Habilitats directives, lideratge i formació de portaveus Codi:  M0.759    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Les habilitats directives fan referència a les capacitats, habilitats i coneixements que una persona posseeix per a realitzar les activitats de lideratge i coordinació en el paper de gerent o líder d'un grup de treball o organització. Poden ser habilitats estratègiques, tàctiques, operatives, tècniques, interpersonals, conceptuals, diagnòstiques, de comunicació, presa de decisions i habilitats d'administració del temps. Per altra banda, la formació de portaveus dota de les eines necessàries per a traslladar missatges amb eficàcia adaptant les necessitats i funcionament dels mitjans televisius, radiofònics i escrits.

Qualsevol organització, sigui del tipus que sigui, està constituïda per persones que li atorguen una dimensió real quan posen les capacitats que posseixen al servei del seus objectius. Aquestes capacitats es coneixen de manera genèrica com a habilitats, o també competències, i es manifesten en la manera de dur a terme les activitats i tasques que conformen els diferents llocs de treball. Les habilitats de les persones i l'aprofitament i desenvolupament relatiu a les organitzacions és el que marca la diferència entre unes i altres. Són importants en qualsevol lloc de treball, però ho són especialment quan s'ocupen llocs de responsabilitat sobre el treball d'altres persones.

Per tant, el desenvolupament d'habilitats és actualment essencial per a l'èxit professional i personal. Entre aquestes habilitats, resulten especialment importants les relacionades amb les característiques individuals, les relacions interpersonals i les grupals. Totes elles engloben gran quantitat d'aspectes que, la major part del temps, actuen de manera conjunta, i que requereixen d'un aprenentatge i una pràctica continuats.

 

Amunt

Aquesta assignatura obligatòria busca abastar una extensa formació relativa al desenvolupament d'habilitats directives i expressió oral i escrita, orientada a dirigir-se a públics externs i interns com a portaveu.

Amunt

A qualsevol empresa, institució, organització, partit polític, etc; un professional de la comunicació especialitzat en habilitats directives, lideratge i formació de portaveus pot exercir, doncs la necessitat de formació i assessorament dels càrrecs directius és constant i necessita pràctica.

Amunt

Competències bàsiques

Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons que les fomenten- a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

Competències generals

Comunicació oral i escrita.

Lideratge i presa de decisions.

Competències transversals

Comunicació eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva.

Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

Competències específiques

Identificar les dinàmiques dels mass media i els social media per a dissenyar i dirigir e implementar accions de gabinet de premsa, aplicant una correcta expressió oral i escrita.

 

Resultats d'aprenentatge

CG31 - Comunicació oral i escrita

RAP 1 - Desenvolupar les habilitats d'expressió oral i escrita

RAP 2 - Adquirir coneixements de vocabulari tècnic i especialitzat sobre les matèries que es treballen en el Repte.

CG5 - Lideratge i presa de

Decisions

RAP 1: Conèixer els mecanismes de motivació de les persones

RAP 2: Adquirir eines per a realitzar el correcte empoderament i delegació d'equips de treball

RAP 3: Desenvolupar les habilitats interpersonals necessàries per garantir la correcta gestió de l'equip

RAP 4: Desenvolupar el sentit de l'equitat per utilitzar correctament la gestió de la funció directiva, la capacitat d'entendre les relacions en els grups de treball i la disposició al diàleg i a la negociació

CT2 - Comunicació eficaç,

integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva

 

RAP 1: Desenvolupar la capacitat de de comunicació i síntesi, així com d'argumentació, tant pel que fa en la presentació del treball escrit com en la simulació dels exercicis

  • CT3- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respetuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i disenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

 RAP1: Incorporar l'anàlisi crítica de la diversitat funcional, social, cultural, econòmica, política,  lingüística i de gènere en la pràctica acadèmica i professional de la comunicació corporativa, el protocol i l'organització d'events..

RAP 2: Analitzar les causes i els efectes de les desigualtats per raó de sexe i gènere i  formular accions per a contrarestarles. 

RAP 3: Avaluar críticament l'aplicació dels principis ètics que guien l'exercici professional, així como del codi deontològic professional, en situacions  complexes.

Amunt

Presentació

Habilitats personals

Habilitats interpersonals i de grup

Formació de portaveus

Amunt

Material Suport
David Tomás, reconocido como el primer director de felicidad de España Audiovisual
Guía habilidades directivas, liderazgo y formación de portaoces XML
Guía habilidades directivas, liderazgo y formación de portaoces DAISY
Guía habilidades directivas, liderazgo y formación de portaoces EPUB 2.0
Guía habilidades directivas, liderazgo y formación de portaoces MOBIPOCKET
Guía habilidades directivas, liderazgo y formación de portaoces HTML5
Guía habilidades directivas, liderazgo y formación de portaoces PDF
Toolkit de género Web

Amunt

Trobareu els recursos disponibles associats a cada PAC, dins de les mateixes, a partir del timeliner o calendari. L'enunciat de cada PAC, amb els recursos associats, serà visible per als estudiants el dia programat en el calendari.

A cada PAC es detalla quin contingut cal llegir i el temps de dedicació aproximat.

