementarietat) segons el tipus de dades i objectes d'estudi.
  • Capacitat per aplicar mètodes de recerca des de la recerca qualitativa tradicional de les ciències socials fins a l'estudi de les TIC i discutir oportunitats i amenaces.
  • Capacitat per utilitzar nous mètodes basats en les TIC per estudiar diferents fenòmens i per a la recerca empírica global.
  • Capacitat per reflexionar sobre la viabilitat i fiabilitat, les fortaleses i debilitats dels diferents mètodes i tècniques qualitatives, i els seus resultats ètics.

Amunt

HORARI I ASSIGNACIONS DE LA CLASSE TENTATIVA
 
Horari general: el curs comença al setembre, el 20 de gener és l’últim dia per presentar les propostes finals d’investigació.
 
1. On són les dades i què se suposa que en fem? Una introducció a la teoria fonamentada

Setmana 1, 2, 3 i 4
 
Aquesta pregunta aparentment ingènua és, de fet, una qüestió força complicada, segurament no ingènua.
 
Aquells de vosaltres que ja tingueu experiència en la investigació us haureu adonat que, quan fem la investigació, tendim a conèixer des del començament de la nostra investigació el tipus de dades que recopilarem i com (el que significa que no hem pensat en aquest tema en profunditat, avaluant diferents possibilitats), o estem totalment perduts amb una pregunta d’investigació molt interessant (i potser un antecedent teòric fascinant), però no podem trobar la manera de traduir allò que volem saber en un pla de recerca, el conjunt concret de mètodes i tècniques que hauríem d’utilitzar per recollir i analitzar les dades necessàries.

En aquestes setmanes introductòries m’agradaria presentar-vos un enfocament metodològic que m’ha estat particularment útil durant els darrers anys: la teoria fonamentada.
 
Tot i estar actualment molt de moda i discutit en les conferències sociològiques més destacades com a enfocament final de la investigació, m’atreviria a afirmar que la teoria fonamentada té la principal qualitat d’aportar cert sentit comú a la praxi de la investigació quotidiana, legitimant pràctiques que la majoria dels investigadors acabem fent el mateix i donant així pautes i suggeriments raonables sobre les formes més útils i productives de fer el que fem normalment.

Els principals objectius d'aquesta primera unitat introductòria són, per tant, els següents:
 
1. Presentar l'enfocament de la teoria fonamentada per investigar en ciències socials
2. Pensar en les dades que cada projecte necessita i en què és susceptible de convertir-se en dades bones i útils.
3. Redacció d’una proposta preliminar d’investigació en què es reflecteixin aquestes preguntes i les seves respostes inicials.
4. Discutir enfocaments metodològics alternatius per fer investigacions qualitatives.

Materials subministrats:
- Unitat 1 del material del curs (vegeu el material del curs, http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00154769/web/main/m1/portada.html)
 
 
Tasques:

- Ronda d’introducció: titulacions de formació, ocupació, tema de recerca previst (només un parell de línies). Abans del 6 de març (podeu utilitzar el mateix correu electrònic per a altres cursos en anglès, sense cap problema).
- Llegiu tot el material proporcionat i publiqueu comentaris o preguntes
- Participa en els debats següents:

1. Introducció i presentació de la vostra pregunta de recerca al fòrum
2. Discussió de la teoria fonamentada com a possible enfocament per fer investigacions, relacionant aquesta discussió amb les vostres preguntes sobre investigació.

- Començar un diari de recerca

Tasques:

- Escriviu una breu proposta prèvia per al vostre treball de fi de màster (màxim 1.000 paraules). Assegureu-vos de presentar la vostra pregunta de recerca, els vostres objectius de recerca i els mètodes que voleu utilitzar. Envieu-ho al fòrum i envieu-lo a la nostra bústia d'avaluació contínua. Data límit: 18 d’octubre. Podeu utilitzar la mateixa proposta per al Disseny de Recerca i els Mètodes Qualitatius Avançats si esteu matriculat a tots dos cursos (avaluació formativa). Data límit 18 d’octubre.
- Presentar un breu assaig sobre l’enfocament metodològic de la teoria fonamentada. Data límit 25 d’octubre.

Tasques opcionals suggerides:
- Cerqueu caracteritzacions (bones i curtes) de diferents enfocaments metodològics per a la investigació en ciències socials i publiqueu-les al nostre fòrum.
- Cerqueu definicions (bones i curtes) de "metodologia", "mètode" i "tècnica" de la investigació en ciències socials i publiqueu-les al nostre fòrum. Aquesta seria una tasca molt necessària, important i útil.

2. Recollida de dades
(Setmana 5, 6, 7, 8 i 9)
 
Materials subministrats:
- Material del curs (unitat 2)
- Textos complementaris en funció de les vostres propostes de recerca. Es publicaran al nostre tauler d’anuncis o es penjaran a la nostra àrea de fitxers al començament d’aquesta unitat d’aprenentatge.