En l'activitat de PRESENTACIÓ, s'inclouen recursos generals que poden ser d'utilitat per al desenvolupament de les pràctiques (recusos lingüístics, recursos generals sobre comunicació, etc.). Es recomana fer una vista ràpida dels mateixos doncs són rics en continguts i eines de suport. 

Amunt

Vegeu l'apartat Recursos, i també:

  • Pastor, Lluís, autor (0). El jefe habla (locuta rex) : coaching de comunicacion para directivos / Lluís Pastor. Barcelona : Editorial UOC, 2016

ISBN: 9788491165552

Amunt

L'assignatura comptarà amb:

Metodologies participatives que promoguin la capacitat de reflexió i crítica, mitjançant activitats de discussió i de treball en equip.

Activitats d'exposició d'opinions, posicionament, hipòtesis, plantejaments, etc que facilitin el desenvolupament de la capacitat de comunicació efectiva, de negociació, i la utilització d'un llenguatge apropiat.

Aprenentatge de continguts basat en lectures, anàlisis i la reflexió de textos sobre la matèria.

Aprenentage basat en la resolució de problemes o l'estudi i anàlisi de casos reales.

Realització d'activitats de recerca i gestió de la informació, necessària per a l'anàlisi de les situacions, la presa de decisions, etc.

Activitats d'expressió oral que faciliten el desenvolupament de la capacitat de comunicació efectiva i la utilització d'un llenguatge apropiat.

Aprenentatge basat en el desenvolupament de projectes professionalitzadors.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'assignatura es supera a través de l'avaluació continuada, no hi hagi examen ni prova de síntesi presencial. Per tant, cal superar l'avaluació continua és imprescindible per a assolir els objectius docents i superar l'assignatura.

Al llarg del semestre es proposen 3 activitats o proves d'avaluació continuada (PAC/Repte) i un debat obligatori. 

L'alumnat que no hagi superat l'Avaluació Continuada (AC) de l'assignatura disposarà d'una opció addicional per a recuperar-la a través de la realització d'un Repte Global que es proposarà al final del semestre. Aquest últim Repte no aplica als estudiants que hagin superat l'AC ni tampoc als estudiants que, tot i tenint l'AC suspesa, no hagin completat i entregat al menys dos/tres dels tres/quatre reptes ordinaris.

La nota d'aquest Repte Global serà a tots els efectes la nota final de l'assignatura.

Els alumnes que compleixin els requisits per realitzar el Repte Global l'hauran de sol·licitar enviant un correu a l'Equip Docent.

No més tard de la data de lliurament indicada al calendari, els alumnes que hagin realitzat el Repte Global hauran de pujar-la al RAC (Registre de l'Avaluació Continuada).

 

Espais de comunicació

 Per tal de fer el seguiment de l'AC, s'articulen 3 espais de participació claus:

 Tauler (del professor col.laborador)

On el professor col.laborador ofereix less informacions i indicacions més importants del curs als estudiants

 Fòrum

És un espai obert a les iniciatives de tots els estudiants i/o professors col.laboradors de l'assignatura, per tal de publicar dubtes, comentaris i qüestions relatives als continguts de l'assignatura que els estudiants vulgin compartir amb els seus company, així com temes d'actualitat relacionats amb l'assignatura, que els estudiants vulguin plantejar com a debat, comentaris sobre l'evolució del curs, i altres comentaris, observacions i suggerències sobre els materials de l'assignatura.

 Debat

Espai de participació dels estudiants, vinculat a una o més PACs de l'assignatura. 

Amunt

En el cas de les assignatures sense examen, està lligada al seguiment de totes i cada una de les PACs del curs, que es presentaran seguint el calendari indicat a l'aula. A cada PAC hi haurà una data de lliurament i una data de publicació de les solucions relacionades, amb voluntat que serveixi com a eina d'autoaprenentatge perquè l'estudiant detecti els seus propis encerts i errors. Al mateix temps, el professor col.laborador li farà arribar comentaris i reflexions que serveixin per a entendre l'evolucio de la seva participació i evolució a l'assignatura.

Cada PAC/REPTE i el debat obligatori tindrà una ponderació sobre la nota final de l'assignatura, excepte per aquelles persones que facin la PACGlobal, la nota de la qual serà la nota final de la mateixa. Es valorarà positivament la participació activa i creativa dels estudiants a l'aula (es considera participació activa-creativa tant l'aportació d'idees i novetats sobre els temes tractats, com la col.laboració, participació i comunicació amb la resta d'estudiants).

Amunt

L'espai anomenat Registre d'Avaluació Continua (RAC) ofereix les notees corresponents a cada PAC de cda estudiant. El professor col.laborador informarà al Tauler de la seva publicació, així com dels errors més habituals detectats en la seva resolució.

Les notes del RAC s'acompanyaran de feedback personalitzat als estudiants per contribuir al seu procés d'aprenentatge i seguiment de l'assignatura. L'estudiant pot demanar revisions o aclariments relatius a la nota de cada PAC: no obstant, només ho podrá fer fins a una setmana després de la publicació de les notes corresponents a cada activitat.

 

Amunt