Tasques:
- Llegiu el material del curs i publiqueu comentaris i preguntes
- Expliqueu a l'espai del debat quin tipus de dades voleu reunir per respondre a la vostra pregunta de recerca (feu que la vostra pregunta de recerca sigui explícita al mateix temps, si us plau). Doneu comentaris a les publicacions dels vostres companys.
- Escriviu un diari de recerca amb èmfasi en la vostra pràctica reflexiva durant el procés de recollida de dades.

Tasques:
-Seleccioneu un tipus de dades que necessitareu en la vostra investigació per respondre a la vostra pregunta de recerca. Recopilar o obtenir les dades. Data límit 3 de desembre (avaluació formativa)
-Escriviu un petit assaig sobre el procés de recollida i expliqueu la relació entre la vostra pràctica reflexiva i les dades que heu recollit. Data límit 3 de desembre.
-Envieu el vostre diari de recerca, data límit 3 de desembre (avaluació formativa)

3. Donar sentit a les dades: anàlisi de dades
(Setmana 10, 11, 12 i 13)
 
Materials subministrats:
- Material del curs (unitat 3)
- Textos complementaris en funció del treball realitzat en matèria de recopilació de dades. Aquests textos es publicaran al nostre tauler d’anuncis o es penjaran a la nostra àrea de fitxers al començament d’aquesta unitat d’aprenentatge.
 
Tasques:
- Llegiu material i publiqueu comentaris i preguntes
- Analitzeu les vostres dades recollides. Envieu la data límit d’anàlisi (avaluació formativa) 12 de juny.
Tasques:
 
- Escriviu un petit assaig explicant com heu analitzat les dades i per què heu decidit fer-ho d’aquesta manera. Envieu-nos a la nostra bústia d'avaluació contínua. Data límit: 12 de gener.

3. Donar sentit a les dades: anàlisi de dades
(Setmana 10, 11, 12 i 13)
 
Subministrats de materials:
- Material del curs (unitat 3)
- Textos complementaris en funció del treball realitzat en matèria de recopilació de dades. Aquests textos es publicaran al nostre tauler d’anuncis o es penjaran a la nostra àrea de fitxers al començament d’aquesta unitat d’aprenentatge.
 
Tasques:
- Llegiu material i publiqueu comentaris i preguntes
- Analitzeu les vostres dades recollides. Envieu la data límit d’anàlisi (avaluació formativa) 12 de juny.
Tasques:
 
- Escriviu un petit assaig explicant com heu analitzat les dades i per què heu decidit fer-ho d’aquesta manera. Envieu-nos a la nostra bústia d'avaluació contínua. Data límit: 12 de gener.

Tasques:
- Escriviu una proposta de recerca que reflexioni sobre els continguts que heu après durant aquest curs. Data límit 24 de gener.
   La meva estructura recomanada (no obligatòria!) És aquesta:
 
   1. Introducció breu (inclosa la justificació d’interès)
   2. Estat de la tècnica: revisió de la literatura
   3. Pregunta i objectius de recerca (i hipòtesi de treball si en teniu).
   4. Marc analític
   5. Mètodes
   6. Referències
 
   (El text no pot superar les 3000 paraules!)

Aquesta proposta d'investigació pot ser la mateixa que heu d'enviar al curs de disseny d'investigació. Em concentraré (per qüestions d’avaluació i retroalimentació) a la secció de Mètodes i a la coherència entre aquests mètodes i la vostra pregunta de recerca.
 
Hi ha dos tipus d’avaluació en aquest curs. Hi ha una avaluació sumativa (de fet, tret que s’indiqui el contrari) que serà avaluada pel personal de la UOC dedicat a aquest mòdul. El segon tipus d’avaluació és formatiu. El treball creat pels estudiants en el mòdul serà avaluat per altres estudiants en el mòdul. Es tracta d’un tipus d’avaluació diferent que permet als estudiants col·laborar entre ells, serà una avaluació a cegues. L’avaluació formativa no contribueix a la nota final per se, però forma part de la participació a la classe i de la implicació general.

Amunt

Advanced Qualitative Methods in Knowledge Society Research Web
Advanced Qualitative Methods in Knowledge Society Research DAISY
Advanced Qualitative Methods in Knowledge Society Research EPUB 2.0
Advanced Qualitative Methods in Knowledge Society Research MOBIPOCKET
Advanced Qualitative Methods in Knowledge Society Research KARAOKE
Advanced Qualitative Methods in Knowledge Society Research XML
Advanced Qualitative Methods in Knowledge Society Research HTML5
Advanced Qualitative Methods in Knowledge Society Research PDF
Advanced Qualitative Methods in Knowledge Society Research OAI-MPH

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt